_Blog


wypracowania historiaZegar cyfrowy na stronę
Myśli słowem pisane... | e-blogi
Danza del arco iris ... (Tęczowy taniec ...) 2017-03-31 14:25

Kwietniowe niebo 


w  odcieniu 


niezapominajki... 


Przyroda tonie


w morzu zieleni 


liści i traw... 


Fiołkową woń 


tęsknoty za milością 


niesie ciepły wiatr... 


Kępy bratków 


jak dojrzałe 


pomarańcze...


Pokusa i pożądanie 


w czerwieni 


tulipanów... 


Indygo szafirków 


w wiosennym, 


tęczowym tańcu... 


©


English version of the poem :
The sky in April 


in the shadow 


of forget-me-nots... 


The scent of violet


longing for love 


carries the wind... 


The clomps of pansies 


like the ripe 


oranges... 


Temptation and desire 


in the redness 


of the tulips... 


Indigo of the Muscari


in the spring 


rainbow dance... 


©
Acerca del amor ... (O miłości ...) 2017-03-29 20:53

Miłość... 


Jak wielka 


zagadka 


bez rozwiązania...


Jak muzyka, 


poezja uczuć 


słowami codzienności


pisana... 


Miłość... 


Własnych dusz 


Rozumienie 


i słuchanie... 


©


English version of the poem:
Love...


Like a great


puzzle


with no solution ...


Like music,


Poetry of feelings


by words of everyday life


Written ...


Love...


Each others own souls


Understanding


And listening ...


©


Humor de primavera ... (Wiosenne nastroje ...) 2017-03-28 22:13

Promień słońca, 


z ptasim śpiewem 


wpadający


przez błękit szkła 


o poranku, 


wywołuje 


uśmiech na twarzy... 


Wiosna... 


Świeże kwiaty


i pąki liści 


na drzewach 


sprawiają że 


kolorami 


kwitnie dusza 


i śpiewa serce... 


Wiosna... 


©


English version of the poem :
Ray of the sun, 


with the birds' singing 


shining through 


the blue glass 


in the morning, 


brings the smile 


on the face... 


Spring... 


Fresh flowers 


and of the leaves buds 


on the trees 


make the soul 


blossoming 


with the colours 


and the heart singing... 


Spring... 


©


Pintaré mi mundo ... (Pomaluję swój świat ...) 2017-03-27 14:28

Pomaluję 


swój świat


kolorami 


myśli, 


tęsknoty 


i marzeń... 


W jasnych 


odcieniach 


cała ja... 


Pomaluję 


swoje życie 


kolorami


radości, 


szczęścia 


i wrażeń... 


W ciepłych 


odcieniach 


uśmiech mam... 


©


English version of the poem :
I will paint 


my world 


with the colours 


of thoughts, 


longing


and dreams... 


In bright 


shadows 


there's all me... 


I will paint 


my life 


with the colours 


of the joy, 


happiness, 


and impressions... 


In the warm 


shadows


I have a smile... 


©
Notas de primavera .. (Wiosenne nuty ...) 2017-03-26 10:00

Posłuchaj... 


Wiosna gra 


wesołe nuty 


dla twej duszy... 


Topnieje serce, 


jak sopel lodu 


w cieple słońca 


wodą płynący... 


Zapach kwiatów... 


Lekkość dnia... 


Radość istnienia... 


Nocą księżyca 


jak srebro blask... 


©


English version of the poem :
Listen... 


Spring plays 


happy notes 


for your soul... 


Melts the heart, 


like the icicle 


in of the sun warmth 


flowing of water... 


Smell of the flowers... 


Lightness of the day... 


Joy of the being... 


At night of the moon 


like a silver shine... 


©
Arena movediza...(Ruchome piaski...) 2017-03-25 08:31

Kaskada słów,


które nigdy


nie popłyną... 


Ciszą krzyczą 


ulotne myśli... 


Kolory uczuć, 


paletą duszy 


nie odkryte... 


Oceanu emocji 


ruchome piaski... 


©


English version of the poem :
Cascade of words 


that will 


never flow... 


Silently screeming 


fleeting thoughts... 


Colours of feelings, 


by palette of the soul 


undiscovered... 


Of the emotions ocean 


quicksand... 


©
Bajo los párpados de los recuerdos ... (Pod powiekami wspomnień ...) 2017-03-23 13:20

Pod powiekami 


wspomnień 


przemykają 


jak film


z przeszłości 


obrazy... 


Na rzęsie 


zapomnienia 


osiadł kurz 


dawnych dni... 


W duszy 


nostalgia gra, 


w rytm jej 


melodii 


serce drży... 


©


English version of the poem :
Under the eyelids 


of memories 


running forward 


like a film 


pictures


from the past ... 


On the eyelash 


of the oblivion 


sat the dust 


of the old days... 


In the soul 


plays the nostalgy, 


to its melody 


rhythm 


trembling the heart... 


©
Sin nombre...(Bez imienia...) 2017-03-22 11:29

Szczęście


nie ma imienia


i nie ma też


jednej twarzy...


Świt...Nowy dzień...


Ciesz się nim,


pięknie żyj,


doceniając


małe rzeczy...


Wczoraj,


jak cudny sen,


a jutro 


obietnicą


spełnionych


marzeń,


kiedy do dziś


uśmiechasz się ...


©


English version of the poem:Happiness


has no name


and it also doesn't have


One face ...


Dawn ... A new day ...


Enjoy it,


beautifully live,


appreciating


little things...


Yesterday,


like a wonderful dream,


And tomorrow


is a promise


of fulfilled


dreams,


When to today


you're smiling ...


©


Toda la alegría ... (Cała radość ...) 2017-03-20 19:02

W bieli 


obłoków, 


w lazurze 


nieba, 


w zieleni 


traw, 


w żółtych 


krokusach, 


w lekkości 


powietrza, 


w świergocie 


ptaków 


jest cała 


radość wiosny... 


©


English version of the poem:In the whitness 


of the clouds, 


in the azure 


of the sky 


in the greenery 


of the grass, 


in the yellow 


crocuses, 


in the chirping 


of the birds 


there's whole 


joy of spring... 


©
Ya es primavera ... (Już wiosna ...) 2017-03-19 14:45

Krople deszczu 


i słoneczny blask 


tańczą ze sobą


na niebie...


Jasna zieleń 


wiosennej miłości, 


biel i fiolet 


pierwszych kwiatów... 


Najpiękniejsze 


ze wszystkich dni, 


błogiej radości 


cudowny czas... 


©


English version of the poem :Drops of the rain 


and rays of the sun 


dancing together 


on the sky... 


Light greenery 


of the spring love, 


white and violet 


of the first flowers... 


The most beautiful 


of the all days, 


of blissful joy 


wonderful time... 


©
Indigo ...(Indygo...) 2017-03-18 22:25

Indygo nieba... 


Grafit chmur... 


Deszcz... 


Powietrze 


lśni tysiącami 


małych świateł, 


zamkniętych


w kroplach wody... 


W kałużach 


obrazy chwil, 


rozmazane, 


smętnych myśli 


niewyraźne odbicia... 


Kaskady uczuć 


płyną jak 


w żyłach krew... 


Deszcz... 


©


English version of the poem :
Indygo of the sky... 


Graphite of the clouds... 


Rain... 


The air glittering 


with thousands of 


the small lights, 


closed in 


the water drops...


In the puddles 


blurred pictures


of the whiles, 


of the sad thoughts 


shadowy reflections... 


Kaskades of the feelings, 


flowing like 


in the vains blood... 


Rain... 


©
El sentido...( Sens...) 2017-03-17 13:09

Każde cierpienie 


ma znaczenie 


i każda łza 


ma jakiś sens... 


Każdy uśmiech 


przynosi radość, 


a piękna chwila 


smak szczęścia ma... 


Po burzy tęcza, 


po chmurach 


promień słońca, 


bo życie cudem jest... 


©


English version of the poem :
Every suffering 


has its meaning 


and every tear 


has any sense... 


Every smile 


brings the joy, 


and beautiful while 


of the happiness tastes... 


After the storm 


there's a raibow, 


after the clouds 


ray of the sun, 


cause the miracle is a life... 


©


Para mantener los momentos ... (Zatrzymać chwile ...) 2017-03-16 11:22

Zatrzymać chwile 


najpiękniejsze 


w swoich dłoniach, 


jak fotografie 


w pamięci 


zachować je... 


Zobaczyć słońce 


w uśmiechu, 


w błękicie nieba, 


w kolorach tęczy, 


w locie ptaków 


zakochać się... 


©


English version of the poem :
To hold the moments


the most beautiful


in one's hands,


like the photographs


keep them


in the memory...


To see the sun


in the smile,


with the blue sky


with the colours of the rainbow, 


with the flight of the birds 


to fall in love...


©
La frescura del aliento ...(Tchnienie świeżości....) 2017-03-15 10:00

Delikatne pąki


kwiatów i liści,


otwierane


słonecznym


pocałunkiem


i śpiewem wiatru...


Radość życia


w locie ptaków


i tęcza barw


skrzydeł motyli...


Świeżości tchnienie...


Wiosna...


©


English version of the poem:
Delicate buds


of flowers and leaves,


opened


by the kiss


of the sun


and singing of the wind ...


Joy of life


in a flight of the birds


and a rainbow of colors


in the wings of butterflies ...


Of the freshness breath ...


Spring...


©
En las esquinas y los rincones...(W kątach i zakamarkach...) 2017-03-14 21:51

Firany nocy


opuszczają się,


czarny mroku


rzucając cień...


Księżyca blask


przez tafle szkła


przebija się 


delikatnie...


W kątach 


i zakamarkach


chowają się


nienazwane lęki


W ciemności


lepiej widać


najdalsze zakątki


mojej duszy...


Umysł zadaje


nowe pytania,


ja samej sobie


odpowiedzieć chcę...


©


English version of the poem:
Curtains of the night


lowered,


black of the gloom


casting a shadow ...


Moon shine


through the glass panes


showing


gently...


In the corners


and the nooks


hiding themselves


unnamed fears


In the darkness


better  are seen


the farthest 


of my soul ...


mind asksing


new questions


that to myself


I want to answer ...


©
Como un misterio ... (Jak zagadka...) 2017-03-13 12:29

Jestem kobietą...


Jestem istotą


z magii i mgieł


lekkich utkaną...


Mam serce


miłości pełne...


Mam duszę


jak tajemnica...


Ulotna i nieuchwytna...


kuszę i zachwycam...


©


English version of the poem:I'm a woman...


I am a being


of magic and mists


lightweight woven ...


I have a heart


full of love ...


I have a soul


like a mystery ...


Fleeting and elusive ...


I tempt and amaze ...


©
Historias de primavera ... (Wiosenne historie ...) 2017-03-06 20:20

Niebo zasnute


kłębami


ciężkich chmur... 


Na szybach 


deszcz wystukuje 


rytm kołysanki


do snu... 


Wiatr opowiada 


wiosenne historie, 


a w blasku lamp 


czai się 


nastrój melancholii... 


©


English version of the poem;
Sky overcast


by the puffs


of heavy clouds ...


On the windows


rain tapping out


the rhythm of lullabies


to sleep...


The wind's telling 


Spring stories


and in the glow of lamps


lurking


of melancholy mood ...


©
Amar la vida ... (Kochać życie ...) 2017-03-05 17:15

Kocham życie 


za to,  że jest


pełne niespodzianek... 


Za to, że po nocy


jasny słońca blask 


budzi mnie z rana... 


Za ten deszcz, 


życiodajny 


na spragnione serce... 


Za to, że mimo burz 


szczęśliwym 


wędrowcem jestem... 


©


English version of the poem:
I love the life 


for that it is


full of surprises... 


For that after the night 


bright sunshine 


wakes me up... 


For this rain, 


making alive 


thirsty heart... 


For that despite storms 


happy wanderer 


I happen to be... 


©De marzo por la tarde ...(Marcowe popołudnie...) 2017-03-04 20:51

Marcowe popołudnie...


Ametystowo-złote niebo...


Na nim, jak lekkie pióra, obłoki


mlecznej mgły znaczą ślad...


W gałęziach nagich brzóz


wesoło brzmią ptasie trele...


Nagrzana ciepłem dnia ziemia


pęcznieje zielenią młodych traw...


Czerwień odchodzącego słońca...


Wiatr jakoś inaczej śpiewa,


swoje myśli kierując ku wiośnie...


©


English version of the poem:March afternoon ...


Amethyst-gold sky ...


On it, as light feathers, clouds


of milky mist leaving track ...


In the bare branches of birches


merrily sound of the birds trills ...


Ground,heated by the warmth of a day


swells with young green grass ...


Redness of going away sun ...


Wind somehow differently sings,


its thoughts heading to spring ...


©
Sólo yo...(Tylko ja...) 2017-03-03 14:26

Tylko ja


słyszę twój krzyk,


kiedy milczysz...


Tylko ja


ocieram łzę


kiedy płaczesz...


Tylko ja 


pomagam nieść


ciężar twych trosk...


Tylko ja


na szczęścia chwile


uśmiech ci daję...


©


English version of  the poem:
Just me


can hear you scream,


when keep silent ...


Just me


wiping a tear


when you cry ...


Just me


helping to carry


the weight of your worries ...


Just me


for moments of happiness


give you a  smile ...


©
Acerca de la primavera...(O wiośnie...) 2017-03-02 09:58

“Spring shows the power and love of the earth; she can grow magnificent flowers from the dirt.” 


― Debasish MridhaSłoneczny blask


dotyka ciepłem


twojej twarzy...


We włosach


wiatr wesoło gra...


W powietrzu


zapach świeżości...


Już pora na to,


by obudzić swoje serce...


Wiosna...


Radości i uczuć


cudowny czas...


©


English version of the poem:
The sunlight


warmly touching 


your face ...


In the hair


wind cheerfuly plays ...


In the air


the smell of freshness ...


It's time to


awaken your heart ...


Spring...


Of joy and feelings


amazing moment...


©Flag Counter
pogodynek.plStatystyki zbiorcze na stronę
 Statystyki
  e-blogi.pl  [Załóż blog!] rssSubskrybuj blogi
[Zamknij reklamy]