_Blog


wypracowania historiaZegar cyfrowy na stronę
Myśli słowem pisane... | e-blogi
*** (Preguntas-Pytasz) 2019-07-23 21:09

Pytasz
jakie są moje wiersze

lżejsze niż wiatr
fruną dmuchawcem w błękitną przestrzeń
motylim skrzydłem
muskają w obłokach zamyślone źrenice

spadają łzą
lub słonecznym promieniem na serce
zmienne jak chwile
kalejdoskopem barw zostają w pamięci

teraz już wiesz
takie właśnie są moje wiersze
© A.K.
You ask
what my poems are

lighter than the wind
they fly like dandelion into blue space
with butterfly's wing
dab thoughtful pupils in the clouds

they fall like tear
or like a ray of sun into the heart
variable as moments
with colorful kaleidoscope  remain in memory

now you know
that's what my poems are
© A.K.

Znalezione obrazy dla zapytania dandelion into sky


Solo verano (Tylko lato) 2019-07-18 22:00

Tylko lato
płynie ważkami ku słońcu
i miewa sny
jak kobierzec usłane chabrami
tańczy z wiatrem
pod powieki sfrunie motylem
i z wonnych ziół
plecie warkocze słoneczna dłonią

tylko lato
muska policzki słonawą bryzą
i chodzi boso
w złoto-pomarańczowym blasku
sypie różaną tęsknotą
gra ze świerszczami w zielone
na łące
rozkołysanej błękitną melodią
©A.K.
English version of the poem:

Only summer
flows with dragonflies towards the sun
and it has dreams
like a rug of cornflowers
dances with the wind
flies down like butterfly under the eyelid
and braids
fragrant herbs with sunny hand

only summer
touches the cheeks with a brackish breeze
and walks barefoot
in golden and orange glow
sprinkles down a rosy longing
plays green with crickets
on the meadow
swayed by a blue melody
©A.K.

Znalezione obrazy dla zapytania dragonfly


Luna llena tormentoso *(Burzowa pełnia*) 2019-07-16 21:54

Gęstniejące cienie
pachną skoszonym sianem i rumiankiem
burzowa pełnia
świetlistym bochnem zawisła na welurowych storach
gwiazdy szepcą z rozmarzonymi aniołami
a ty
opadasz na skórę niepokorną błyskawicą
elektryzujesz zmysły dotykiem
pocałunkami
otwierasz skrzydła szafirowym motylom
w lipcową noc
© A.K.
*burzowa pełnia- jedna z nazw lipcowych pełni księżyca

English version of the poem:

Thickening shadows
fragrant with mown hay and camomile
stormy full moon
like luminous bochnem hung on velor blinds
stars whisper with dreamy angels
and you
fall on the skin with rebellious lightning
electrify senses when touching
with kisses
you open wings of sapphire butterflies
on the July night
© A.K.
* stormy full moon - one of July's full moon names

 Obraz może zawierać: niebo, chmura i noc


*** 2019-07-14 20:19

***
Zdrętwiała dusza
błądziła w gęstym zimnym mroku
udręczona wiara ledwie człapała
potykając się o nią co kilka kroków
I nagle źrenica uchwyciła blask
pulsujący balsamicznym tchnieniem
na krawędzi rozpaczy i nadziei
dłoń przywiędła rezygnacją
przytuliła błogość
łagodnie wirującą w świetle
i poczuła
"jest tak ciepło że nie sposób umrzeć" *
* autor cytowanych słów:K. Dominik

English version of the poem:

***
A numb soul
has wandered in the thick cold darkness
the tormented faith barely lumbered
stumbling over her every few steps
And suddenly the pupil caught the glow
pulsating with a balsamic breath
on the edge of despair and hope
the hand withered in abjuration
has hugged bliss
gently swirling in the light
and she felt
"it is so warm that it is impossible to die" *
* author of the quoted words: K. DominikEntre la mariposa y la polilla(Między motylem a ćmą) 2019-07-12 20:20

W dzień jestem motylem.
Uciekam,
gdy pragniesz schwytać barwne piękno,
zamknięte w płochych chwilach.

Przysiadam
na krawędzi niedopowiedzianych słów
i odfruwam,
tam, gdzie nieśpieszne gesty liczy błękit.

Nocą jestem ćmą.
Topię skrzydła, na oślep lgnąc do miłości
jak do lampy,
fatum i sacrum, płonącego w mroku.
© A.K.
English version of the poem:

In the day I am a butterfly.
I run away,
when you wanna grasp colorful beauty,
closed in the lazy moments.

I'm perching
on the edge of unspoken words
and I fly away,
where unhurried gestures counts blue.

At night I am a moth.
I melt the wings, blindly sticking to love
like to a lamp,
a fate and sacrum burning in the dark.
© A.K.No es la primera vez(Nie pierwszy raz) 2019-07-10 22:02

Nie pierwszy raz
( inspirowane tekstem " Umrzeć z miłości " Agnieszki Osieckiej)

Nie pierwszy raz
postanowiłam rozstać się z życiem.
Przez miłość.
Tylko po to by móc powiedzieć
niepotrzebnie, bo...
Nie widzę cierpienia w jego oczach.
Zero smutku.
Ani łez.
Jedynie uśmiech
przyklejony do innej twarzy,
gdy ja
zastygam pomiędzy być- a nie być!
Odczuwam ból...
Przeżywam męki, sroższe niż Julia u Szekspira,
aż wchłonę blask
na skraju nowych źrenic.
Zapadam w błogość,
prosząc los,
bym jeszcze zmartwychwstała.
I przeżywając męki,
kochała- nie pierwszy raz.
© A.K.
Not the first time
(inspired by Agnieszka Osiecka's "Die from Love")

Not the first time
I decided to part with life.
Cause of love.
Only to be able to say
unnecessarily, because ...
I do not see suffering in his eyes.
No sadness.
Neither tears.
Only smile
glued to another face,
when I
get cold between being - not being!
I feel pain ...
I experience torment, more severe than Shakespeare's Julia,
until I absorb the glow
on the edge of new pupils.
I fall into bliss,
asking the fate,
so that I would be resurrected again.
And experiencing the torment,
loved - not the first time.
© A.K.

Znalezione obrazy dla zapytania withered rose


***(Soy Eva- Jestem Ewą) 2019-07-08 16:01

***

jestem Ewą
gdy z moich ust
spijasz słodycz
zamkniętą w zakazanym owocu

jestem Arduinną
las moją ciszą
księżyc powiernikiem
najgłębszych tajemnic w sercu

jestem
Scarlett O' Hara
z pozoru silna i pewna siebie
a wewnątrz łka zagubione dziecko

kobietą jestem
© A.K.
English version of the poem:
***

 I'm Eve
when from my mouth
you are sipping sweetness
closed in the forbidden fruit

I'm Arduinna
forest is my silence
moon's confidant
of the deepest secrets in the heart

I am
Scarlett O 'Hara
seemingly strong and self-assured
and a lost child sobs inside

I am a woman
© A.K.

Podobny obraz


Asombrosamente (Zaskakująco) 2019-07-04 21:52

Przyjdź
niespiesznie między jawą a snem
zatrzymaj chwilę
płynącą tęsknotą po rzęsie
zerwij ciszę
skradając się aksamitnym dotykiem
łagodnym dreszczem
poprowadź westchnienia w błękit
i zaskocz zmysły
spadając w bliskość ognistą lawiną
na koniec
zamknij spragnione usta
pieczęcią ze słowem kocham
© A.K.
English version of the poem:

Come
unhurriedly between waking and sleeping
stop the moment
flowing with onging on the eyelash
break the silence
sneaking in with velvet touch
let mild shudder
lead sighs into the blue
and surprise  senses
like fiery avalanche falling in closeness
at the end
close thirsty lips
with the seal of the word love
© A.K.***(espera de afflatus tardío- czekając na spóźnioną wenę) 2019-07-02 09:38

Czekając na spóźnioną wenę,
otulam myśli księżycowym srebrem.
Cisza rozbrzmiewa tysiącami dźwięków.
Słucham akordów zapisanych w gwiazdach
i chwytam słowa utkane z ażurowej mgły.
Nieśpiesznie składam strofy drżącym tchnieniem,
noc obok szepce wersy aksamitną chwilą.
Płyną spod pióra metafory zamyślone
z okruchem serca w kryształowych kroplach.
Czekając na spóźnioną wenę
sięgam do wspomnień, co zostały pod powieką.
Barwne litery zamieniają się w obrazy,
w nich wrażliwością ulepiona dusza
na delikatnych strunach melodię własną gra.
© A.K.
English version of the poem:

Waiting for belated afflatus,
I cover my thoughts with moonlight silver.
Silence resounds with thousands of sounds.
I listen to chords written in the stars
and grab the words woven from openwork fog.
in no hurry I make the stanzas with trembling breath,
night by me whispers the verses with a velvet moment.
The thoughtful metaphor flows from under the pen
with a rump of heart in crystal drops.
Waiting for belated afflatus
I reach for memories, left under the eyelid.
colourful letters turn into images,
in them, the soul mold from sensitivity
on delicate strings its own melody plays.
© A.K.

Obraz może zawierać: noc i niebo


***(lunar- księżycowy) 2019-07-01 19:20

***
księżycowy ocean
jak łagodna fala
kołysze srebrem senne marzenia
gwiazdy milczeniem
tkają aksamitną przestrzeń
nieśmiałość dotyka czułością serc
pogrążonych w błogiej ciszy
noc otwiera drzwi
zamkniętym przez świt zakamarkom
gdy nowy świat budzi się pod powieką
© A.K.
English version of the poem:
***
lunar ocean
like a gentle wave
rocks the dreams with silver
stars weave velvet space
from the  silence
tender shyness touches hearts
lost in blissful silence
the night opens the door for
nooks and crannies closed by dawn
when new world wakes up under the eyelid
© A.K.

 Obraz może zawierać: chmura, ocean, niebo, noc, na zewnątrz i wodaFlag Counter
pogodynek.plStatystyki zbiorcze na stronę
 Statystyki
  e-blogi.pl  [Załóż blog!] rssSubskrybuj blogi
[Zamknij reklamy]