_Blog


wypracowania historiaZegar cyfrowy na stronę
Myśli słowem pisane... | e-blogi
Los estados de ánimo de otoño...(Jesienne nastroje...) 2016-10-26 13:46

Jesienne nastroje...


Zmienne, jak pogoda...


Raz słońce, raz deszcz,


tylko lata mi szkoda...


Jesienne wieczory...


Samotne i długie...


Kiedyś błękit nieba,


teraz tylko szaruga...


Jesienne poranki...


We mgieł welonach...


Zimne i ponure,


nad życiem zamyślone...


©


English version of the poem:Of the autumn moods...


Changeable, like the weather...


Once sun, once rain,


I'm only sorry for the summer...


Of the autumn evenings...


Do lonely and so long...


Once there was a blue sky,


now there's only gray outside...


An autumn mornings...


In of the mists veils...


Dark and gloomy,


over the life thoughtful...


©Despedida...(Pożegnanie...) 2016-10-25 16:01

Na pożegnanie


kilka słów...


Wspólne chwile


zatrzymane


w zdjęcia kadrze...


Nie płacz, 


gdy mnie przy tobie


już nie będzie...


Nie tęsknij...


Wrócę z pierwszym


tchnieniem wiosny...


©


English version of the poem:
Some words


as a farewell...


joint whiles ,


cought in the frame


of the photo...


Do not cry,


when I will not


stand by you...


Do not miss...


I'll come back with the first


breath of the spring...


©
Soy el suspiro...(Jestem westchnieniem...) 2016-10-24 14:57

Jestem westchnieniem


w szeleście


opadłych liści...


Jestem tęsknotą


za pięknym snem, 


co się ziści...


Jestem marzeniem


o szczęścia


miłych chwilach...


Jestem wspomnieniem


o radości,


co przemija...


©


English version of the poem:I am the sigh


in the rustling


of fallen leaves ...


I am longing


for a beautiful dream,


that will come true ...


I am a fancy


about of the happiness


nice moments ...


I am a memory


of a joy,


that passes by...


©
¿Quién, si no se?(Kto, jeśli nie ty?) 2016-10-23 13:13

Kto, jak nie ty,


pokocha mnie tak,


jak jeszcze nigdy


w moim życiu


nie kochał mnie nikt?


Kto, jak nie ty


pozwoli mi wierzyć,


że nadszedł ten czas,


gdy ręką sięgam marzeń


gdy spełniają się sny?


©


English version of the poem:
Who, if not you


will love me so,


like never


in my life


I was loved before?


Who, if not you


will allow me to believe


that the time has come,


when I reach the fancies,


when come true the dreams?


©
En las sombras de gris ... (W odcienie szarości...) 2016-10-21 19:52

Na dywanie


uschniętych liści


czas znaczy


przeszłości ślad...


Jesień pogrąża się


w odcieniach


szarości...


I tylko dzikie wino


na ściany rzuca


ciemnoczerwony,


jak krew,  gałęzi blask...


©


English version of the poem:
On the carpet


of leaves


the time marks


of the past trace...


Autumn immerses itself


into the shades


of the grayness...


And only woodbine


on the walls throwing over


dark red, like a blood


of the branches glow...


©Ser usted mismo...(Sobą być... ) 2016-10-20 16:35

Sobą być


w każdej chwili...


Nie bać się


iść pod prąd...


Umieć walczyć


o swe marzenia...


Nie dbać o to,


do myślą inni...


Okruchy szczęścia 


umieć doceniać...


©


English version of the poem:
Be yourself


in every while...


Not be afraid to 


go against the tide...


For one's own dream


be able to fight...


Do not care about


what others think...


Crumbs of joy


be able to  appreciate...


©
En este silencio...(W tej ciszy...) 2016-10-19 17:26

Czarna 


kula nocy


coraz większa...


Niebo błyszczy


od księżyca 


i gwiazd...


W tej ciszy,


wśród przestrzeni


kosmosu,


jak ziarnka piasku,


my dwoje, ty i ja...


©


English version of the poem:
Black


ball of the night


bigger and bigger...


The sky shines


from the moon


and stars ...


In this silence,


among the space


of the cosmos,


like grains of sand,


the two of us, you and I ...


©
No me olvides...(Nie zapomnij mnie...) 2016-10-18 14:27

Nie zapomnij mnie,


nawet gdy będę


daleko...


Nie zapomnij mnie,


choć czas płynie


jak rzeka...


Nie zapomnij mnie,


nawet gdy los


rozdzieli nas...


Nie zapomnij mnie,


miejsce w sercu


wciąż czeka...


©


English version of the poem:Do not forget me,


even if I'll be


far away...


Do not forget me,


although the time


like a river flows...


Do not forget me,


even if the fate


will divide us...


Do not forget me,


still waits


place in the heart...


©
¿Qué es un momento?(Cóż znaczy moment?) 2016-10-16 14:55

Cóż znaczy moment


w wieczności


głębokim oceanie...


Czas nie stoi...


Czas nie czeka...


Czas biegnie...


Czas ucieka...


Cóż znaczy chwila


w rzeczywistości


wzburzonym morzu...


Czas nie stoi...


Czas nie czeka...


Czas biegnie...


Czas ucieka...


©


English version of the poem:
What's a moment


in of the eternity


deep ocean ...


Time does not stand still ...


Time does not wait...


Time is running...


Time is running out...


What's a while


in of the reality


stormy sea ...


Time does not stand still ...


Time does not wait  ...


Time is running...


Time is slipping away..


©
¿Qué sabes de mi?(Co o mnie wiesz?) 2016-10-15 14:46

Co o mnie wiesz?


Jak dobrze


mnie znasz?


Czy wśród


tłumu ludzi


rozpoznasz


moją twarz?


Nie zgadniesz,


co w sercu noszę,


kiedy uśmiech


mam na twarzy...


A kiedy w oku łza,


nie dowiesz się,


o czym marzę ...


©


English version of the poem:
What about me do you know?


How well


are you


familiar with me?


My face among


the crowds


will you recognize?


You will not guess,


what I carry in my heart,


when on my face


there is a smile...


And when there's tear


in the eye, you won't find out,


what I am dreaming about...


©
Los ritmos de otoño ... (Jesienne rytmy...) 2016-10-14 18:18

Deszcz tak pięknie


o smutku i tęsknocie


w kroplach wody śpiewa...


A wiatr, zasłuchany,


milczy wśrod drzew...


Deszcz tak rzewnie


utracone uczucia


strugami łez opiewa...


A liść, wiatrem targany


do taktu mu cicho gra...
©


English version of the poem:
Rain so beautifully


about sadness and longing


in drops of of water sings ...


And the wind, listening intently,


silent among the trees ...


Rain so bitterly


lost feelings 


with streams of tears praises...


And the leaf, torn by the wind,


to the beat  for him quietly plays ...


©
La quintaesencia de la humanidad ...(Kwintesencja człowieczeństwa...) 2016-10-13 20:19

Nie krytykuj...


Nie oceniaj...


Wysłuchaj...


Zrozum...


Szanuj...


Otul 


uczuciami...


Kochaj...


Wspieraj...


Smutek


na radość


zamień...


©


English version of the poem;Do not criticize ...


Do not judge...


Listen ...


Understand...


Respect ...


Wrap with 


the feelings...


Love ...


Support ...


Into the joy


transmute


the sorrow ...


©


La felicidad, voluble...(Szczęście, płoche...) 2016-10-11 18:33

Szczęście,


płoche, 


czasami


tak krótko trwa


i odchodzi,


ucieka...


W sercu chowa


najpiękniejsze


z wszystkich chwil


każdy z nas


i na kolejne 


już czeka...


©


English version of the poem:
Happiness,


fickle,


sometimes


so fleeting


and it goes away,


escapes ...


In the heart is hiding


the most beautiful


of all moments


each of us


and for the following


already waiting ...


©
El encanto de otoño...(Uroki jesieni...) 2016-10-10 17:14

Zimno...


Szaro...


Deszczowo...


Wietrznie...


Jesień


już taka jest...


Najpierw


ciepła, 


słoneczna,


kolorowa, 


złota...


A potem


mgły,


chmury,


słota...


©


English version of the poem:
Chilly...


Greyness...


Rainy...


Windy...


An autumn


such is so...


First


warm,


sunny,


colourful,


gold...


And then


mists,


clouds,


weather, foul...


©No perderse a sí mismo...(Nie stracić siebie...) 2016-10-09 17:33

Nie stracić siebie


w  wiecznej


pogoni


za szczęściem...


Nie pogrążyć się


w  mętnych


głębinach


zwątpienia...


Nie zgubić się


w gąszczu dróg


do marzeń


spełnienia...


©


English version of the poem:
Do not lose yourself


in everlasting


chasing


for the happiness...


Do not immerse yourself


in the turbid


depths


of the doubt...


Do not get lost yourself


in the thicket of the roads


to the dreams


coming true..


©Con la melancolía ... (Z melancholią...) 2016-10-08 18:26

Odchodzą


w zapomnienie,


roześmiane


letnie chwile,


zalane słońcem,


błękitem nieba...


Jesień,


wśród mgły,


zapłakana


deszczem,


z melancholią


puka do drzwi...


©


English version of the poem:
Are going


into oblivion


laughing


summer whiles,


flooded


with the sun


and the blue sky...


An autumn, 


among the mist,


in tears


of the rain,


knocking into the doors


with melancholy...


©Es pérdida de tiempo...(Szkoda czasu...) 2016-10-07 13:33

Życie jest


takie krótkie...


Życie jest


takie kruche ...


Szkoda czasu


na kłótnie


o bzdury...


Uśmiech


na twarzy


jest lepszy niż


burzowe chmury...


©


English version of the poem:
Life is 


so short...


So flimsy


is the life...


It's waste of time


to argue


about guffs...


Smile


on one's face


is better than


stormy clouds...


©
Quisiera darle tanto ...(Tyle chciałabym dać...) 2016-10-06 13:40

Tyle chciałabym


tobie dać...


Promień słońca,


gdy pada deszcz...


Rześką bryzę


w duszny dzień...


Tyle chciałabym 


tobie dać...


Rzekę uczuć


na pustyni zwątpienia...


Kolory tęczy


i wiarę w marzenia...


©


English version of the poem:
I would like to


give you so much ...


Sunbeam,


when it rains...


A brisky breeze


on a  sultry day ...


I would like to


give you so much ...


River of feelings


in the desert of despair ...


Colors of the rainbow 


and in dreams faith...


©
La rapsodia del otoño ...(Jesienna rapsodia...) 2016-10-04 15:11

Jesień...


Natura,


swe barwy


zmieniająca...


Godziny,


tak szybko


do cieni


odchodzące...


Jesień...


Poranki,


w mgłach


śpiące...


Myśli,


w deszczu,


na wietrze


moknące...


©


English version of the poem:
Autumn...


The nature,


changing


its colours...


The hours,


so quickly


going into


the shadows...


Autumn...


The mornings,


in the mists


sleeping...


Thoughts,


in the rain,


in the wind


soaking...


©
Colores del otoño ...(Barwy jesieni...) 2016-10-02 19:51

Jesień


w kolorach


ognia...


Jesień


w czerwieniach


miłości...


Jesień 


w brązach


nostalgii...


Jesień


w złocie


tajemniczości...


©


English version of the poem:
Autumn


in the colours 


of the flames...


Autumn


in the rednesses


of the love...


Autumn


in the brownesses


of the nostalgia...


Autumn


in the gold


of the mystery...


©

Flag Counter
pogodynek.plStatystyki zbiorcze na stronę
 Statystyki
  e-blogi.pl  [Załóż blog!] rssSubskrybuj blogi
[Zamknij reklamy]