_Blog


wypracowania historiaZegar cyfrowy na stronę
Myśli słowem pisane... | e-blogi
Cascadas turquesa. (Turkusowe wodospady.) 2017-05-30 20:15

Turkusowymi 


wodospadami 


płyną uczucia,


sztormy i burze


targają 


szmaragdową toń


mórz i oceanów,


Szafirowe strumienie,


pełne życia,


przeglądają się


w słońca blasku.


Pustynne beże i brązy 


przesypują się


w klepsydrze czasu,


a szarość nagich skał


w swym majestacie trwa.


© Agnieszka Kuśmierczuk


zdj.mjohanson deviantart.com
English version of the poem:
With turquoise


waterfalls


flowing feelings,


storms and gales


mussing


emerald depth 


of the seas and oceans,


Sapphire streams,


full of life,


looking at themselves


In the light of the sun.


Desert beiges and browns


falling apart


In the hourglass,


and grayness of naked rocks


In its majesty lasts.


© Agnieszka Kuśmierczuk
Gotas de oro.(Krople złota.) 2017-05-28 23:31

Złote krople


słonecznego blasku


sączą się,


zalewając


chabrowe niebo


tuż przed zmierzchem.


Powietrze nasyca się


zapachem


przekwitłych,


wiosennych chwil.


Szeptanki


na dobranoc


opowiada


włóczęga wiatr.


Świat, zasłuchany


w kołysankę natury,


otulony płaszczem


obłoków, odpływa


w senną dal...


©


English version of the poem:
Golden drops


of sunny glow


ooze themselves,


flooding


cornflower sky


just before dusk.


The air is saturated


with a scent


of faded,


spring whiles.


Voice- over stories


for a good night


is telling


vagrant wind.


The world, listening to


a lullaby of nature,


covered with a mantle


of clouds, flies away


into a sleepy afar ...


©


El amor de mayo.(Majowa miłość.) 2017-05-27 18:37

Miłość, 


ta majowa,


jak młode wino,


uderza do głowy.


w księżycową,


jasną noc,


upojeni


zapachem bzów,


świeżych traw


i maciejki,


zachłannie 


badamy mapy 


nagich ciał naszych.


Rozgrzewamy


do czerwoności


odurzone


narkotykiem


bliskości zmysły.


Jak lawa z wulkanu,


wybuchamy


namiętności


ekstazą,


Euforią spełnienia


sięgamy gwiazd...


©


zdj.fineart america.com
Love,


this in May,


like a young wine,


fuddles the brain 


In by the moon lit,


bright night,


stunned


by the scent of lilac,


fresh grass


and evening stock,


greedily


we study maps


naked bodies of ours.


Warmed up


to the redness


intoxicated


by the drug


of the closeness, the senses.


like lava from a volcano,


we break out


wit passion


of ecstasy,


with euphoria of fulfillment


we reach the stars ...


©


photo.fineart america.com
Salvar del olvido a.(Ocalić od zapomnienia.) 2017-05-25 08:47


Ocalić od zapomnienia.Kiedy ciało poety

w proch się 

zamienia,

a dusza, 

nieśmiertelna

wędruje 

w przestworzach

w poszukiwaniu

najczystszej

inspiracji,

w starych zeszytach,

pod warstwą kurzu

słowa,

geniuszem talentu

stworzone,

chudym ramieniem

obejmują serce,

człowieczeństwa

szczątki

chcąc je ocalić

od niepamięci...

© Agnieszka Kuśmierczuk

zdj. Photography and Artworks of Amartya SenEnglish version of the poem:

When the poet's body

into the dust 

turns itself

and the soul,

immortal

wanders

in the skies,

searching for

the purest

inspiration,

In the old notebooks,

Under a layer of dust

words,

by genius of talent

created,

with the lean arm

hug the heart,

of the humanity

remains

wanting to save 

them from the oblivion ...

© Agnieszka Kuśmierczuk

photo Photography and Artworks of Amartya Sen
La sacerdotisa del amor.(Kapłanka miłości.) 2017-05-24 08:29

Koralem ust


na szyi


znaczę ślad,


drażniąc


pobudzone 


zmysły.


Opuszkami palców


na ciele rysuję


skomplikowane


ornamenty.


Serce przyśpiesza,


rytmem


symfonii


uczuć


porwane.


Podsycam 


ogień


namiętności,


płoniesz,


budzi się


pożądanie...


©


English version of the poem:Coral mouth


living track


on the neck,


teasing


excited


senses.


With fingertips


on the body I draw


complicated


ornaments.


The heart speeds up,


by the rhythm


of the feelings


symphony


caught up.


I stoke


the fire


of passion,


you're burning


wakes up


the desire...


©
Cómo dunas.(Jak wydmy.) 2017-05-23 08:29

Czas


jak ruchome wydmy,


chwila niepodobna 


do chwili,


piaski codzienności,


wiatrem losu


niesione,


w różne kształty


układają się.


Czas


jak bystra rzeka,


płyną dni


w nurcie wieczności,


proza życia


kroplami chwil


przez palce przecieka,


na twarzy i sercu


drążąc swój ślad.


© Agnieszka Kuśmierczuk


zdj.fotowłodarczyk.pl
Time


like moving dunes,


while unlike 


the while


sands of dailiness,


by the wind of fate


being carried,


in different shapes


put together themselves.


Time


Like a rapid river,


the days are flowing


In the stream of eternity,


the prose of life


with drops of whiles


through the fingers's leaking,


on face and heart


carving its mark.


© Agnieszka Kuśmierczuk
No me tienen para el mal...(Nie miejcie mi za złe...) 2017-05-22 08:25

Nie miejcie mi za złe


potoku myśli,


szaleństwa słów,


co ciężkim głazem


więzną w krtani.


Nie miejcie mi za złe


polotu duszy


nienasyconej,


tej żywej iskry w oku,


co wiecznym ogniem parzy.


Nie miejcie mi za złe


pragnienia życia,


co trwa w kruchości,


tych kilku okruchów poezji,


które po mnie zostaną.


© Agnieszka Kuśmierczuk


zdj..Gothic princes, Rus- chat.deEnglish version of the poem:
Do not get me wrong


stream of thoughts,


madness of words,


that with  a heavy boulder


stuck in the larynx.


Do not get me wrong


flight of the soul


unsatisfied,


this alive spark in the eye,


What with eternal fire is burning.


Do not get me wrong


desire for life,


that goes on in fragility,


Those few crumbs of poetry,


which will stay after me.


© Agnieszka Kuśmierczuk


Photos..Gothic princes, Rus- chat.de
Canto de anhelando.(Śpiew tęsknoty.) 2017-05-21 11:02

Tęsknota


śpiewem łzy


tak pięknie


budzi


zmorzone snem 


wspomnienia


w odmętach


świadomości.


Tęsknota


melancholii


oddechem


ożywia pamięć


chwil


minionych,


przyprószoną


pyłem przeszłości.


© Agnieszka Kuśmierczuk


English version of the moments:
Longing


with singing tears


so beautifuly


awakens


memories


in the depths


of consciousness,


overcame by sleep


Longing


wit of the melancholy


breath


revives memory


of the moments


bygone


covered by


the dust of the past.


© Agnieszka Kuśmierczuk
La cuadratura del círculo.(Kwadratura koła.) 2017-05-20 09:48

Trafne wybory


na rozdrożu 


dróg życia 


to tylko złudzenia, 


miraże rysowane 


porywami serca, 


umysłu głosami. 


Nic nie jest tylko 


białe lub czarne, 


dobre albo złe, 


świat jest iluzją,


prawda i fałsz


kreślą koła 


kwadratury 


egzystencji.


©Agnieszka Kuśmierczuk


English version of the poem:
Right choices


At the crossroads


on the way of life


Iare just delusions,


mirages, drawn


by gusts of heart,


voices in the mind.


Nothing is only


white or black,


good or bad,


The world is illusion,


True and false


draw circles


quadrature


of existence.


©Agnieszka Kuśmierczuk
Los estados de ánimo de mayo.(Majowe nastroje.) 2017-05-19 08:13

W kiściach


wonnego bzu


tęsknoty


i melancholii


tchnienie,


przebrzmiałej


przeszłości 


nuta.


W kwiatach


aromatycznej 


konwalii


do grzechu


zaproszenie,


lekka jak motyl


miłości


pokusa.


W lekkości


puchu


dmuchawców


szept marzeń,


porzuconych,


zmienność,


ulotność


istnienia.


© Agnieszka Kuśmierczuk


English version of the poem:In the bunches


of fragrant lilac


of yearning


and melancholy


breath,


of the bygone


past


note.


In the flowers


of aromatic


lily of the valley


to the sin


invitation,


light as a butterfly


of the love


temptation.


In lightness


of dandelions


fluff


whisper of dreams,


abandoned,


variability,


transience


of existence.


© Agnieszka Kuśmierczuk
En la pentagrama de experiencias.(Na pięciolinii doznań.) 2017-05-18 08:17

Na pięciolinii


doznań


zagraj miłości,


piękna muzo


natchnionych 


uczuciem


serc.


Dotknij


najgłębszej


struny


spragnionej


uniesień duszy,


rajskiej


rozkoszy


zaspokój głód.


©


English version of the poem:On the staff


of experiences


Play oh, love,


beautiful muse


of inspired


by feeling


hearts.


Touch


the deepest


strings


thirsty of


rapture soul,


for paradise


pleasure


satisfy hunger.


©

Infancia ... (Dzieciństwo...) 2017-05-17 08:53

Dzieciństwo...


Podróże


do krainy


bajek.


Słodyczy 


ulubionych


na ustach


pyszny smak.


Bieg bosych stóp


przez kałuże.


Beztroska


zabawa.


Szczęśliwy czas.


©


English version of the poem:Childhood...


Travels


to the land


of fairy tales.


Of the sweets,


favourite


yummy taste


on the lips.


Running barefoot


through the puddles.


Unconcern


fun.


Happy time.


©


Los acordes de la noche...(Nocne akordy...) 2017-05-16 08:28

Późno jest, a sen


nie chce przyjść,


zabłądził,


zgubił drogę


wśród gwiazd.


Melodia nocy


na pięciolini


zmysłów


swoje akordy gra,


uderzając


w najczulszą z nut.


Tańczą cienie


na ścianie,


jej rytmem


zahipnotyzowane,


zamykają się 


powieki,


spóźniony 


Morfeusz


swym oddechem


otula je...


©


English version of the poem:
It is late, and sleep


doesn't want to come,


he strayed,


lost his way


among the stars.


Of the night melody


on the stave


of the senses


its  chords plays,


hitting the most


sensitive of the notes.


Dancing the shadows


on the wall,


by the  rhythm


hypnotized,


are closing


themselves the eyelids,


belated


Morpheus


with his breath


wraps them up...


©
Aliento para el alma...(Oddech dla duszy...) 2017-05-15 08:36

Spacer


po parku


wieczorną 


porą...


Wietrzenie


zakurzonych


codziennością


myśli...


Cisza nieba,


obudzona


śpiewem


serca...


Słuchanie


w milczeniu


pierwszych


gwiazd...


Oddech 


dla duszy,


odpoczynek


od zgiełku dnia...


©


English version of the poem:Walk


in the park


in the evening


time...


Airing


dusty


by dailiness


thoughts ...


Silence of the sky,


woken up


by singing


of the heart...


Listening


In silence


to the first


stars ...


Breath


for the soul,


rest from


the noise of the day ...


©
El espejo de recuerdos... (Lustro wspomnień...) 2017-05-14 16:04W lustro
wspomnień
spoglądam i...
Znów jestem
dziewczynką
z tamtych lat...
Wiatr plącze 
wstążki
we włosach,
palce studiują
miękkość kwiatów 
stokrotek...
Dmuchawców
biały puch
z marzeniami
do góry się unosi...
Rozmarzenie
podziwia
fantastyczne 
kształty obłoków...
Raz ...Dwa ...Trzy...
Jak bańka mydlana
czar nagle prysł...
Znika cudowny
dzieciństwa świat,
przesłonięty zasłoną 
dorosłości...
© A.K.
English version of the poem:

In the mirror
of memories
I look and ...
Again I am
a girl
from those years ...
The wind tangles
ribbons
in the hair,
fingers are studying
flowery softness
of daisies ...
Of dandelions
white fluff
with dreams
Upward is rising ...
Languor
is admiring
fantastic
shapes of the clouds ...
One... Two... Three...
Like a soap bubble
spell is suddenly broken ...
Disappears marvelous
of childhood world,
covered by a veil
of the adulthood ...
© A.K.Ser un niño ...(Dzieckiem być...) 2017-05-13 09:43

Dziś znów 


jestem dzieckiem...


Beztrosko


biegam po łące,


zrywam kwiaty,


cieszę się chwilą


i słońcem,


płochliwe 


goniąc 


motyle...


Wiatr rozplata


złote warkocze,


wesoły uśmiech 


na twarzy mam...


© 


English version of the poem:
Today again


I am a kid...


jauntily I'm


running in the meadow,


I pick up flowers,


I'm happy with the while


and the sun,


skittish


chasing


butterflies...


Wind unravels


golden braids,


cheerful smile


on my face ...


© 
El discreto encanto de amor...(Dyskretny urok miłości...) 2017-05-12 09:22

Miłość 


nie chwali się 


swoim pięknem, 


nie potrzebuje 


być idealna... 


Dyskretny 


jej urok, 


jak lekka mgła, 


jak zapach 


perfum, 


otula cię 


sobą, 


unosząc się


w sercu... 


©


English version of the poem:
Love


does not boast


with its beauty,


does not need


to be perfect...


discreet


Its charm,


like light fog,


like smell


of perfumes,


covers you


with itself


hovering


in the heart...


©
La noche se abre... (Noc otwiera...) 2017-05-11 10:43

Noc otwiera


mroczne oczy,


czarne rzęsy


coraz głębszy


rzucają cień...


Tafla wody,


jak płynne


srebro


w księżyca


pełnym blasku...


Świat


wydaje się


tak nierealny, 


czas na sen...


© A.K.
Night opens


gloomy eyes,


Black eyelashes


deeper and deeper


cast the shadow ...


Water surface,


like fluid


silver


in of the moon


full glow ...


World


seems


so unreal,


Time to sleep...


© A.K.
En el las cuerdas del corazónes... (Na strunach serc...) 2017-05-10 09:10

Słowa, grane na 


strunach serc, 


uderzają 


w najbardziej 


nastrojowe 


tony, dźwięki... 


Pianissimo... 


Westchnień ledwie 


słyszalny szept... 


Fortissimo... 


Ekscytacji 


głośny krzyk... 


Dusza rwie się, 


ach, do tańca, 


chcąc poczuć jej 


emocji rytm... 


©A.K. 


English version of the poem:
Words, played on the


strings of the hearts,


are hitting at


the most 


sentimental


tones, sounds ...


Pianissimo...


Sighs hardly


audible whisper


Fortissimo ...


Of excitement


loud shout ...


The soul raring,


Ah, to dance,


Wanting to feel its


emotions rhythm ...


© A.K.
Felicidad fugaz ... (Ulotne szczęście ...) 2017-05-08 23:00

Szczęście 


jest ulotne, 


jak słońca 


jasny blask, 


przez moment, 


jak oka mgnienie 


zza chmur 


wyglądający... 


Szczęście 


ulotne jest, 


trwa tylko 


parę chwil, 


jak lot 


motyla 


na skrzydłach 


drżących... 


©A.K. 


English version of the poem :
Happiness 


is fleeting, 


like of the sun 


bright shine, 


for a moment, 


like blink of the eye, 


from behind 


the clouds looking out... 


Happiness 


is fleeting, 


it lasts only 


a few whiles, 


like on the wings


trembling


butterfly's flight ... 


©A.K. Vendedor de naranja...(Pomarańczarka...) 2017-05-07 12:28

Na płótnie namalowana,


w ramach zamknięta,


kolorami uchwycona,


artystyczna wizja


trudnej prozy życia...


W samym środku ona,


starsza, biedna kobieta,


z czołem naznaczonym


przez bicze czasu.


W oczach smutek i żal,


nad swym losem zamyślenie,


za radością tęsknota ...


Spracowane, brudne dłonie


trzymają okruchy szczęścia,


kosze pełne pomarańczy, 


a w sercu samotność łka ...


© A.K.


English version of the poem:On canvas painted,


in the frames closed,


by the colors captured,


artistic vision of


difficult prose of life ...


In the middle of it,


older, poor woman,


with the forehead marked


by the whips of time.


In her eyes sadness and sorrow,


over her fate pondering,


longing for the joy...


Tired out, dirty hands


hold crumbs of happiness,


baskets full of oranges,


And loneliness weeps in the heart ...


© A.K.
Susurros de recuerdos.(Szepty wspomnień.) 2017-05-06 20:36

Słowa,


niesione 


wiatrem,


dryfują


w niebieskiej


przestrzeni,


śladem


pajęczych


nici 


myśli,


tkanych


srebrem


tęsknoty...


Szepty


wspomnień,


echa


pamięci,


w duszy


nostalgia


cicho gra...


© A.K.


English version of the poem:
Words,


carried


by the wind,


drifting


in the blue


space,


following


spidery


threads


of thoughts


woven by


silver


longing ...


Whispers


of the recall ,


echos


of memory,


in the soul


nostalgia


quietly plays ...


© A.K.
Los aromas de la primavera ... (Zapachy wiosny...) 2017-05-05 09:42

Wiosna tak słodko 


pachnie majem... 


Tęczowe ogrody 


wyznają miłość 


niebu i słońcu... 


Sentymentalny deszcz 


roni wzruszenia łzy... 


Ciepły wiatr dotyka 


włosów z czułością 


kochanka, serce drży, 


pięknem chwil dotknięte... 


©


English version of the poem:
Spring is so sweetly


smells of may ...


Rainbow gardens


confessing love


to the sky and sun ...


Sentimental rain


sheds of the thrill tears ...


A warm wind touches


the hair with tenderness


of the over, heart trembles,


by the beauty of whiles touched...


©
En la pelusa de dientes de león... (W puchu dmuchawców...) 2017-05-04 09:40

Maj,


napęczniały


aromatem 


miłości 


natury, 


pełnią barw 


kwitnącej... 


Maj, 


w puchu 


dmuchawców 


unoszący 


marzenia 


do góry, 


ku słońcu... 


©


English version of the poem:May,


swollen with 


the aroma


of nature


love, with its


full colors


blooming around ...


May,


In the fluff


of dandelions


floating


dreams


up high,


to the sun ...


©
Dos mitades de naranja ...(Dwie połówki pomarańczy...) 2017-05-03 12:56

Dwie połówki


pomarańczy,


gdzieś po świecie


rozrzucone,


szukają siebie,


odliczając 


chwile własnej


samotności...


Przeznaczenie


połączyło


tęsknoty śpiew


gorących serc,


gdy zapłonął


w ich oczach blask...


©


English version of the poem:Like two halves


of the orange,


somewhere in the world


being scattered,


looking for themselves,


Counting down


their moments


of lthe oneliness ...


The happenstance


put together


song of longing


of the warm hearts,


when the fire started


to glow in their eyes  ...


©


En tus ojos ... (W twoich oczach ...) 2017-05-02 08:16

W twoich oczach 


zieleń łąk, 


wiosennych, 


promień słońca, 


co topi 


serca lód... 


W twoich włosach 


świeżość wiatru, 


tańczącego 


wśród gwiazd, 


z subtelną nutą 


woni kwiatów i ziół... 


Muzyką twoją 


strumyków szmer, 


szelest liści 


i ptaków śpiew, 


gdy wataje dzień, 


dobrze wiosno, że jesteś... 


©


English version of the poem:
In your eyes


green meadows,


of spring,


sunbeam,


thatat melts


ice in the heart ...


In your hair


freshness of wind,


dancing


among the stars,


with a subtle note


scent of flowers and herbs ...


Your music is


murmur of the stream,


rustle of the leaves


and bird singing,


when the day is up,


how good, spring, that you are ...


©
Sentimientos rotos...(Rozbite uczucia...) 2017-05-01 15:07

Tych kilka 


gorzkich słów, 


sączących jad 


trucizny do serca, 


sprawiło, że 


popękało 


naczynie 


uczucia, 


zatrzymując 


transfuzję 


miłości... 


Zraniona 


dusza krwawi


kroplami 


odłamków 


emocji... 


©


English version of the poem :
These few 


harsh words,


sipping the venom


of poison into heart


make it that, 


got broken 


the vessel


of feelings, 


stopping 


the transfusion 


of the love... 


The soul, 


being hurt, 


bleeds with drops 


from the shards


of emotions... 


©
Flag Counter
pogodynek.plStatystyki zbiorcze na stronę
 Statystyki
  e-blogi.pl  [Załóż blog!] rssSubskrybuj blogi
[Zamknij reklamy]