_Blog


wypracowania historiaZegar cyfrowy na stronę
Myśli słowem pisane... | e-blogi
Esperando dormir(Czekając na sen) 2018-12-31 15:27

Czekając na sen
leżę wtulona w ciebie
bicie serca
kołysze pulsującym rytmem rozbiegane myśli
pod powiekami
milczą wsłuchane w ciszę chwile
a ty
łagodnym gestem
układasz rozsypane na ramieniu włosy
i bez słów
opowiadasz mi i nocy o miłości
© A.K
English version of the poem:

Waiting for sleep
I lie down cuddled in you
heartbeat
is rocking thoughts with pulsating rhythm
under the eyelids
quiet moments listened to silence
and you
with gentle gesture
arrange my hair spilled on your shoulder
and without words
tell me and the night about love
© A.K


Znalezione obrazy dla zapytania rose black and white photo


New Year(Nowy Rok) 2018-12-30 20:06

Trzysta sześćdziesiąt pięć dni
minęło jak krótki sen
chudy kalendarz zrzuca ostatnią kartkę
na moment
przeszłość zostawia powiekom obrazy
a ty
Z minionych chwil
wybierasz nalepsze wspomnienia
wśród fajerwerków
szampanem witasz nieznane ścieżki
przyszłość
otwiera przed tobą kolejny rozdział
jak biała księga
i tylko od ciebie zależy
czy jeszcze raz napiszesz kartki
najpiękniejszymi historiami
© A.K.


Three hundred and sixty-five days
it passed like a short sleep
the skinny calendar dumps the last card
for a moment
the past leaves for the eyelids pictures
and you 

from past moments
you choose the best memories
among fireworks

you greet unknown paths with champagne
future
opens another chapter ahead of you
like a white book
and it depends only on you 

if you'll write cards again
with the most beautiful stories
© A.K.


 Znalezione obrazy dla zapytania new year


fin de navidad(koniec świąt) 2018-12-26 20:25

Z wolna cichnie świąteczny gwar
po Wigilii
zostały już tylko wspomnienia
i szczęście
schowane na później w kieszeni

rodzinny czas
kończy się jak wspólna kolęda
choć miłym echem
w sercu cicho nadal pobrzmiewa

jutro znów
rzeczywistość szare otworzy oczy
własną ścieżką
pobiegniesz w wyścigu przez życie

maleńka miłość
ominięta zostanie gdzieś z boku
radosne obrazy
znikają jak niedokończony sen

i tylko pustka
zamajaczy w kątach z cieniami
gdy zegar odliczy
spóźnione czekaniem chwile
©A.K.
English version of the poem:

The festive buzz slowly fades
after Christmas Eve
there are only memories left
and happiness
hidden for later in your pocket

family time
ends like a common Christmas carol
although nice echoes
in the heart it  still sounds quietly

tomorrow again
gray reality will open its eyes
your own path
you will run in a race through life

tiny love
will be missed somewhere on the side
joyful paintings
will disappear like an unfinished dream

and only emptiness
will show up in the corners with shadows
when the clock counts down
moments belated by waiting 


© A.K.

noche de invierno (miniaturas)- zimowa noc(miniatury) 2018-12-20 20:52

zimowa noc
płynie z wiatrem czarną ciszą
księżyc w pełni
wśród obłoków jak srebrna perła lśni
śnieg pod stopami zaskrzypiał zdziwiony
na dźwięk kroków
co przerwały zamyślenie i sen
a mróz na szybach bielą maluje kwiaty
***
szumi wiatr
jęczą za oknem zmarznięte drzewa
sen kołysze tańczące śnieżynki
biały pejzaż pogrąża się w mroku
po aksamitnej drodze
w oddali mknie Wielki Wóz
błyszczące sople
grają gwiazdom nocne nokturny
***
pod granatowym niebem
srebrny pył opada cicho z gałęzi
puchowe zaspy
szepczą z wiatrem senne kołysanki
z rozdartych chmur
sypią na rzęsy pióra anieli
bo nocą kochają zimową biel
© A.K.
English version of the miniatures:

winter night
flows with the wind with black silence
full moon
like a silver pearl shines among the clouds
snow creaked under the feet surprised
to the sound of steps
what interrupted thoughtfulness and sleep
and the frost on the windows paints white flowers
***
the wind is roaring
the trees are moaning outside the window
sleep sways dancing snowflakes
the white landscape plunges into darkness
on a velvet road
in the distance the Big Dipper rushes
shiny icicles
play night nocturnes for the stars
***
under the navy blue sky
silver dust falls quietly from the branches
down snowdrifts
lazy lullabies whisper to the wind
from torn clouds
of an angel's feathers fall down on the eyelashes
because they love winter white at night
© A.K.soledad de elección(samotność z wyboru) 2018-12-18 20:03

otulasz się chłodem
by nagłe uczucia
nie oparzyły wrażliwej duszy
nie ufasz ludziom
spotkanym w życiowej wędrówce
może boisz się ran
zadanych słowem lub gestem
zamykasz się w szklanej kuli
mówisz
tak będzie lepiej
samotność z wyboru nie boli tak bardzo
jak złamane rozczarowaniem serce
© A.K.
English version of the poem:

you cover yourself with coolness
so sudden feelings
did not burn the sensitive soul
you do not trust people
met in a lifetime journey
maybe you're scared of wounds
given by word or gesture
you lock yourself in a glass ball
you say
that will be better
loneliness of choice doesn't hurt so much
like a heart broken with disappointment


© A.K.Inocencia blanca (Biała niewinność) 2018-12-17 14:42


Lekki puch
otula bielą grzeszną ziemię...
Milczy niewinność rozścielona pod stopami.
Zakochani aniołowie
strącają ze skrzydeł srebrny pył.
W sercach
szczęściem uśmiecha się dziecko,
lód zmienia się w ogień!
© A.K.
English version of the poem:

Light fluff
wraps up in white sinful earth ...
Silent innocence spreads underfoot.
Lovestruck angels
sprinkle silver dust from the wings.
In the hearts
happily smiles the child,
ice turns into fire!


© A.K. 


Obraz może zawierać: śnieg, drzewo, na zewnątrz i przyroda


esperando abril(czekając na kwiecień) 2018-12-14 21:40

czekam na ciebie kochany w zieleni
wróć pogłaszcz dłonie ciepłym oddechem
śnieżne chwile odliczam niecierpliwymi snami
serce bije nadzieją że wkrótce przyjdziesz
i w złotym słońcu
fiołkową wonią przytulisz tęsknotę
© A.K.

I am waiting for you beloved in green
come back stroke hands with warm breath
I count down the snowy moments with impatient dreams
the heart is hoping that soon you will come
and in the golden sun
with violet fragrance you'll cuddle longing
© A.K.Diciembre de 1981(Grudzień 1981) 2018-12-13 22:35

Był taki grudzień
gdy w powietrzu czaił się strach
gdy śmierć zbierała żniwo
bo w imię spokoju
bez wahania brata zabijał brat

był taki grudzień
gdy wolność
patrzyła zza krat na ból i krew
gdy odbierano nadzieję
tym co walczyli o lepsze jutro

był taki grudzień
gdy niepewność rzucała cień
na dni i noce bez snu
gdy niszczono myśli swobodne
i złość rzucała w ojczyznę grom
©A.K.
English version of the poem:

It was such December
when there was a fear in the air
when death was harvesting
because in the name of peace
without hesitation brother killed  brother

it was December
when freedom
 looked from behind the bars for pain and blood
when hope was taken
from those fighting for better tomorrow

it was December
when uncertainty cast a shadow
for days and nights with no sleep
when free thoughts were destroyed
and anger threw thunders at homeland
©A.K.


 Obraz może zawierać: co najmniej jedna osoba, ludzie spacerują, tłum i na zewnątrz


anatomia del amor(anatomia miłości) 2018-12-11 14:38

miłość przylatuje motylem
niepewnie przysiada na rzęsach
serca
jednym rytmem splecione
unosi w błękit
tam gdzie z wiatrem tańczy nadzieja

miłość
przychodzi po cichu kiedy chce
jak kot
chodzący własnymi drogami
spragniona bliskości
mrucząc łasi się do czułych dłoni

miłość odfruwa jak ptak
stęskniony
za skrzydlatą wolnością
zostawia tylko smutną łzę
co z pożegnaniem
jak kryształ lśni pod powieką
© A.K.
English version of the poem:

love comes like a butterfly
hesitantly sits on the eyelashes
hearts
with one rhythm intertwined
is floating up in the blue
where hope dances with the wind

love
comes silently when it wants
like a cat
walking its own ways
thirsty for intimacy
purring he leans to tender hands

love is flying away like a bird
longing
for winged freedom
it leaves only a sad tear
what with the farewell
like crystal shines under the eyelid
© A.K.buscando luz(szukając światła) 2018-12-09 17:00

błądzę wśród cieni jak ślepiec
szukając światła
jak słońca za burzowymi chmurami
wciąż gubię drogę
krocząc w mrocznej przestrzeni
nim błyśnie promień
co ciepłem skruszy kamienne serce

po omacku
poruszam się w labiryncie życia
kalecząc stopy o grzech
proszę o blask
który rozświetli najczarniejszą noc
czekam na świt
co w duszy radością obudzi dzień
© A.K.
English version of the poem:

I 'm wandering among the shadows like a blind man
looking for light
like the sun behind storm clouds
I still lose my way
walking in a dark space
before the beam will flash
what with a warmth will crush the stone heart

like a blindfold
I move in the labyrinth of life
hurting feet  by the sin
I ask for shine
which will brighten the darkest night
I'm waiting for dawn
what will wake up the day with joy
© A.K.


 Brak automatycznego tekstu alternatywnego.


Los valores (Wartości) 2018-12-03 21:09

Patrzeć sercem, kochać szczerze.
Wierzyć w dobroć, mieć nadzieję.
Zapominać i wybaczać
trudną przeszłość, ciężar w piersi.
Być człowiekiem- zawsze, wszędzie.
Akceptować cudze wady,
niczym rysy na krysztale.
To wartości są największe,
szczęście, czasem tak niedoceniane.
© A.K.
zdj. demotywatory.pl
English version of the poem:

Look with your heart, love honestly.
Believe in goodness, hope.
Forget and forgive
difficult past, weight in the chest.
To be human - always, everywhere.
Accept others' faults,
like scratches on the crystal.
These values are the greatest,
happiness, sometimes so underestimated.
© A.K.
photo:demotywatory.plAdvent wandering (adwentowa wędrówka) 2018-12-02 21:14

adwentową świecę
dziś w zadumie
zapalam po raz pierwszy
tak rozpoczynam kolejną wędrówkę
by w mroku
do Bożej miłości znaleźć ścieżkę
otworzyć serce na dobroć
i wśród codzienności krzyczącej zwątpieniem
zrozumieć
najpiękniejsze misterium dane ludzkości
co ma się zdarzyć
w cichą grudniową noc
©A.K.
English version of the poem:

Advent candle
today in reverie
I light for the first time
so I start another journey
in the dark
to find the path ofGod's love
open my heart for goodness
and among the everydailiness  screaming of doubt
understand
the most beautiful mystery given to mankind
what is going to happen
on a quiet December night
© A.K.
Flag Counter
pogodynek.plStatystyki zbiorcze na stronę
 Statystyki
  e-blogi.pl  [Załóż blog!] rssSubskrybuj blogi
[Zamknij reklamy]