_Blog


wypracowania historiaZegar cyfrowy na stronę
Myśli słowem pisane... | e-blogi
Talk to me whispering... (Szeptem do mnie mów...) 2017-04-30 00:14

Szeptem


do mnie mów ... 


Sercem usłyszę 


najcichsze słowa... 


Ukołysz mnie 


ciepłem ramion ... 


Wiecznością bądź, 


a nie tylko chwilą 


ukradzioną


pędzącej 


codzienności... 


©


English version of the poem :
Talk to me 


whispering... 


The heart'll hear 


the quietest words... 


Lull me with 


of the arms warmth... 


Be the eternity, 


not only the while, 


stolen from 


rushing


dailiness ... 


©
Siente que significa ser ... (Czuć znaczy być...) 2017-04-29 11:44

Nowe drogi


za cel wędrówki


duszy obierasz ...


Umysł, zabiegany


w ciągłym


poszukiwaniu


sensu życia,


brzmi myśli


cichą pustką...


A może by tak


lepiej wsłuchać się


w swój własny rytm,


w sercu zapisany?


Czuć znaczy być...


©


English version of the poem:
New roads


as hiking destination


of your soul you pick up...


Mind, hurried up


in continuous


searching for


sense of life,


sounds of the thoughts


silent emptiness ...


Or maybe it is


better to listen


to one's own rhythm,


in the heart saved?


To feel means to be ...


©
La melancolía de lluvia ... (Deszczowa melancholia ...) 2017-04-28 11:49

Kap...Kap..Kap...


Lecą z nieba


deszczowe łzy,


wystukując


na szybach rytm,


jednostajny...


Kap..Kap..Kap...


Z poszarzałego


namiotu nieba


kroplami smutku


sączy się


melancholia...


©


English version of the poem:
Drip...Drip...Drip... 


Come from the sky


rainy tears,


poking out the rhythm


on the glasses,


monotonous... 


Drip...Drip...Drip...


From of the sky tent,


getting gray,


drops of sadness


sipping down


melancholy...


©
Un día nuevo...(Nowy dzień...) 2017-04-27 09:39

Blady świt na niebie


rozpruwa ostatnie


fastrygi nocy...


Promień słońca 


zaplata obłokom


bursztynowe warkocze...


Nowy dzień powoli


otwiera zaspane


niebieskie oczy....


W szyby okna


nieśmiało puka


poranek uroczy...


©


English version of the poem:Pale dawn in the sky


unravels the last


tackings of the night ...


Ray of the sun


the amber braids


plaits on the clouds ...


A new day slowly


is opening up


his sleepy blue eyes....


Timidly knocks


lovely morning


in of the window glass...


©
Los momentos mágicos...(Magiczne chwile...) 2017-04-26 12:19

Spójrz na ptaki,


swobodne


w swym locie,


wysoko


pod niebem


płynące...


Spójrz na kwiaty,


w prostocie 


swej piękne,


beztrosko


cieszące się 


słońcem...


Magią chwil


dni wiosennych 


dotknięta,


nuci dusza


melodię


o szczęściu...


©


English version of the poem:
Look at the birds,


unhampered 


in their flight,


up so high


under the sky


Flowing ...


Look at the flowers,


in their simplicity


beautiful,


carefree


enjoying


the sun ...


By magic moments


of the spring days


touched,


humes the soul


melody


about happiness ...


©
En el cruce ...(Na rozdrożu...) 2017-04-25 15:26

Kiedy nie wiesz, 


dokąd iść, 


kiedy stoisz 


na rozdrożu, 


rozmyślając, 


co zrobić, 


pytasz serca, 


a jego głos 


na wątpliwości 


ma odpowiedź... 


Posłuchaj go, 


nie zważając 


na rozsądku szept, 


ono wie, 


co dla ciebie 


najlepsze jest... 


©


English version of the poem:
When you don't know,


where to go,


when you stand


at the crossroads,


thinking,


what to do,


ask your hearts,


and his voice


has the answer


to your doubts ...


Listen to it,


not giving care


to whisper of the sense,


it does know,


what for you


is the best ...


©
La esperanza es la fuerza ...(Nadzieja to siła...) 2017-04-24 11:12

Nadzieja to siła...


Nadzieja to światło,


rozświetlające 


twoje myśli,


jak słońce niebo


o poranku...


Nadzieja to ciepło,


wlewające się


do twojego serca...


To głos, za którym


podążasz w biegu


szalonym...


Nadzieja to śpiew 


zadowolonej duszy,


wiatr we włosach,


gdy czujesz, że żyjesz,


wyznaczoną prez siebie


drogę przemierzając...


©


English version of the poem:Hope is strength ...


Hope is light,


brightening


your thoughts,


like the sun the sky


in the morning...


Hope is warmth,


pouring in


to your heart ...


That's the voice,


you are following


in the razy run...


Hope is singing


of satisfied soul,


wind in hair,


when you feel alive,


walking the way,


designated by yourself ...


©
Escondido en negro de la noche ...(Otulona w nocy czerń...) 2017-04-23 10:26

Otulona 


w nocy czerń... 


Tajemnicza, 


ulotna 


i nieuchwytna, 


przychodzi, 


prowadzona 


księżyca 


srebrnym 


światłem...


I tylko jej zapach, 


i tylko jej ciepło 


zostaje, 


gdy odpływa 


o brzasku... 


©


English version of the poem:
Tucked in


of the night black ...


Mysterious,


elusive


and intangible,


she comes,


led by


of the moon


silver


Light ...


And only her smell,


and only her warmth


remain,


when she leaves


at dawn...


©
En los colores del la esperanza ...(W kolorach nadziei...) 2017-04-22 19:27

Jasne marzenia,


w kolorach


nadziei...


Dobre myśli,


szczere chęci,


wiara w siebie...


To dzięki nim


przed tobą


piękne życie,


jak sen,


szczęśliwy,


spełniony 


do końca...


©


English version of the poem:Bright fancies,


In the colors


of hope ...


Good thoughts,


Sincere desire,


self-confidence...


Thanks to them


in front of you


there's a beautiful life,


like a dream,


happy,


fulfilled


to end...


©


Yo soy ... (Istnieję ...) 2017-04-21 11:00

Żyję... 


Myślę... 


Czuję...


Wierzę... 


Tęsknię... 


Kocham... 


Przeżywam... 


Poznaję... 


Upadam... 


Powstaję... 


Rozumiem... 


Jestem... 


©


English version of the poem :
I live... 


I think... 


I feel... 


I belive... 


I miss... 


I love... 


I go through... 


I find out... 


I fall... 


I get up... 


I understand... 


I am... 


©
Detener el tiempo...(Zatrzymać czas...) 2017-04-20 14:08

Zatrzymać czas


pod niebem,


lazurowym,


na łące zielonej,


zalanej słońcem...


Zapamiętać


zapach kwiatów,


w powietrzu


nad ogrodami


się unoszący...


Mieć w uszach


ptaków pieśń,


pośród drzew


tak radośnie


rozbrzmiewającą...


©


English version of the poem:
To stop the time


under the sky,


like an azure,


on a green meadow,


flooded with sun ...


To remember


smell of the flowers,


in the air


rising up


over the gardens...


To have in one's ears


of the birds song,


among the trees


so joyfully


resounding...


©
El poder de la fe... (Siła wiary...) 2017-04-19 11:56

Upada dusza, 


błądząca 


w ciemności,


lecz wiary moc 


powstać jej każe... 


Umysł wątpi, 


poddać się pragnie, 


lecz głos nadziei 


podpowiada mu,


by nadal próbować...


Serce zranione 


otacza się chłodem, 


lecz ciepło miłości 


topi obawy, ucząc 


raz jeszcze kochać... 


©


English version of the poem:
Falls soul,


straying


in the dark,


but of the faith power


make it come up ...


Mind doubts,


wants to give up ,


But of the hope voice


is telling him,


to continue to try ...


Heart, being hurt


is surrounded by cold,


but of the love warmth


Melts fears, teaching


once again to love ...


©
Con los colores del sentimientos.(Z kolorów uczuć.) 2017-04-18 14:58

Z kolorów


uczuć,


emocji,


wrażenia chwili


powstają


barwne 


obrazy...


Z cierpienia


duszy,


z radości serca,


z myśli


ulotnych,


z odcieni słów 


układają się


wiersze...


©


English version of the poem:
From colors


of feelings,


emotions,


impression of the while


are created


colorful


images...


From suffering


of the soul,


from the joy of heart,


from thoughts


ephemeral,


from shades of words


put themselves together


the poems ...


©


Un viaje de ida... (Podróż w jedną stronę...) 2017-04-17 13:58

Życie jest 


ulotnością, 


rytmem serca, 


tylko chwilą, 


spędzoną 


na tej ziemi... 


Podróżą 


w jedną stronę, 


mgnieniem oka, 


pamięcią 


biegnących dni, 


westchnieniem... 


©


English version of the poem:Life is the


evanescence,


the heart's rhythm,


just a moment,


being spent


on this Earth ...


A one way


travelling,


blink of an eye,


Memory


of running days,


and the sigh ...


©Alleluja, Agnus Dei! 2017-04-16 20:21

Biją dzwony 


o poranku, 


radosną 


niosąc wieść:


Boży grób 


pusty został... 


Zmartwychwstał 


Chrystus Pan, 


nowe życie 


dając nam... 


Alleluja, 


Agnus Dei! 


©


English version of the poem :
In the morning 


strike the bells, 


joyfull 


telling the new :


Grave of God 


has empty left... 


Jesus the Lord 


has resurected, 


a new life 


giving to us... 


Halleluiah,


Agnus Dei!


© 
Como consuelo...(Na pocieszenie...) 2017-04-14 18:39

Za oknem


bure chmury


straszą gradem,


grożą deszczem...


Pomiędzy nimi


jak nadziei promień,


jasne słońce...


Przez szybę 


w drzwiach


wpadł światła


ciepły blask,


na pocieszenie 


zostawiając


łuk tęczy...


©


English version of the poem:Outside the window


grayish clouds


scare with hail,


threaten with rain ...


Between them


as ray of hope,


bright sun ...


Through the glass


in the door


came in of the light


warm glow,


as a consolation


leaving


the rainbow  ...


©
Como lágrimas ... (Jak łzy ...) 2017-04-13 19:47

Krople deszczu, 


jak słone łzy, 


lecące z nieba, 


przypominają mi, 


że świat też 


miewa smutne dni... 


Lecz znikną 


szare chmury, 


kiedyś błyśnie 


promień słońca... 


Nie ma takiego żalu, 


co trwałby bez końca... 


©


English version of the poem :
Drops of the rain, 


like salty tears, 


falling from the sky, 


remind me, 


that the world,  too 


has its sąd days...


But the gray clouds 


will dissappear, 


of the sun ray


once will shine , 


there's no grief 


that would forever last... 


©
Hay un amor tal ... (Jest taka miłość...) 2017-04-12 12:01

Jest taka miłość, 


co pokona 


ból i śmierć, 


aby zgładzić 


grzechy świata... 


Jest taka miłość, 


co w tym  świecie, 


pełnym zła 


w serca ludzi 


dobro wplata... 


©


There is such a love,


what will defeat


Pain and death,


to take away 


the sins of the world ...


There is such a love,


what in this world,


full of evil


in people's heart


the goodness weaves in  ...


©
Latido del corazón ... (Bicie serca ...) 2017-04-11 21:21

Zegary 


zwalniają bieg.... 


Na moment 


zatrzymują się... 


Zamykam oczy i... 


Płyną dźwięki 


muzyki duszy... 


Odkrywam swój 


własny świat... 


Kołysana


biciem serca, 


odpływam... 


Dziś dla nikogo 


nie ma mnie... 


©


English version of the poem:
Clocks


slowing down ....


For a moment


they stop ...


I close my eyes and ...


The sounds are flowing


of the soul music ...


I discover my


own world ...


Rocking


by the heartbeat,


I'm away ...


Today for no one


I'm  here...


©
Colores del día de primavera ...... (Barwy wiosennego dnia...) 2017-04-10 22:11

Wschód słońca, 


cały w fioletach, 


różu, ciemnym 


błękicie... 


Dzień, tętniący 


soczystą zielenią, 


nasycony po brzegi 


aromatem wiosny...


Wieczorny zmierzch,


tonący w złocie,


oranżu i krwawej


czerwieni... 


Noc, w czarnej szacie, 


cicho brodząca 


w płynnym srebrze 


księżyca blasku... 


©


English version of the poem:
Sunrise,


all in violet,


Pink, dark


Blue ...


day, pulsating


with juicy greenery,


saturated to the brim


with spring aroma ...


Evening twilight,


sinking in gold,


orange and bloody


redness ...


Night in a black robe,


quietly wading


in liquid silver


of the moon shine ...


©


Abandonado ...(Opuszczony...) 2017-04-09 20:51

To, co dziś 


jest żywe 


i piękne,


jutro będzie 


tylko prochem, 


zapomnianym 


przez pędzący 


do przodu czas... 


To, co dziś 


płynie w nas 


czystą wodą 


rzeki uczuć, 


jutro będzie 


pustynią, 


szarpaną 


przez wiatr... 


©


English version of the poem :
What today 


is alive 


and beautifull, 


tomorrow will be 


only the dust, 


forgotten by 


still running 


forward time... 


What today 


flows in us 


with clear water 


of feelings river, 


tomorrow will be 


the desert, 


being thorn 


by the wind... 


©
Vals de romántico ...(Nastrojowy walc...) 2017-04-08 21:28

Na wiolonczeli


nagiego ciała


zręczne palce


grają dla mnie


najpiękniejszy,


nastrojowy walc...


Dusza tańczy,


serce śpiewa...


drżą struny


miłosnych uniesień...


Ekstazy krzyk,


pocałunkiem


zamknięty...


©


English version of the poem:
On the cello


of naked body


clever fingers


playing for me


the most beautiful,


romantic waltz ...


The soul is dancing,


heart's singing ...


The strings are trembling


from the love's rapture...


Cry of the ecstasy,


by the kiss


closed down...


©
Sentimientos de primavera ... (Wiosenne uczucia ...) 2017-04-07 22:04

Świeży wiatr 


pachnący 


inspiracją


wśród barwnych, 


wiosennych


pejzaży... 


Więcej życia 


czuje dusza... 


Ciepły deszcz, 


płynący


kroplami uczuć


na obsypane 


kwiatami 


gałęzie... 


Więcej miłości 


pragnie serce... 


©


English version of the poem :
Fresh wind 


with the scent 


of inspiration 


among the colourful, 


spring landscapes... 


More alive 


feels the soul... 


Warm rain, 


with drops of feelings 


falling down 


on the branches 


all covered 


by the blooms... 


More love 


wants the heart... 


©Noche, tiempo de los poetas ... (Noc, poetów czas ...) 2017-04-06 21:04

Najciemniejsza noc 


jest najpiękniejsza, 


gdy cisza dla weny 


swój koncert gra, 


a gwiazdy świecą 


najjaśniej... 


Noc, poetów czas,


kiedy księżyc 


w rzece srebra 


zanurza twarz, 


a myśli szepczą 


najgłośniej... 


©


English version of the poem :
The darkest night 


is the nicest one, 


when silence for afflatus 


its concert plays, 


and the stars glitter 


the most brightly... 


Night, of the poets time, 


when the moon 


in the silver river 


immerses its face, 


and the thoughts whisper


the most loudly... 


©Evanescencia del tiempo...(Ulotność chwili... ) 2017-04-05 20:47

Ulotność


chwili... 


Myśli bieg... 


Natchnienia 


błysk... 


Taniec słów... 


Serca śpiew... 


Muzyka 


duszy... 


Poezji strzęp... 


©


English version of the poem :
Evanescence 


of the while... 


Of the thoughts run... 


Of the brainwave 


flash... 


Dance of the words... 


Of the heart song... 


The music


of the soul... 


Of the poetry shred ...


©
Alegría de la primavera ... (Radość wiosny ...) 2017-04-04 19:31

Drzewa ubrane 


w pastelowe 


róże, czerwienie 


i śnieżną biel... 


Świeże powietrze 


jak perfumy 


pachnące 


magnolią... 


Na trawnikach 


fiołkowe strumyki 


wiją się długą, 


cienką wstążką... 


Śpiewak drozd 


w swoich trelach 


wyśpiewuje 


radość wiosny... 


©


English version of the poem :
The trees dressed up 


in the pastele 


pink, redness 


and snowy white... 


Fresh air 


like perfumes, 


with a scent 


of magnolia... 


On the lawn 


violet  streams 


curl themselves 


like a long, thin ribbon... 


Singer thrush 


in its trill 


singing out 


all the spring joy... 


©
Primavera mágica ... (Magiczna wiosna ...) 2017-04-03 23:59

Promień słońca 


z czułością 


otwiera


pąki liści... 


Lekki wiatr 


swym oddechem 


rozchyla


płatki kwiatów... 


Krople deszczu 


jak życiodajny


nektar dla 


spragnionej ziemi... 


Czas radości... 


Czas szybkich zmian... 


Tęcza barw dookoła... 


Magiczna wiosna... 


©


English version of the poem :
Ray of the sun 


tenderly 


opening 


of the leaves buds... 


Light wind 


with its breath 


spreading out the petals 


of the flowers... 


Drops of the rain 


like a life-giving 


nektar for


the thirsty earth... 


Time of the joy... 


Time of the quick changes... 


Rainbow of the colours around... 


The magic spring... 


©
En el alma ... (W duszy ...) 2017-04-01 21:00

W duszy piekło, 


w duszy raj, 


do nich prowadzą 


ludzkie drogi... 


Życie ustawia 


drogowskazy,


lecz serce 


swą intuicję ma... 


W duszy dobro, 


w duszy zło, 


do nich prowadzą 


ludzkie ścieżki... 


Życie ustawia 


drogowskazy,


lecz umysł


mimo to błądzi...


© English version of the poem:In the soul the hell,

In the soul the paradise,

To them lead

human ways ...

Life sets

signposts,

But the heart

its intuition has got ...

In the soul good,

In the soul evil,

To them lead

human paths ...

Life sets

signposts,

but the mind

still wandering ...

©


Flag Counter
pogodynek.plStatystyki zbiorcze na stronę
 Statystyki
  e-blogi.pl  [Załóż blog!] rssSubskrybuj blogi
[Zamknij reklamy]