_Blog


wypracowania historiaZegar cyfrowy na stronę
Myśli słowem pisane... | e-blogi
Año nuevo(Nowy Rok) 2019-12-30 11:14

Już
północ
stary rok
kończy swój bieg
pora na bilans
wszystkich zysków i strat
przy sączonym szampanie
gdy w noc sylwestrową przyszłość
puka do drzwi z zielonym szczęściem
nowy rok w śnieżnobiałej sukience
wśród fajerwerków przynosi marzenia
i nadzieję na lepsze słoneczne chwile
© A.K.
English  version of the poem:

Already
midnight
old year
ends his run
time for balance
of all profits and losses
by sipped champagne
when on New Year's Eve night the future
knocks on the door with green luck
new year in snow-white dress
among the fireworks brings dreams
and hope for better sunny moments
© A.K.El gato(Kot) 2019-12-27 15:17

Uwielbiam koty
tylko one
wymruczą szczęście wprost do ucha
mądrość w spojrzeniu
zdradza najgłębsze tajemnice
niezależność
kroczy miękkim ruchem
żeby z ufnością spocząć na kolanach
uwielbiam koty
tylko one
bez tysiąca słów rozumieją moje nastroje
© A.K.
English version of the poem:

I love cats
only them
purr out happiness directly in the ear
wisdom in glance
reveals the deepest secrets
independence
walking with a soft movement
to rest on knees with trustfulness
I love cats
only them
catch my moods without a thousand words
© A.K.

La esperanza de Nochebuena (Wigilijna nadzieja) 2019-12-21 17:58

Wigilijna nadzieja to nie tylko opłatek
przełamany jak kromka chleba
na znak pokoju
to nie radosna kolęda
śpiewana wieczorem w rodzinnym gronie
to dobroć i dłoń podana w potrzebie
samotnym
ubogim
zapomnianym
cierpiącym
która sprawia
że nagle słońce świeci w mroku
to ludzkie ciepło
z wiarą że dziś dla wszystkich
w Betlejem i w sercach
narodziła się maleńka ogromna miłość
© A.K.
English version of the poem:

Christmas Eve hope is not just a wafer
shared like a slice of bread
as a sign of peace
it's not a happy carol
sung in the evening in a family circle
it's goodness and a hand given in need to
lonely
poor
forgotten
suffering
which makes
that suddenly the sun shines in the darkness
it's human warmth
with faith that today for everyone
in Bethlehem and in hearts
tiny huge love was born
© A.K.

Znalezione obrazy dla zapytania: sharing the wafer


Poema de adviento(Adwentowy wiersz) 2019-12-16 20:22

Już płonie trzecia świeca adwentowa.
Coraz bliżej radość z narodzenia Pana,
coraz bliżej maleńka, wielka miłość.
Za serca, co jeszcze na zakręcie
w kościelnej ciszy brzmi modlitwa.
Niech wyprostują poplątane ścieżki
i znajdą w mroku drogę do nadziei.
Myśl krąży wokół zagubionych duszy,
prosząc o światło oraz ciepło,
co skruszy mur i stopi lód
i poprowadzi w nowe życie.
© A.K.
English version of the poem:

The third advent candle is already burning.
The joy of the Lord's birth is getting closer and closer
closer and closer, tiny, great love.
For hearts, which are at the turn
in church silence, prayer sounds.
Let them straighten the tangled paths
and find their way to hope in the dark.
Thought revolves around lost souls,
asking for light and warmth,
which will crush the wall and melt the ice
and lead to a new life.
© A.K. 


La carta (List) 2019-12-12 14:28

Niewysłana tęsknota,
napisana wyblakłym atramentem
leży na dnie szuflady.
Przebrzmiałe słowa
już nie proszą czas,
by zawrócił z nadzieją
jak wiosenna zieleń.
© A.K.

Unsent longing
written in faded ink
lies at the bottom of the drawer.
Obsolete words
no longer asking time,
to turn back with hope
like spring green.
© A.K. 


Conciencia de la vida(Świadomość życia) 2019-12-03 21:13

Zbieram chwile jak korale
ulepione
ze słońca i deszczu
nawlekam je
na kruchą nić zwaną życiem
zbieram myśli
szare czy kolorowe
tak zmienne jak pory roku
w świadomości
zapisuję własny los
i wiem że
jestem
czuję
oddycham
w drodze po człowieczeństwo
© A.K.
English version of the poem:

I collect moments like beads
molded
from the sun and rain
I thread them
on a fragile thread called life
I collect my thoughts
gray or colorful
as changeable as the seasons
in consciousness
I write my own fate
and I know that
I am
I feel
I breathe
on the road to humanity
© A.K.

Obraz może zawierać: nocFlag Counter
pogodynek.plStatystyki zbiorcze na stronę
 Statystyki
  e-blogi.pl  [Załóż blog!] rssSubskrybuj blogi
[Zamknij reklamy]