_Blog


wypracowania historiaZegar cyfrowy na stronę
Myśli słowem pisane... | e-blogi
¿Cuál es el momento?(Czym jest chwila?) 2018-01-30 23:41

Czym jest chwila?
To muśnięcie wiecznością,
łagodne, lecz szybkie,
jak huraganowy wiatr.

To sekundy,
przez czas pogubione,
co wciąż do przodu,
jak szalony pędzi.

To wrażenie,
złapane w locie,
jak ptak albo motyl
w drodze do gwiazd
© A.K.
English version of the poem;
 
What is the moment?
It's of the eternity brush,
gentle but quick,
like a hurricane wind.

It's seconds,
being lost by time,
what still ahead,
like crazy is  rushing

This impression,
in a flight caught
like a butterfly or a bird
on the way to the stars.
© A.K


Znalezione obrazy dla zapytania looking into stars black and white


lágrima (łza) 2018-01-26 23:03

rozsypał się na kawałki czas
rażony smutkiem
jedyna łza na powiece
krzyczy niemą skargą
już nie liczy pogubionych chwil
odkąd krwawiącej nadziei
brutalnie odcięto
spętane bezsilnością skrzydła
a przyczajona w mroku noc
bezbronne sny lękiem ściga po kątach
© A.K.
English version of the poem:

stricken with sadness
time crumbled to pieces
the only tear on the eyelid
screams its silent complaint
no longer counts lost moments
since the bleeding hope
has brutally cut away wings
bound by the powerlessness
and the night lurking in the darkness
defenseless dreams with fear chases in the corners
© A.K.


Zdjęcie użytkownika Agnieszka Kuśmierczuk.


me escapo en la noche(uciekam w noc) 2018-01-23 21:40

chwile kładą ciężar na piersi
krwawe piętno zostawiając dniom
miłość
zamiast ogrzewać skostniałe myśli
bez litości
chłoszcze je deszczem
uciekam w noc
uśmierzyć ból
oswoić lęk
może ametystowa cisza
i mądrość
zamknięta w oczach gwiazd
powiedzą mi poradzą
jak posklejać to co już pękło
a może lepiej
odejść w milczeniu
tuląc do serca przemoknięte sny
© A.K
English version of the poem:

Moments put a weight on the breast
bloody stigma leaving to days
love
instead of heating ossified thoughts
without mercy
is birching them with rain
I run away into the night
to relieve pain
to tame fear
maybe an amethyst silence
and wisdom
closed in the eyes of stars
will tell me will advice
how to glue what has already broken
or maybe better
go away in silence
cuddling soaked dreams to the heart
© A.K


Znalezione obrazy dla zapytania walking away into the night black and white


Como un arpa (Jak harfa) 2018-01-23 21:12

wena w duszy
jak harfa dłonią artysty
dotknięta
milionem rozkrzyczanych myśli
na pięciolinii
poezją rysowanej drga

słowa- nuty
składane w akordy
płyną strumieniem w świadomości
malując chwile
wersami niepokornych uczuć
a cisza szeptem dodaje odcienie
© A.K
English version of the poem:

wena in the soul
like a harp with the artist's hand
touched
like a million shouting thoughts
on the staff
by poetry drawn vibrates

words - notes
folded into chords
flow like a stream in consciousness
painting moments
with verses of rebellious feelings
and adds the shadows in a whisper silence
© A.Kentre la vida y la muerte (między życiem a śmiercią) 2018-01-20 19:15

umęczone wędrówką ciało
na wątłej nici
zawieszone między życiem a śmiercią
przed ostatnim tchnieniem
lecz dusza jak ćma w stronę światła
już ulatuje tam
gdzie wieczny spokój zaklina
lawendowa cisza zamknięta w gwiazdach
a serce znajduje ukojenie
zanim w dzień przemieni się noc
© A.K


zdj. P. Podoba
English version of the poem:

tired of wandering the body
on a thin thread
hung between death and life
before the last breath
but soul like a moth towards the light
it's already flying there
where enchants eternal peace
closed in the stars lavender silence
and the heart finds relief
before into the night will turn the day
© A.K


photo:P. Podobaesta noche (ta noc) 2018-01-17 22:09

ta noc

Ta noc zatańczy
w szalonym rytmie
pulsujących tęsknotą emocji
nim blady świt
zabierze ostatni krzyk
i zostawi łzę na powiece
a niemy smutek
wyryje w sercu trwały ślad
gdy będzie czekała
ubrana w płaczliwą nostalgię
słuchając jak za oknem
przeraźliwie wyje samotna pustka
© A.K
English version of the poem:

This night will dance
in a crazy rhythm
of pulsing with the longing emotions
before a pale dawn
the last scream will take
and leave a tear on the eyelid
and dumb sadness
will engrave a lasting trace in the heart
when she is waiting
dressed in lachrymose nostalgia
listening as outside the window
howls terribly lonely emptiness
© A.K


photo:pinterest* rapsodia azul(* błękitna rapsodia) 2018-01-13 23:13

przyczajony półmrok
zapada ciszą
w cudowne dźwięki
zasłuchany

w ciepłym blasku
dotknięta pięknem wiolonczela
błękitną gamę
ze smyczkiem gra zachwycona

snują się nuty wieczornej rapsodii
na jej jedwabistych włosach
złociste pocałunki
składa wiatr
© A. K
zdj. Anna Razumovskaya"Cellist"

English version of the poem:

lurky twilight
falls down silent
engrossed in
wonderful sounds

in a warm glow
touched by the beauty  cello
blue scale
plays with the bow delighted

the notes of evening rhapsody are spinning
on her silky hair
golden kisses
leaves the wind
© A. K


photo Anna Razumovskaya "Cellist"Palma en un guante de terciopelo (Dłoń w aksamitnej rękawiczce) 2018-01-12 22:14

Dłoń w aksamitnej rękawiczce
cofa z pogardą palce
przed ręką
błagającą o kawałek współczucia
Zapomniała
jak sama omdlewała
od unoszenia się
w proszącym geście
© A.K
English version of the poem:

Palm in a velvet glove
withdraws its fingers with contempt
from the hand
begging for a piece of compassion
It  has forgot
when fainted itself
from raising up
in a pleading gesture
© A.K


Zdjęcie użytkownika Ewa Umyszkiewicz.


dolor (smutek) 2018-01-10 22:14

 


Smutek jak cichy złodziej
kradnie z powiek błękitne sny
niepewność
zdejmuje z oczu złotą radość
myśli- nocne ćmy
przez czas zaplątane w słowa-kosmyki
krążą drapieżnie nad fioletową nostalgią
chwile- jesienne liście
opadają zasuszone tęsknotą
gdy przeszłość szeptem roni pierwsza łzę
© Agnieszka Kuśmierczuk
zdj. painting by Larisa Vensko

English version of the poem:

Sadness like a quiet thief
steals blue dreams from the eyelids
uncertainty
removes golden joy from the eyes
thoughts - night moths
for a time tangled in the words-strands
circling predatory over purple nostalgia
moments - autumn leaves
fall down, dried up by longing
when the past in the whisper sheds first tear
© Agnieszka Kuśmierczuk
Photo: painting by Larisa Venskomañana de invierno (zimowy poranek) 2018-01-06 18:35

zimowy poranek leniwie
przeciera zaspane oczy
patrząc w okna
ostemplowane
deszczem i szarością
chłodne powietrze
z kocią gracją
zakrada się pod kołdrę
liżąc rozgrzane snem policzki
otulony ciepłym szalem
z resztek mgieł
nowy dzień powoli
budzi się ze snu
© A.K
English version of the poem :

winter morning lazily
rubs his eyes sleepy
looking in the window
stamped by
the rain and grayness
cool air
with cat's grace
sneaks under the quilt
licking sleep-warmed cheeks
wrapped in a warm shawl
from the remains of mists
new day slowly
wakes up from the dream
Agnieszka Kuśmierczuk
© A.K
Desafío (Wyzwanie) 2018-01-05 21:48

Przez deszcz i pod wiatr
iść swobodnie przez życie,
nie oglądając się wstecz.
Na pochmurne i szare dni
mieć okno szeroko otwarte
dla nadziei lazurowej.

Powalczyć o marzenia,
na kolana nie upaść,
gdy los ciska kamieniami.
i ze słonecznym blaskiem.
zamkniętym w szkatułce serca
przemierzać wybrane ścieżki.
© A. K
English version of the poem:

Through the rain and wind
walk freely through life,
without looking back.
On cloudy and gray days
have a window widely open
for the azure hope.

For the dreams fight,
do not fall on your knees,
when  stones throws the fate.
and with a sunny glow.
closed in of the heart casket
traverse selected paths.
© A. K


Znalezione obrazy dla zapytania happiness black and white


tentación (pokusa) 2018-01-01 20:02


grzech i pokusa
zamknięte w źrenicach
hipnotyzują wzrok
w pytającym spojrzeniu
błyszczy pożądanie

usta spragnione
smaku miłości
liczą westchnienia i szepty

piękne ciało
zmysłowym ruchem
budzi uśpione zmysły
a we włosach
zakochany wiatr mruczy
© A.K
zdj. Andrev Atroshenko (waiting for love )
English version of the poem:

temptation

sin and temptation
closed in the pupils
hypnotize eyesight
in a questioning look
shines the lust
mouth thirsty
taste of love
count sighs and whispers

beautiful body
with sensual movement
wakes up dormant senses
and in the hair
murmurs lovestruck wind
© A.K
Photo  Andrev Atroshenko (waiting for love)
Flag Counter
pogodynek.plStatystyki zbiorcze na stronę
 Statystyki
  e-blogi.pl  [Załóż blog!] rssSubskrybuj blogi
[Zamknij reklamy]