_Blog


wypracowania historiaZegar cyfrowy na stronę
Myśli słowem pisane... | e-blogi
Dulce silencio...(Słodka cisza...) 2017-01-31 23:01

Noc słodką ciszą


spływa na ziemię,


czuć spokój


bijący


od lśniących gwiazd...


Ciemność


dotyka nieba,


ciało czeka


na błogi sen


i tylko ciebie brak...


©


English version of the poem:
The night with sweet silence


streams down the Earth,


can be felt the tranquility


radiating


from shining stars...


The darkness


touches the sky,


the body waits


for a dream, blissful...


and only I miss you...


©Hasta el encantamiento ... (Do zachwytu ...) 2017-01-30 20:57

Do zachwytu,


do spełnienia,


do szczęścia łzy


iść swoją drogą


w podróży


przez życie...


Nie bać się upaść


by potem wstać...


Skarb swojego serca


umieć komuś dać...


©


English version of the poem:
Untill the enchantment,


untill the fulfillment,


untill of the happiness tear


follow oneself's way


in the journey


through the life...


Not be afraid of falling down


to that next to get up...


The treasure of one's heart


be able to give to someone...


©
Momento a momento...(Chwila za chwilą...) 2017-01-29 18:24

Chwila za chwilą,


za nocą dzień,


za jawą sen...


Za światłem cień,


za księżycem słońce,


tak życie 


nasze mija,


a my nigdy


nie znamy końca...


©


English version of the poem:
While after while,


after the night day,


after the dream awake ...


Shadow after the light,


moon after the sun,


so our life


passes by,


and we never 


know the end...


©
Amor ideal... (Idealna miłość...) 2017-01-28 17:30

Trochę czułości,


szczypta zrozumienia,


cierpliwości odrobina,


kilka miłych słów,


kropla poświęcenia...


Garść wspólnego czasu,


kapka dobrych chęci,


dla idealnej miłości


nie potrzeba więcej...


©


English version of the poem:
A bit of tenderness,


a pinch  of understanding,


a hint of patience,


some nice words,


A drop of dedication...


A handful of time together,


of good will plash,


for ideał love


not necessary more...


©
Jardín de mi vida ...(Ogród mojego życia...) 2017-01-27 16:56

Ogród mojego życia


kwitnie szczęściem


pięknych chwil,


kwitnie miłością


wspólnych dni...


Ogród mojego życia


pachnie spełnieniem


największych marzeń,


pachnie radością


pozytywnych zdarzeń


©


English version of the poem:
Garden of my life


blossoms with happiness


of beautiful whiles,


blossoms with love


of common days...


Garden of my life


fragrant of fulfillment


the biggest dreams,


fragrant of the joy


positive events...


©
Anhelo de la primavera...(Tęsknię za wiosną...) 2017-01-26 20:13

Tęsknię


za wiosną...


Kolorową...


Pełną życia...


Kwiatami


pachnącą...


Za świeżą


zielenią traw...


Za motylami


nad łąką...


©


English version of the poem:
Longing


for the spring...


Colourful...


Full of life...


Fragrant


of the flowers...


For the fresh


greenery of the grass...


For over the meadow


butterflies...


©
Nuestras almas, nuestras vidas...(Nasze dusze, nasze życia...) 2017-01-25 14:41

Nasze dusze,


nasze życia


jak płatki śniegu,


każde inne,


a każde piękne...


Jedyne 


w swoim rodzaju,


oryginalne,


niepowtarzalne,


wyjątkowe...


©


English version of the poem:
Our souls,


our lives


like snowflakes,


each different,


and each beautiful ...


The only


of its kind,


Original,


unique,


exceptional ...


©
Los soñadores...(Marzyciele...) 2017-01-24 13:48

''Trust in dreams, for in them is hidden the gate to eternity.''


''Uwierz w marzenia, bo w nich jest ukryte przejście do wieczności.''


Khalil Gibran
Marzyciele


mają siłę,


odwagę


wiarę


i nadzieję,


żeby spełniać


swoje sny...


Marzyciele


mają skrzydła,


żeby latać


i nie boją się


naprawdę


kolorowo


przez życie iść...


©


English version of the poem:
Dreamers


have the strenght


courage


faith


and hope


to fulfill


their dreams ...


Dreamers


have wings,


to fly


and are not afraid to


really


colorfully


go through the life ...


©Reunión la noche con el día...(Spotkanie nocy z dniem...) 2017-01-23 10:47

Ametystowe niebo


o zmierzchu rozlewa się


ponad rubinem


gasnącego słońca...


Indygo spotkania


nocy z dniem...


Kilka krótkich chwil...


Kilka tchnień...


I czarny onyks


ciemności


otula sobą świat...


©


English version of the poem:
Amethyst sky


at dusk spreads itself


over the ruby


of dying sun ...


indigo of meeting


the night with the day ...


A few short moments ...


A few breaths ...


And black onyx


of darkness


wraps up itself the world...


©
Y sólo el corazón...(I tylko serce...) 2017-01-22 13:07

Umysł błądzi,


zagubiony


w gęstwinie


własnych


wyobrażeń


i myśli...


I tylko serce


wie jak drogę


właściwą


odnaleźć


w pogoni


za szczęściem...


©


English version of the poem:
The mind errs,


being lost


in the thicket


of its own


fantasies 


and thoughts...


And only heart


knows how 


the right way


to find


in the pursuit


of the happiness...


©
Nunca la hubo...(Nigdy nie było...) 2017-01-21 13:33

''Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow. The important thing is not to stop questioning.''


''Ucz się od wczoraj, żyj dla dziś, miej nadzieję dla jutra.Ważną rzeczą jest nie przestawać pytać.''


Albert Einstein
Nigdy nie było


takiej nocy,


której nie pokonałby 


nowy dzień


ze wschodem słońca...


Nigdy nie było


takiego problemu


którego nie rozwiązałaby


nadzieja i optymizm


aż do końca...


©


English version of the poem:
There never was


such a night,


that wouldn't be defeated


by the sunrise 


on a new day...


There never was


such a problem


which wouldn't be solved


by hope and optimism


untill the end...


©
Ese verano ... (Tamtego lata ...) 2017-01-20 14:43

Czy pamiętasz?


Tamtego lata


powietrze


pachniało


różami...


Słoneczny blask,


jak złoty pył,


unosił się


nad trawiastymi


wzgórzami...


We włosach


tańczył wiatr,


a nam tak piękny


wydawał się


barwny świat...


©


English version of the poem:
Do you remember?


That summer


the air fragrant


of roses


has been...


The sunshine,


like golden dust,


upwards furled


over the grassy


hills...


In the hair


danced the wind,


and so pretty


to us colorful


world seemed...


©
La melancolía de noche invierno... 2017-01-19 15:55

Drzewa,


szarpane


przez wiatr,


szemrzą,


jakby ożyły


w te mroźne,


krótkie dni...


Melancholią 


brzmią


dźwięki


zimowej,


długiej


nocy...


A serce,


tęsknotą


kołysane,


mocno śpi...


©


English version of the poem:Trees,


jiggled


by the wind,


rustle,


like alive


in the cold,


short days ...


Melancholy


peals


in the sounds


of long,


winter


night ...


A heart


by the longing


rocked,


hard asleep ...


©

Amor sorpresas ... (Miłość zaskakuje ...) 2017-01-18 16:19

Miłość 


zaskakuje, 


gdy nie w czas


do  kogoś 


przychodzi... 


Miłość 


rozczarowuje,


gdy za szybko


od  kogoś 


ucieka ... 


©


English version of the poem :
The love 


surprises, 


when not  in time 


to someone 


it  comes...


The love 


dissappoints, 


when too  early 


from someone 


away it  runs... 


©

Belleza del tiempo de invierno ... (Piękno zimy ....) 2017-01-17 18:26

Milczący świat, 


w półśnie, 


otulony 


ciszą gwiazd... 


Zimowe ulice,


całe w bieli, 


lśniącej 


w świetle  lamp..


Sople  lodu, 


jak struny 


zamarzniętych 


na  zimnie harf...


Zimowe piękno... 


Radość  dla  oczu, 


choć  trzyma mróz 


i wyje  wiatr... 


©


English version of the poem:
Silent world,


in a half-dream,


wrapped up


by the silence of stars...


Winter streets,


all in white,


shining


in a lamp lights... 


The icicles,


like strings 


of frozen


in the cold harps..


Winter beauty...


Although frostiness,


and howls the wind,


joy for the eyes ...


©
Me gusta la noche ... (Lubię noc ...) 2017-01-16 21:08

Lubię noc...


Ten czas,


kiedy warstwa


po warstwie


czarny tiul


przykrywa


światło dnia...


Kiedy księżyc


wspina się


nad horyzont,


gdy mrok


odkrywa


piękno gwiazd...


©


English version of the poem:
I like the night...


The time


when layer


after layer


black tulle


covers


of the day light...


When the moon


climbs up


over the horizon,


when the darkness


reveals the beauty


of the stars...


©
Frágil...(Krucha...) 2017-01-15 18:38

Krucha, jak szkło...


Pełna zagadek


jej dusza...


Zza woalu


melancholi


i smutku


prześwituje


piękno 


jej serca,


uchwycone 


w jej oczach...


©


English version of the poem:
Fragile, such as glass ...


Full of riddles 


her soul ...


From behind the veil


of melancholy


and sorrow,


shines through


the beauty


of her heart,


captured


in her eyes...


©
Misterioso yo ... (Ja tajemnicza ...) 2017-01-14 17:34

Choć  tyle 


o mnie  wiesz, 


ja,  tajemnicza 


nie  dałam się 


poznać  do  końca ... 


Dla  ciebie  wciąż 


jestem  nieodgadniętą


zagadką, 


nieuchwytną,  jak wiatr 


jak  za chmurami  słońce ... 


©


English version of the poem :
Although so  much 


you know about  me, 


I,  mysterious 


didn't allow myself 


to  come off till the  end... 


For  you still


I am a riddle,


unsolved,  


elusive, like a wind, 


like in the clouds  sun... 


©
Como pájaro infeliz ... (Jak nieszczęśliwy ptak ...) 2017-01-13 14:55

Czym jest życie


dla człowieka


co już utracił


wiarę w marzenia?


Powiedziałabym,


że nieszczęśliwym,


ptakiem,


ze skrzydłem


złamanym,


co już nigdy


nie poleci w powietrze...


©


English version of the poem:What is life


for the human,


which already has lost


the faith into dreams?


I would say,


unhappy bird,


broken-winged


which never again


will fly up


into the air...


©
Mil palabras ... (Tysiąc słów ...) 2017-01-11 19:55

Zamyślenie,


tęsknota,


czekanie...


Tysiąc


słów


gorących,


gdy na zewnątrz


mróz...


Ciepło objęć


ramion


ukochanych


w roziskrzoną


gwiazdami noc...


©


English version of the poem:
Thoughtfulness,


longing,


waiting...


A thousand


of sizzling


words,


when outside


there's a frost...


A warmth of hugs


by the arms,


belowed 


at sparkling


from the stairs night...


©
Tal vez ... (Może ...) 2017-01-10 20:32

Może jesteś


gdzieś daleko,


zagubiony


pośród dni,


czekając aż


odnajdę cię...


Może wierzysz,


że mnie spotkasz


że nadzieja


radość chwil


lepszych


przyniesie ci...


©


English version of the poem:
Maybe you are


somewhere far away,


lost among


the days,


waiting untill


I will find you...


Maybe you believe,


you will meet me,


that the hope


of the whiles,


better


to you'll bring...


©
El quid de ...(Sedno...) 2017-01-09 13:31

Polubić siebie,  


takim,  jakim  jesteś...


Pogodzić się z tym, 


czego nie  można 


już  zmienić... 


Wiarą w siebie


oddychać, 


jak  powietrzem...


Mieć w życiu  cel, 


iść do  niego 


każdą z dróg, 


niosąc w sercu 


nadzieję,


nawet kiedy 


padasz z nóg... 


©


English version of the poem:
Like  yourself,


just what  you are... 


to  resign oneself 


to what  you  already 


cannot  change... 


Self confidence 


be  breathing 


like  the  air... 


Have  the  life aim, 


go to  it 


each  of  the  way, 


carring  the hope 


in  your  heart 


even  when


dead tired you  are...


©
En una tierra de invierno ... (W zimowej krainie ...) 2017-01-08 11:32

W zimowej krainie,


surowej, ale pięknej,


tam gdzie mróz,


śnieg i lód,


w ciszy czekają


nadzieja


z marzeniami,


gdy wraz z wiosną


nadejdzie ich czas...


©


English version of the poem:
In a winter land,


harsh, but beautiful,


where the frost,


ice and snow,


in a silence wait


the hope


and the dreams


when in the spring


their time will come...


©La confesión más hermosa ... (Najpiękniejsze wyznanie ...) 2017-01-07 16:06

Kocham cię...


Kilka


prostych słów,


bliskiej osobie


szczerze


wypowiedzianych...


Kocham cię...


Kilka


prostych słów,


najpiękniejsze


miłości


wyznanie...


©


English version of the poem:
I love you...


A few


simple words,


to the close one


being spoken


sincerely...


I love you...


A few


simple words,


the most beautiful


of the love


confession...


©
Nada dura para siempre ... (Nic nie trwa wiecznie ...) 2017-01-06 12:24

Nic nie trwa 


wiecznie....


Czas zmienia 


wszystko 


w pył i powietrze... 


Więdną kwiaty, 


liście spadają 


z drzewa...


Człowiek się rodzi,  


człowiek umiera...  


@


English version of the poem :
Nothing 


forever  lasts... 


Time  changes 


everything 


into  the  air  and  dust... 


The flowers


wither,  


from the  tree 


leaves  falling  down... 


The man  is  born 


the man  dies...
Anhelo de invierno ... (Zimowa tęsknota ...) 2017-01-05 14:24

Gdy za oknem śnieg


gdy za oknem mróz,


serce pragnie ciepła,


serce tęskni


za uczuciem...


Gdy za oknem zima,


gdy za oknem biel,


dusza czeka na wiosnę,


dusza żyje


marzeniami...


©


English version of the poem:
When outside there's a snow,


when outside there's a frost,


heart wants the warmth,


heart yearns


for the feeling...


When outside there's a winter,


when the whitness is outside,


the soul waits for spring,


the soul lives


in a dream world...


©Prueba la vida...(Smakuj życie...) 2017-01-04 15:10

Smakuj życie,


poznawaj


bogatą


jego treść...


Nie bój się


iść do przodu,


daj marzeniom 


dodać barw...


Kochaj życie,


chociaż deszcz,


odważnie 


idź w świat©


English version of the poem:Taste the life,


its content,


profuse,


get to know ...


Do not be afraid


to move forward,


to add color 


let the dreams...


Love the life,


although the rain,


bravely


into the world go...


©
El corazón entenderá ... (Serce zrozumie ...) 2017-01-03 22:02

Oczy nie widzą...


Lecz serce zobaczy...


To, co dobre,


to, co prawdziwe,


to, co piękne...


Rozum nie pojmie...


Lecz serce zrozumie...


Co jest ważne...


Co jest słuszne


Co jest cenne...


©


English version of the  poem :
The  eyes don't  see... 


but the heart will  spot... 


What  is good,


what  is nice, 


what  is  true... 


The  mind  won't get it, 


but the  heart will  understand... 


What's important, 


what  is right, 


what is precious... 


©
Día helada...(Mroźny dzień...) 2017-01-02 14:14

Zima...


Mroźny dzień...


Szybki wiatr


przemknął przez


oszronione


drzewa...


Z nieba,


chmurnego


płatki śniegu


na ziemię


łagodnie


spadają


Wszędzie


cisza...


©


English version of the poem:
Winter...


Chilly day...


A quick wind


through the trees,


hoar- frosted


has run...


From the sky,


overcast,


snow flakes


on the ground


so gently


falling down...


Throughout


the silence...


©Cuando la esperanza está llamando a la puerta... (Kiedy puka nadzieja ...) 2017-01-01 18:29

Pod białym


puchem


ziemia śpi,


czekając


na wiosnę,


a tymczasem...


W nowego roku


zimowy dzień


nadzieja puka


do drzwi...


Może spełnią się


marzenia,


może prawdą


staną się sny...


©


English version of the poem:
Under the


white fluff


sleeps the ground,


waiting for


the spring,


and meanwhile...


On the new year's


winter day


the hope knocks


the door...


Maybe the fancies


come true...


Maybe the dreams


become the reality...


©
Flag Counter
pogodynek.plStatystyki zbiorcze na stronę
 Statystyki
  e-blogi.pl  [Załóż blog!] rssSubskrybuj blogi
[Zamknij reklamy]