_Blog


wypracowania historiaZegar cyfrowy na stronę
Myśli słowem pisane... | e-blogi
pequeños milagros(małe cuda) 2019-02-27 07:24


krople rosy na pajęczynie
jak diamenty
lśnią w porannym słońcu
mały cud wśród codzienności
magiczną chwilą
zatrzymany w biegu
© A.K.
English version of the poem:

drops of dew on a spiderweb
like diamonds
shine in the morning sun
a small miracle in everyday life
magical moment
on the run being stopped


En un espejo (W zwierciadle) 2019-02-24 10:52

Zamglona tafla szkła
od tylu lat
pamięta kochaną twarz
brakuje słów
milczenie
dręczy tęskniące myśli
miałeś być
i nie jesteś
odszedłeś w noc
a ja
usycham
jak jesienny liść
wśród deszczowych kropel
pustka
zostawia w sercu chłód
czas
kruszy skamieniałe łzy
© A.K.
English version of the poem:

Misted glass
for so many years
remembers his beloved face
lack of words
silence
is bothering  longing thoughts
you were supposed to be
and you are not
you went away into the night
and I
wither
like an autumn leaf
among rain drops
emptiness
leaves a chill in the heart
time
crumbles stone tears
© A.K.mi credo (moje credo) 2019-02-18 20:40

piszę dla siebie
by ukoić ból
kiedy wrażliwość
krzyczy głośniej
niż zgiełk
piszę by chwile
ulotne w wersach
na zawsze zatrzymać
i piękno strofami nieść
© A.K.
English version of the poem:

I'm writing for myself
to soothe pain
when sensitivity
screams louder
than the hustle and bustle
I write so that moments
fleeting in verses
stop forever
and carry  beauty with stanzas
© A.K.

Brak dostępnego opisu zdjęcia.


como una mariposa (jak motyl) 2019-02-17 11:00

kiedy błękitem
malujesz dla mnie szare chwile
czuję radość
która lekkością wypełnia serce
unoszę się w przestrzeń
ku szczęściu
jak motyl
chwytam skrzydłami złotą radość
a ty
pozwól nadziei
trwać wśród kolorowych marzeń
© A.K.
English version of the poem:

When in blue
you are painting gray moments for me
I feel joy
which fills the heart with lightness
I am floating into space
to happiness
like a butterfly
I grasp the golden joy with wings
and you
let the hope
last among colorful dreams
© A.K. 


***(Jesteś- Eres) 2019-02-14 20:32

Jesteś
jak promień słońca po deszczu
gdy ciepłym gestem
tulisz do serca szare tęsknoty

jesteś
uśmiechem w pochmurne dni
gdy smutnym źrenicom
malujesz pogodny błękit

jesteś
otuchą w wątpiących chwilach
gdy uczuciami jak czysty strumień
pozwalasz miłości płynąć
© A.K.
English version of the poem:

You are
like a ray of sun after rain
when warm gesture
you hug gray longings to your heart

You are
smile on cloudy days
when sad pupils
you paint in sunny blue

You are
comfort in doubtful moments
when with feelings like pure stream
you let the love flow
© A.K.Los elementos (Żywioły) 2019-02-12 15:10

Huragan w tańcu zrywa liście
to słowa
nigdy niewypowiedziane
w których z nadzieją zgasła zieleń

chmury nabrzmiałe deszczem
ronią krople
to szary smutek
pragnie płynąć razem z łzami

słońce
lśni złotem na bezchmurnym niebie
to ogień który niesie radość
i ciepłem uśmiechnięte szczęście

wysokie skały
dumnie wznoszą się pod niebo
to nasze cele do zdobycia
od stromych ścieżek krwawią stopy
gdy los przekorny rzuci kamieniem
© A.K.
English version of the poem:

The hurricane rips off the leaves in the dance
those are words
never unspoken
in which green was gone with hope

clouds are swollen with rain
they shed drops
it's gray sadness
that wants to swim with tears

Sun
shines with gold on a cloudless sky
it's a fire that brings the joy
and smiling happiness with warmth

high rocks
are proudly rising to the sky
these are our goals to reach
feet bleed from steep paths
when perverse fate throws a stone
© A.K.*** 2019-02-10 22:45

 Miłość ucisza głos rozsądku
kpi sobie z przestróg
co ledwie brzmią w umyśle
pozwala ciałom w rejs wypłynąć
na falach zwanych przeznaczeniem
w nieznanym świecie odkryć piękno

miłość zanurza w głębinach serca
bijące jednym wspólnym rytmem
kołysze łagodnymi uczuciami
dusze bliskości swej spragnione
co wspólną droga podążają
niesione pierwszym zakochaniem

miłość nie pyta o zasady
przychodzi często nieproszona
i marzeniami sny czaruje
o kolorowych jak tęcza chwilach
za nic ma szarą rzeczywistość
gdy obudzone drżą motyle
© A.K.
English vedrsion of the poem:

Love silences the voice of reason
it mocks itself with cautions
which barely sound in the mind
allows the bodies to sail out
on the waves called destiny
explore beauty in an unknown world

love submerges in the depths of heart
beating in one common rhythm
sways with mild feelings
the souls thirsty of their nearness
which one way follow together
carried by the first fall in love

love does not ask for rules
it often comes uninvited
charrms dreams and fancies
with colorful like rainbow moments
it doesn't care about reality
when shaking butterflies are awake
© A.K. 


Alegría(Radość) 2019-02-08 15:14

Dotyka ciepłem serca
jest słońcem
w pochmurny dzień
jak wiosna
zielenią w duszy
maluje uśmiechnięte szczęście
© A.K.
English version of the poem:

It warmly touches the heart
it's the sun
on a cloudy day
like spring
with green inthe soul
paints smiling happiness
© A.K.


Rebelde (Niepokorna) 2019-02-05 21:11

W czapce na bakier
ścigam się z życiem
biegnąc pod prąd
bo tak chcę
zawsze byłam
jestem
i będę niepokorna
chociaż
zapewne wolałbyś
grzeczne dziewczynki
bez kręgosłupa
nie powiem że mi przykro
z powodu
twojego rozczarowania
ale nie będę
przytakującą marionetką
z wazelinowymi ustami
pamiętaj
poeci to jedyne duchy
którym nie odebrano skrzydeł
dlatego
tak kochają wolność
© A.K.

In the hat aslant
I'm racing with life
running against the stream
because I want to
I've always been
I am
and I will be rebellious
although
you probably would rather
prefer good girls
without a backbone
I will not say I'm sorry
due to
your disappointment
but I won't be
the nodding puppet
with vaseline lips
remember
poets are the only spirits
whose wings were not taken away
that's why
they love freedom so much
© A.K. Flag Counter
pogodynek.plStatystyki zbiorcze na stronę
 Statystyki
  e-blogi.pl  [Załóż blog!] rssSubskrybuj blogi
[Zamknij reklamy]