_Blog


wypracowania historiaZegar cyfrowy na stronę
Myśli słowem pisane... | e-blogi
estrofas de otoño tardío( póxnojesienne strofy) 2017-11-27 17:42

nastroszyły wierzby
wyliniałe czupryny
w oczekiwaniu
na pierwszy mróz
przemoknięte osiki
drżą z zimna na wietrze
kobiece i smukłe brzozy
gdzieś pogubiły
biżuterię ze złotych liści
i tylko sosny z jodłami
w szmaragdowych
eleganckich sukienkach
wciąż wyglądają tak
jakby się wybierały
na bal późnojesienny
© A.K
English version of the poem:

put up the willows
shabby hairs
pending
for the first frost
soaked aspens
tremble from cold in the wind
feminine and slender birch
somewhere lost
jewelery from golden leafs
and only firs with pines
in emerald
elegant dresses
still looking like
as if they were going
for a late-autumn ball
© A.K


Zdjęcie użytkownika Agnieszka Kuśmierczuk.


paisaje de montaña (górski pejzaż) 2017-11-25 16:26

z mgieł o poranku
tajemnicą owiany
w oddali wyłania się
dumny i groźny
majestat gór
śnieżne czapy
zawieszone wysoko
dotykają
błękitnego sufitu
a u stóp lśni jezioro
to zwierciadło
dla skalnych panien
by mogły co dzień
podziwiać swój urok
kontemplując
w milczeniu
biegnący czas
© A.K


English version of the poem:

from the mornimg mists
shrouded in a mystery
emerges in the distance
proud and threatening
majesty of mountains
snow capes
being hung high
are touching
the blue ceiling
and at the feet shines the lake
it's a mirror
for rocky girls
so they could every day
admire their charm
contemplating
in silence
running time
© A.K


Znalezione obrazy dla zapytania tatra mountains black and white


sobre la tierra de la dulzura (nad krainą łagodności) 2017-11-23 20:18

czarną kurtyną
opadł na ziemię mrok
senne marzenia
kocim krokiem
skradają się
do poduszki
nektarem o smaku
niebieskich migdałów
wzniósł księżyc
toast za noc
i sypnął rozochocony
gwiezdny pył
w rozkołysaną ciszę
nad krainą łagodności
© A K
English version of the poem:

like black curtain
the darkness fell down
sleepy dreams
with feline step
they creep
to the pillow
with a nectar
of blue almonds taste
raised the moon
toast for a night
and he cheerfully
strewed the stardust
in a rocking silence
over the land of gentleness
© A K

Znalezione obrazy dla zapytania crescent moon and the stars black and white


nad krainą łagodności

czarną kurtyną
opadł na ziemię mrok
senne marzenia
kocim krokiem
skradają się
do poduszki
nektarem o smaku
niebieskich migdałów
wzniósł księżyc
toast za noc
i sypnął rozochocony
gwiezdny pył
w rozkołysaną ciszę
nad krainą łagodności
© A K
English version of the poem:

like black curtain
the darkness fell down
sleepy dreams
with feline step
they creep
to the pillow
with a nectar
of blue almonds taste
raised the moon
toast for a night
and he cheerfully
strewed the stardust
in a rocking silence
over the land of gentleness
© A K


lluvia de noviembre (listopadowy deszcz) 2017-11-19 14:11


łyse drzewa
jak poczerniałe szkielety
z rękami
uniesionymi ku górze
w niemej prośbie
o promyk słońca
listopadowy deszcz
jak pożegnalne łzy
osiada na rzęsach
z nieba nijakość
zerka szarym wzrokiem
w brudnych kałużach
odbijają się
zniekształcone miraże
a pod parasolem
czekają
na szczęścia łut
zmoknięte marzenia
© A.K.
English version of the poem:

bald trees
like blackened skeletons
with hands
raised up
in a silent request
for a ray of sunshine
November rain
like farewell tears
settles down on the lashes
from the sky flatness
looks with its gray eyes
in dirty pools
teflect themselves
distorted mirages
and under the umbrella
soaked up dreams
are waiting
for a bit of luck
© A.K.


Znalezione obrazy dla zapytania november rainy day naked trees black and white


la evanescencia (przemijanie) 2017-11-14 21:09

zegarmistrz w purpurze
przecina życia cienką nić
zostawiając na pożegnanie
smutek żal i słowa
niedokończone
nad grobem cicho szeptane

mijają dni pogrążone w żałobie
zwiędły już kwiaty i wyschły
wszystkie przelane łzy
a modlitwa wspomnienia
i pamięć w sercu
na zawsze żywe trwać będą
©
English version of the poem:

watchmaker in purple
cuts of the life a thin thread
leaving for goodbye
sadness grief and words
unfinished
over the grave quietly whispered

pass the days in mourning
withered flowers and dried up
all the shed tears
and prayer recollections
and memory in the heart
will last alive forever
©


Znalezione obrazy dla zapytania cmentarz nocą


changing for loose (rozmieniam na drobne) 2017-11-12 20:51


gęstnieje mrok
za oknem otwarta
jesienna lodówka
mleczną kurtyną
ściele się mgła

płonąca świeca
udaje słońce
drżą w tańcu
delikatne
cienie na ścianie

a ja rozmieniam
na drobne
chwile bez ciebie
wiem czasu
nie oszukam
©
English version of the poem:

thickening t darkness
behind the window
opened autumn fridge
with milky curtain
spreading the fog

burning candle
pretends to be the sun
tremble in dance
delicate shadows
on the wall

and I'm changing
for loose
moments without you
I know the time
I will not cheat
©


Znalezione obrazy dla zapytania burning candle black and white


en el fuego de la lucha(w ogniu walki ) 2017-11-11 10:45

próbowali zdeptać
kwiat polskiej duszy
i związać na supły
polskie języki
aby nie znały słów
w ojczystej mowie
chcieli wyrwać z serca
biało- czerwone korzenie
a one przetrwały burze
i nie spłonęły tak jak chcieli
w ogniu walk
o swój własny dom
dla pokoleń
©
English version of the poem:

they tried to trample
the flower of  Polish soul
and tie up knots
on Polish tongues
so they didn't know the words
in native speech
they wanted to tear away
white-red roots from hearts
and they survived the storm
and they did not burn as they wanted
in the  fire of fighting
for one's own house
for generations
©


Znalezione obrazy dla zapytania polish flag black and white
en noviembre (listopadowo) 2017-11-10 23:10

szary listopad
kroplami deszczu
pisze na szybach
nostalgiczne listy
o tęsknocie

szalony wiatr
jak niesforny pies
zerwał się ze smyczy
i wyje do księżyca
wilcze serenady

rozebrane drzewa
na odrętwiałych
gałęziach
odliczają dni
do zimowego snu

wszechobecna cisza
a pod stopami
zapomniany liść
toczy zębem
drapieżnik czas
©
English version of the poem:

gray November
with raindrops
writes on the glass
nostalgic letters
about longing

crazy wind
like a unruly dog
leapt from the leash
and howles to the moon
wolf serenades

undressed trees
on the numb
branches
count the days
for winter sleep

ubiquitous silence
and under the feet
forgotten leaf
bites with its teeth
predator time
©


Znalezione obrazy dla zapytania november landscape black and white


Testament mój (Mi testamento) 2017-11-08 21:29


kiedy ustanie puls w zegarze życia
tobie powietrze bracie mój
zostawię echa
w powracających myślach
oddechy westchnienia
i szepty słów jak miecze
niech dusza wolna od trosk
spokojnie ulatuje
w niebiańskie przestrzenie
dla ciebie przyjaciółko wodo
ofiaruję krew pot i łzy
niech płyną jak życiodajny strumień
wsiąkając w pamięć następnych pokoleń
tobie zaś ogniu
mój wierny towarzyszu
powierzam pasję co tli się w iskrach
bezwarunkową miłość i serca bicie
niech karmią ciepłem zziębnięte wnętrza
matko ziemio zapisuję ci dotyk stóp
popioły po mojej cielesności
niech użyźniając glebę uczynków
wydadzą w przyszłości plon stukrotny
gdy wypełni się już
w testamencie wola ostatnia
odejdę cicho do niebytu
gdzie jeszcze raz odrodzę się w żywiołach
©
inspiracja wierszem Z.Herberta "Testament"
zdj.internet

English version of the poem:

When the pulse stops in the clock of life
for you air my brother
I'll leave the echoes
in recurring thoughts
breaths sighs
and whispers of words like swords
may the soul  free of worries
calmly flies up
in heavenly spaces
for you water my friend
I'll donate blood, sweat and tears
let them flow like life-giving streams
soaking in the memory of the next generations
and to you fire
my faithful companion
I'll give passion burning on in the sparks
unconditional love and heart beat
let them feed with the warmth cold insides
mother earth I write down to you touch of my feet
the ashes of my dead body
let them fertilize the soil of deeds
to yield in the future a hundred times
when the last will
is already being fulfilled
I will go quietly to non-existence
where will I be reborn in the elements
©
inspired by the poem Z.Herbert's "Testament"


Znalezione obrazy dla zapytania four elements black and white


obudzona z letargu (awaken from lethargy) 2017-11-05 10:45

"Śmierć chroni od miłości a miłość od śmierci". autor Jan Lechoń
"Death protects from love and love from death." by Jan Lechoń

gdy usłyszałam już cię nie kocham
z oczu poleciały niechciane łzy
niebo na strój wybrało żałobną czerń
a ja prosiłam gwiazdy
o ukojenie oddechem śmierci
żeby tak bardzo nie bolało
serce przemoknięte nieutulonym żalem
nie chciało bez ciebie żyć
lecz ty nie powiedziałeś zostań
zanim zamknęły się drzwi za moim cieniem
umarłam dla świata
w letargu cierpienia pogrążona
aż wiosna jeszcze raz
tak cudownie zapachniała miłością
i w okruchach szczęścia ożyła nadzieja
©


English version of the poem:

When I heard you I do not love you anymore
eyes became full of unwanted tears
the sky for its dress chose the mournful black
and I asked the stars
for a relief from the breath of death
so it  did not hurt so much
The heart soaked with unmerited regret
did not want to live without you
But you did not say stay
before the door closed after my shadow
I died for the world
in of the suffering lethargy being plunged
until spring again
so wonderful fragrant with love
and in the crumbs of hope came the hope
©


Znalezione obrazy dla zapytania spring black and white


acercarse a la inexistencia ( coraz bliżej do niebytu) 2017-11-03 22:56


pierwszym oddechem
witasz świat
nieświadomy wyroku losu
dziś jeszcze młody jesteś
a śmierć już zagląda w oczy
czekając na swoją chwilę

tykają wskazówki w zegarze życia
dreszczem coraz częściej
przeszywa smutna myśl
że coraz bliżej do niebytu otchłani
gdy ciało gnie się
pod ciężarem przeżytych chwil
©
English version of the poem:

with the first breath
you welcome the world
unconscious of the sentence of fate
you are still young today
and death already looks in the eyes
waiting for its moment

ticking the hands in the clock of life
more and more often
with thrill pierces sad thought
that is closer and closer to the non existence
abyss when the body is bending
under the weight of past moments
©


Zdjęcie użytkownika Agnieszka Kuśmierczuk.


En el silencio del cementerio (W cmentarnej ciszy) 2017-11-01 20:42

W cmentarnej ciszy
snuje się wspomnień dym
o tych, co byli cząstką nas,
lecz przeznaczenie
przyniosło im śmierć.
Kręci się łza pod powiekami,
żałobny nastrój, w zadumie chwila
nad tym, jak kruche jest życie,
jak zmienne są ludzkie losy
jak szybko mija czas.
©
English version of the poem:

In cemetery's silence
eddies the smoke of memories
of those who were part of us,
but the destiny
brought death to them.
There is a tear under his eyelids,
mournful mood, in a reverie moment
how fragile the life is,
how human's fate is changeable
how quickly passes the time.
©


Znalezione obrazy dla zapytania cmentarz noca wszystkich świętych czarno białe zdjęcieFlag Counter
pogodynek.plStatystyki zbiorcze na stronę
 Statystyki
  e-blogi.pl  [Załóż blog!] rssSubskrybuj blogi
[Zamknij reklamy]