_Blog


wypracowania historiaZegar cyfrowy na stronę
Myśli słowem pisane... | e-blogi
Yo digo que no...(Mówię nie...) 2016-09-30 19:25

Jestem kobietą,


nikt nie będzie


rościć praw


do mojego ciała...


Nikt  za mnie


nie będzie


decydować


jak mam żyć...


Mam odwagę


i mam godność...


Jestem wolnym


człowiekiem...


Na ograniczenia


I niesprawiedliwość


ja głośno mówię nie...


©


English version of the poem:
I am a woman,


nobody will


demand the rights


to my body...


No one will


decide


for me


how to live...


I have a courage


and I have my dignity...


I am a free human...


To limitations


and unjustice


I loudly say no...


©
La tranquilidad...(Spokój...) 2016-09-29 11:12

Noc czernią


przykryła


błękit nieba...


Rozłożyła


świetlne


girlandy gwiazd...


A w ciszy


czterech ścian,


ukojeni


wszechobecnym


spokojem,


on i ona, objęci,


przytuleni,


we śnie


pogrążeni,


odkrywają


wspólne marzenia...


©


English version of the poem:
Night with blackness


covered


the blue sky ...


She spread


light


garlands of the stars ...


And in the silence


four walls,


soothed by


ubiquitous


tranquility,


he and she, hugged,


snuggled,


in a dream


immersed,


discovering


common dreams ...


©
El amor más bello...(Najpiękniejsza miłość...) 2016-09-27 12:36

Najpiękniejsza miłość


to ta, która pomimo


ludzkich wad, błędów


i niedoskonałości


budzi do życia


uśpioną duszę,


sprawiając,


że chcemy sięgać


po więcej...


To taka, która


wciąż rozpala 


ogień w sercu


uspokajając


myśli niesforne ...


To nadzieja, 


która sprawia,


że układaja się


w wiersze


słowa niepozorne...


©


English version of the poem:
The most beautiful love


is the one, which, despite of


human flaws, mistakes


and imperfections


awakens to the life


dormant soul,


making that 


we want to reach


for more ...


It is the  one that


still kindles


fire in the heart


bringing the peace


to unruly thoughts ...


This is the hope


that makes


that put themselves


in poems 


unimposing words ...


©
Ladrón tranquila ...(Cichy złodziej...) 2016-09-26 17:53

Śmierć...


Cichy złodziej


marzeń,


planów


i snów...


Przychodzi


niespodziewanie,


ze sobą


życie zabierając


bez słów...


©


English version of the poem:
Death...


Quiet thief


of fancies,


plans


and dreams...


Comming


unexpectedly,


with her


taking the life


wit


hout words...


©
Los anhelos del otoño ... ...(Jesienne tęsknoty...) 2016-09-25 16:03

Zimny deszcz...


Wiatru szept...


Szelest


opadłych liści...


Jesienne tęsknoty,


nostalgii zew...


Nuta refleksji...


Podróż w głąb


własnych myśli...


Słoneczny sen


kiedyś jeszcze


się ziści...


©


English version of the poem:
Cold rain...


Whisper of the wind...


Rustle


of fallen leaves...


Autumn longings,


of the nostalgia call...


Of the reflexion note...


Travel through the depths


of one's own thoughts...


Sunny dream


maybe one day


will come true...


©
Para conciliar el sueño...(Na sen...) 2016-09-24 17:57

Na sen


najlepszy jest


przed oczu


zamnknięciem


twój pocałunek


na dobranoc...


Na sen


najlepsze jest


słowo kocham


i otulenie


kojącym ciepłem


twych ramion...


©


English version of the poem:
To fall asleep


the best is


your kiss


for goodnight


before closing


the eyes,..


To fall asleep


the best is


the word love


and tucking into


soothing warmth


of your arms ...


©
Un crepúsculo de otoño...(Jesienny zmierzch...) 2016-09-23 21:41

Obłoki,


jak kleksy


atramentu,


przez dłoń


nieuważną


na kartce


papieru


zostawione...


Jesienny zmierzch,


w słonecznym  złocie...


Melancholii twarz


za mgieł


białą firaną...


Ulotne piękno


krótkiej chwili,


w kieszeni


wspomnień


schowane...


©


English version of the poem:Clouds,


like blots


of the ink,


by the hand


inattentive


on the sheet


of the paper


being left...


An autumn twilight,


in sunny gold...


Of melancholy face


behind  the white


foggy curtain...


Fleeting beauty


of the short while,


in the pocket


of memories


being hidden...


©
Hay una lágrima tales ... ( Jest taka łza...) 2016-09-22 19:36

Jest taka łza,


co kruszy


obojętności mur...


Są takie słowa,


co topią


zimnego serca lód...


Jest taka nadzieja,


co na skrzydłach


duszę unosi jak ptak..


Jest taka siła,


co lepszym


czyni ten świat...


©


English version of the poem:
There is such a tear,


which crumbles down


 of the indifference wall...


There are such words


which melt


of the cold heart ice...


There is such hope,


which on the wings


like a bird, carries up the soul...


There is such a power,


which to the better


changes the world...


©
Jardín de los sueños...(Ogród marzeń...) 2016-09-20 20:06

Zabierz mnie


do ogrodu marzeń...


W głębinach snów


spotkajmy się...


Odkrywam przed tobą


kolejne tajemnice, 


jak suknie z duszy,


zdejmując je...


Nagość serca


niech urzecze cię..


@
English version of the poem:
Take me


to the garden of fancies...


In the depths


of the dreems


let's meet...


I uncover for you


another secrets,


taking them off,


like dresses 


from the soul...


Naked hearth


let magnetize you...


©
Luces y sombras...(Blaski i cienie...) 2016-09-19 19:57

Mój przyjaciel


dobrze zna


moje blaski


i moje cienie...


Czytać umie


w mej duszy,


jak w otwartej


księdze...


I wciąż


przy mnie jest,


dar losu,


tak cenny...


©


English version of the poem:
My friend


knows well


my glows


and my shades...


He can read


in the soul,


like in the book,


open...


And he still


stands by me,


from the fate


so precious gift...


©


Feliz otoño...(Szczęśliwa jesień ...) 2016-09-18 14:21

Jesień


igra ze słońcem...


Jesień 


bawi się


z deszczem...


Jesień 


chowa się


w suchych liściach,


tańczących


na wietrze...


©


English version of the poem:
Autumn


frolics with the sun..


Autumn


plays


with the rain...


Autumn


hides itself


in dry leaves,


dancing


in the wind...


©Como un rayo de sol... (Jak promień słońca...) 2016-09-17 16:43

Chociaż życie


wbija ci


szpilkę


w samo serce...


Chociaż


rani duszę,


jak pięknej,


pachnącej róży


zdradliwy cierń...


To w sumie


są takie chwile,


jak słońca promień


w pochmurny dzień,


które sprawiają,


że kochasz je...


©


English version of the poem:
Although the life


needles you


right


in the heart...


Although


it hurts the soul


like of the cute,


fragrant rose


insidious thorn...


But by and large


there are such moments


like ray of the sun


on cloudy day,


which make that


you love them...


©
La fe ...(Wiara...) 2016-09-16 12:29

"Faith is to believe what you do not see; the reward of this faith is to see what you believe."


Saint Augustine
Wiara...


To ufać


w to czego


nie widać...


To zrobić 


pierwszy


swój krok


w nieznane...


To serca


pewność,


co dowodów 


nie potrzebuje...


To klucz


do światła dnia


i zamknięcie


mroku nocy...


©


English version of the poem:


Faith...


It is to trust


in what


one does not see...


It is to make


one's


first step


into unknown ...


It's of heart


certainty,


which proof


does not need...


This is the key


to the light of the day


and the lock of


the night darkness ...


©
Todavía...(Jeszcze...) 2016-09-13 10:56

Jeszcze słońce


grzeje skórę


swym blaskiem,


chociaż ciepła


jakby w nim 


trochę mniej...


Jeszcze niebo


jak woda,


błękitne,


chociaż deszczem


spłyną niedługo


jesienne dni...


©


English version of the poem:
Yet the sun


heats the skin


with its shine,


although the warmth


seems in it 


to be a little less...


Yet the sky


like a water,


clear blue,


although with the rain


will flow soon


autumn days ...


©Un día después del día...(Dzień za dniem...) 2016-09-12 12:40

Dzień mija za dniem


teraźniejszość


odchodzi w cień,


zostają tylko


wspomnienia ...


Gwiazdy patrzą


z góry na niebie,


nawet gdy nie ma 


już dłużej na świecie


ani mnie ani ciebie...


©


English version of the poem:
Day passes after the day


present time


goes into shade,


shall be only


the memories ...


The stars watching


from above the sky,


even when no longer


there are in the world


neither me nor you ...


©
Y en los brezales...(A na wrzosowiskach...) 2016-09-11 18:38

Jesień...


A na słońcem


zalanych


wrzosowiskach


fioletu moc...


Jesień...


Chłodnym


wiatrem powiało


w gwiaździstą,


zamgloną noc...


©


English version of the poem:
Autumn...


And on the moorlands


floaded


with sunshine


loads of purple...


Autumn...


Cold wind


has blown


at starry,


foggy night...


©
Te amo la vida...(Kocham cię życie...) 2016-09-09 19:19

Za każdy uśmiech


jak poranne słońce...


Za każdą łzę,


w samotności


ronioną...


Za miłości głód...


i za porywy serca


kocham cię życie, 


choć takie szalone...


©
English version of the poem:
For every smile


like morning sun...


For every tear


to be shed


in the loneliness...


For hunger


of love


and for midsts of the heart


I love you life, 


although crazy so much...


©
Como un carrusel ...(Jak karuzela...) 2016-09-08 16:36

Powitania...


Pożegnania...


Powroty...


Rozstania...


Ludzie są...


Ludzi nie ma...


Życie jest


jak karuzela...


Coraz szybciej


gdzieś gna...


©


English version of the poem:
Greetings ...


Farewells ...


Returns ...


Partings ...


People are...


People are not ...


Life is


like a carousel ...


Faster and faster


rushing somewhere ...


©
Otoño lírico, otoño nostálgico...(Jesień liryczna, jesień nostalgiczna...) 2016-09-07 16:32

Jesień


liryczna


muzyką


wiatru


na smykach


nagich


gałęzi gra...


Jesień


nostalgiczna


nieuchronnością


zmian


poruszona


wśród wspomnień


deszczem łka...


©


English version of the poem:
Autumn


lyrical


music


of the wind


on the bows


of naked


branches plays ...


Autumn


nostalgic


by inevitability


of changes


moved


among the memories


with the rain weeps ...


©
Tener los sueños...(Mieć marzenia...) 2016-09-06 13:38

Mieć marzenia


małe i duże,


co życiu


bez barw


dodają uroku...


Mieć nadzieję


niezłomną,


co wierze


zawsze


dotrzyma kroku...


©


English version of the poem:To have fancies,


big and small ones,


which'll give a charm


to the colourless


life...


To have a hope,


the unbreakable one,


which with the faith


always


will catch up...


©
Mi felicidad...(Szczęście moje...) 2016-09-04 13:25

Kocham cię,


szczęście moje,


najlepszy mój


od przeznaczenia


niespodziewany dar...


Kocham cię,


serce moje,


najpiękniejszymi


uczuciami


wypełniasz mój świat...


©


English version of the poem:
I love you,


my happiness,


from destination


my best


unexpected gift ...


I love you,


my sweetheart,


with the most 


beautiful feelings


My world you fill in ...


©
Llluvia de otoño...(Jesienny deszcz...) 2016-09-03 19:24

Jesienny 


pada deszcz ...


Twarze, 


przyklejone do 


mokrych szyb


rozmazują się


w strugach wody...


Jesienny


pada deszcz...


Parasole,


jak kwiaty


kolorami


rozkwitają


wśród drzew...


©


English version of the poem:
Autumn rain


falling down ...


Faces,


stuck to


wet glasses


smudge


in streams of water ...


Autumn rain


falling down...


Umbrellas,


like flowers


with colors


flourish


among the trees ...


©
Mira en las estrellas ...(Patrząc w gwiazdy...) 2016-09-02 14:50

Księżyca


nikły blask


i wszechobecna 


cisza,


przynosząca


ukojenie...


Aksamit nocy,


z maleńkimi


diamentami,


błyszczącymi


w oddaleniu...


Patrząc


w gwiazdy,


wierzę że,


płynie z nich,


ciepło miłości


od bliskich,


których już


nie ma 


wśród nas...


©
English version of the poem:
Of the moon


faint glow


and pervasive


silence,


bringing


soothing ...


Oh the night velvet,


with tiny


diamonds,


gleaming


in the distance ...


looking


in the stars,


I believe that,


is flowing from them ,


warmth of love


from beloved ones,


which already


there are not


among us...


©
Poema septiembre...(Wrześniowy wiersz...) 2016-09-01 22:32

Pierwszy


pożółkły


liść upadł,


podmuchem


wiatru


strącony...


Wrzesień...


Bukiet 


liliowych


wrzosów,


stoi dumnie


w kolorowym


wazonie...


Wrzesień...


©


English version of the poem:First


yellow


leaf


fell down,


by of the wind


blow


knocked off...


Septemer...


Bouquet


of lilac


heathers,


proudly


standing


in a vase,


colourful...


September...


®

Flag Counter
pogodynek.plStatystyki zbiorcze na stronę
 Statystyki
  e-blogi.pl  [Załóż blog!] rssSubskrybuj blogi
[Zamknij reklamy]