_Blog


wypracowania historiaZegar cyfrowy na stronę
Myśli słowem pisane... | e-blogi
La eternidad ... (Wieczność ...) 2016-12-31 17:12

Wieczność...


Obojętna


na zabiegany 


wciąż czas...


Obojętna 


na przemijanie


zmieniających się chwil...


Wieczność...


W ciszę gwiazd


zasłuchana


cząstka nas...


©


English version of the poem:Eternity...


Indifferent to


still running


the time...


Eternity...


Indifferent to


changing whiles,


passing by...


Eternity...


To the silence


of stars listening


part of us...


©Para el Año Nuevo ... (Za Nowy Rok ...) 2016-12-30 20:24

Zegar


wybija


pónoc...


Stary rok


odchodzi


w zapomnienie...


Po tym,


co było lepsze,


po tym,


co było gorsze


zostaje


kilka obrazów...


Szampana łyk


i toast,


za nowy rok


pełen marzeń


życzeń I planów...


©


English version of the poem:
The clock


is striking


midnight...


The old year


into oblivion


is going...


After what


was the best,


after what


was the worst, 


a few pictures


remain...


A sip of champaign,


and the,


for the new year,


full of dreams,


fancies and wishes...


©
Todavía sólo...(Jeszcze tylko...) 2016-12-29 21:29

Jeszcze tylko


kilka spojrzeń


w niebo


bezchmurne,


lśniące od gwiazd...


Jeszcze tylko


kilka westchnień,


w nocnej ciszy


srebrem czaruje


księżyca blask...


©


English version of the poem:
Yet only


e few looks


into the sky,


cloudless,


shining with stars...


Yet only


e few sighs,


in the night silence


silver spell


of the moon shine


©
Dama de la noche ... (Nocna pani ...) 2016-12-28 14:34

W kruczoczarnej


sukience,


przez wiatr


szarpanej,


otulona


mgieł welonami,


w świetle


księżyca,


z tajemnicą


na twarzy,


dumnie i spokojnie


przechadza się


nocna pani...


Od zmroku do świtu


czas jest jej dany,


cały wypełniony


sennymi marzeniami...


©


English version of the poem:
In the raven black


dress,


being thorn


by the wind,


by the foggy veils,


in the light


of the moon,


with the mystery


on her face,


proudly and calmly


lady of the night


is walking about...


From the dusk to the dawn


she takes her time,


all filled with


of the dream


dreams...


©
Momentos mágicos ... (Magiczne chwile ...) 2016-12-27 16:39

Magiczne 


chwile


kończą się,


jak piękna


baśń...


Pozostają


marzenia,


czas umyka,


zostawiając


wpomnień czar ...


©


English version of the poem:
Magic


moments


come to the end,


like beautiful


fairy tale...


Dreams


remain,


slips away the time,


leaving


of memories charm ...


©
Poema de Navidad ... (Świąteczny wiersz ...) 2016-12-25 11:13

Za oknem


biały puch


sypie się


z ciemnych,


ciężkich


chmur...


W kącie


błyszcząca


choinka,


pachnąca


lasem,


piernikami...


Świąteczny


czas,


pokoju 


i wytchnienia


dla rodzin


chwila...


Duszom


radość,


sercom


miłość


niesie w darze


Bóg dziecina...


©


English version of the poem:Out of the window


white fluff,


coming down


from heavy,


dark clouds...


In the corner


glistening


Christmas tree,


with the scent


of gingerbreads


and forest...


Christmas


time,


of peace


and relax


for the families


while...


Joy


for the souls,


love


for hearts


brings as gifts


of the God child...


©Víspera de Navidad alegría ... (Wigilijna radość ...) 2016-12-23 20:10

Pierwsza gwiazdka


na niebie


zabłysła ...


Czas na kolędę,


opłatek,


życzenia...


Na wspomnienia


o tych, których


zabrakło dziś


przy wigilijnym stole...


Niech magia


tej wyjątkowej,


grudniowej nocy


miłością


napełni serca,


niech radość


niosą ludziom


spełnione marzenia...


©


English version of the poem:
First star


in the sky


shone ...


Time for a Christmas carol,


wafer,


wishes ...


memories


of those, who


are lacking today


at the Christmas Eve table ...


Let the magic


of this unique,


December night


with love


fill the hearts


let the joy


bring to people


fulfilled dreams...


©
Tu rayo de sol ... (Twój promień słońca ...) 2016-12-21 20:23

Kiedy drogę


zagubisz


wśród chmur,


ja będę twoim


promieniem


słońca ...


Światłem


nadziei


wśród mroku,


abyś nie błądził


bez końca ...


©


English version of the poem:
When you'll lose


your way


among the clouds,


I will be 


your ray


of the sun ...


A light


of hope


in the dark,


so you wouldn't


endlessly rove ...


©
Sin emociones...(Bez emocji...) 2016-12-20 14:18

Bez emocji


patrzysz


na ten świat...


Mówisz,


że życie


taki mdły


miewa smak...


Zastanów się,


do pełni szczęścia


czego jeszcze


ci brakuje...


Dotknij radości,


co wokół ciebie


kolorami


wciąż wiruje...


©


English version of the poem:
With no emotions


you're looking


at this world...


You say


so insipid


taste


has the life...


Give a thought,


what to the fullness


you still


lack...


Touch the joy,


which around you


with the colours


still spins around...


©
Sonríe...(Uśmiechnij się...) 2016-12-19 21:14

Głowa do góry...


Uśmiechnij się...


Jutrzejszy dzień


o całe niebo


będzie lepszy...


Smutkowi


nie daj się...


Oddychaj


nadzieją,


jak powietrzem...


Proś anioły


o opiekę,


a z ich pomocą


twe problemy


wkrótce znikną...


©


English version of the poem:
Cheer up...


Smile...


The day tomorrow


a whole world


will be better...


Battle


the negativity...


Breath 


the hope,


like the air...


Ask the angels


for the care,


with their help


your problems


soon dissappear...


©
Está conmigo ... (Ze mną bądź ...) 2016-12-17 19:33

Ze mną bądź,


bądź ze mną,


gdy pada deszcz,


gdy mokre


szyby okien


spływają


morzem łez...


Bądź ze mną,


ze mną bądź,


gdy zawierucha,


gdy szalonej


wiatru pieśni


wrażliwe


ucho słucha...


©


English version of the poem:
Be with me,


be with me,


when it rains,


when the wet


of window glasses


flow down


with the sea of tears...


Be with me, 


be with me,


when there's a gale,


when to the crazy 


song of  wind


sensitive ear


is listening...


©
Desde el letargo ... (Z letargu ...) 2016-12-16 13:40

Jak wiosną


budzi się


nowe życie,


tak miłość


ożywia


zapomniane


uczucia...


I rozkwita


obudzone


z letargu serce,


spragnione,


by poczuć


ciepła jak najwięcej...


©


English version of the poem:
Like in the spring


a new life


is awake,


so the love


revives


forgotten


feelings...


And blossoms


from the lethargy


woken up heart,


thirsty


to feel the most


of the warmth...


©
La vida es una sorpresa ... (Życie jest niespodzianką ...) 2016-12-15 11:25

Życie lubi


zaskakiwać, 


prowadzić


człowieka


trudnymi


drogami...


Czas zaciera


wszystkie ślady...


To, co dziś


jest teraźniejszością,


jutro będzie


zapomniane...


©


English version of the poem:
Life likes


making surpises,


to guide


the men


through


the hard ways...


All the traces


time rubes away...


Tomorrow


will be forgotten,


what a present


is today...


©
Los estados de ánimo de invierno ... (Zimowe nasrtroje ...) 2016-12-14 22:12

Ciężkie,


ołowiane chmury


zawisły na niebie,


wróżąc śnieżycę ...


Szum drzew,


wiatru wycie...


Mróz krople wody


w lśniące sople


zamienia ...


W domowym


zaciszu


z pomarańczy


i kardamonu


myśli


snuje się dym...


Grzanego wina


słodki łyk, 


ognia w kominku


wesoły błysk...


©


English version of the poem:Heavy,


leaden clouds


has hung down


on the sky,


foretelling the blizzard ...


The rustle of trees,


howl of the wind...


Water drops


into glittering icicles


changes the frost...


In the domestic


sanctuary


of cardamon


and an orange


maundering smoke


of the thoughts...


Of mulled wine


sweet sip...


Of the flames in the fireplace


cheerful flash...


©
Abre los ojos...(Otwórz oczy...) 2016-12-13 23:29

Otwórz oczy,


aby móc


widzieć więcej...


Otwórz uszy,


aby słyszeć


duszy dźwięki...


Otwórz serce,


aby czuć


miłości piękno...


©


English version of the poem:
Open your eyes,


to be able to


see more ...


Open your ears,


to hear the sounds


of the soul...


Open your heart,


to feel


the beauty of love...


©
Momentos alegres...(Radosne chwile...) 2016-12-12 20:30

Bose stopy


zanurzyć


w soczystej


traw zieleni...


Radośnie


zatańczyć


wśród kwiatów


na dzikiej łące...


Poczuć wiatr


we włosach splątanych,


a na policzkach


ciepły dotyk słońca...


Szczęściem chwil


niezapomnianych


móc delektować się


tak bez końca...


©


English version of the poem:
Bare feet


immerse


in a reach


grass greenery...


Cheerfully


dance


among the flowers


on a wild meadow...


Feel the wind


in a hair, tangled


and on the cheeks


touch of the sun, warm...


With the joy of the whiles,


unforgetable


be able to relish


so endlesslesly...


©
Y cuando la noche ... (A kiedy noc ...) 2016-12-11 22:38

A kiedy noc


czernią


swych rzęs


zamknie 


zmęczone


powieki,


księżyca


blask


spokoju snu


będzie strzegł,


aż do świtu...


©


English version of the poem:
And when the night


with blackness


of her eyelashes


will close


the tired


eyelids,


of the moon


shine


will be watching


the peace of dreams


untill the dawn...


©A veces ... (Czasem ...) 2016-12-10 21:51

Czasem szept,


a nawet cisza,


między słowami


zawieszona,


głośniejsze


są od krzyku...


Czasem jedna,


jedyna łza


wystarczy,


aby wyrazić żal, 


przez duszę, serce


szczerze uroniona...


©


English version of the poem:
Sometimes whisper


and even silence


between the words


suspended,


are louder than


the scream...


Sometimes one


and only tear


is enough


to show the sorrow,


by the soul, heart


honestly shed...


©
Magia del tiempo de invierno ... (Magia zimy ...) 2016-12-09 20:44

Zimowy czas...


Magia bieli,


śnieżynkami


z nieba


płynąca...


Zimowy czas...


Lodu i mrozu


pod gwiazdami


bajkowa


kraina...


©


English version of the poem:
Of the winter time...


Magic of whitness,


with the snowflakes


from the sky


flowing down...


Of the winter time...


Of ice and frost


under the stars


fairy tale


wonderland...


©
Los momentos pasan ... (Chwile płyną ...) 2016-12-07 17:43

Chwile płyną...


Wieczność


czeka...


Krótką wizytą


na ziemi


jest życie


człowieka...


Świeca czasu


jasno płonie,


śmierci oddechem


dmuchnięta,


szybko gaśnie...


Każdy dzień


w egzystencji


tym ostatnim


może być właśnie...


©


English version of the poem:
Moments pass,


eternity


is waiting...


A short visit


on the Earth


is the life


of the human...


Candle of time


burning bright,


by of the death breath


being blown,


is quickly put out...


Every of your day


in the existence


can just be


the last one...


©
¡Gracias! 2016-12-06 20:51

Za miłość,


za nadzieję,


za radość


za szczęście


dziękuję ci...


Za słońce,


za chmury,


za burze,


za tęczę


dziękuję ci...


©


English version of the poem:
For the love,


for the hope, 


for the joy,


for the happiness,


thank you...


For the sun,


for the clouds,


for the storms,


for the rainbow,


thank you...


©
Tantos momentos...(Tyle chwil...) 2016-12-05 21:16

Tyle jeszcze


przed nami...


Tyle dróg


do przebycia...


Tyle chwil


do odkrycia...


Tyle marzeń


do spełnienia...


A na to wszystko


jedno życie...


©


English version of the poem:
So many yet


ahead of us...


So many ways


to go through...


So many whiles


to discover...


So many dreams


to come true...


And only one life


for all of this...


©
Encantos del invierno ... (Uroki zimy ...) 2016-12-04 12:20

Śnieżny puch


na gałęziach


cichutko


przysiadł...


Pod niebem


błękitnym


zima rozkłada


swój ciepły, biały płaszcz...


Mróz na szybach


maluje kwiaty,


surowe piękno


swój urok ma...


©


English version of the poem:
Snowy fluff


on the branches


quietly


has sat down...


Winter unfolds


her warm,


white coat


under the clear sky...


The frost painting


flowers on the glasses,


harsh beauty


has got its charm...


©
Sin una vergüenza ... (Bez wstydu ...) 2016-12-03 14:29

Iść przez życie


bez obaw,


bez wstydu,


bez strachu,


z podniesioną


głową...


Być wolnym


od ograniczeń,


schematów,


uprzedzeń,


dawać przykład


swoją osobą...


©


English version of the poem:
To go through the life


with no fears,


with no shame,


with no misgivings,, 


with the head


kept up...


To be free 


from the limits,


from the schemes,


from the prejudices,


to give the example


just of oneself...


©No llores ... (Nie płacz ...) 2016-12-02 11:27

Nie płacz,


dlatego że


coś się skończyło...


Nie zatrzymasz 


czasu, co gna...


Uśmiechnij się


na myśl o tym,


że właśnie tobie


chwile radości


się przydarzyły...


©


English version of the poem:
Do not cry,


because


something's over...


You won't stop


the time, which speeds...


Smile,


thinking about,


that just to you


happened


of the joy whiles...


©
Noche, día ... (Noc, dzień ...) 2016-12-01 11:19

Resztki snu


opadają


z powiek,


gdy świt


zagląda 


w oczy...


Noc, dzień,


światło, cień...


Na jawie


ciągle


życie 


się toczy...


©


English version of the poem:
Remains of dreams


falling down


from the eyelids,


when the dawn


is looking


in the eyes...


Day, night,


shadow, light...


In the reality


the life


endlessly


goes round...


©

Flag Counter
pogodynek.plStatystyki zbiorcze na stronę
 Statystyki
  e-blogi.pl  [Załóż blog!] rssSubskrybuj blogi
[Zamknij reklamy]