_Blog


wypracowania historiaZegar cyfrowy na stronę
Myśli słowem pisane... | e-blogi
Las noches de junio (Czerwcowe noce ...) 2016-05-31 21:13

Czerwcowe noce,


krótkie i duszne...


W zapachu 


maciejki,


lawendy...


Insomnii czas...


Koncerty świerszczy...


Westchnienia


do księżyca


i odległych gwiazd...


©


English version of the poem:
June nights,


short and stuffy ...


In the scent


of matthiola,


lavender...


Of insomnia time...


Concerts of crickets...


Sighs to the moon


and distant stars...


©
Como un barco...(Jak łódź...) 2016-05-30 16:43

Jak łódź,


samotnie


dryfująca


po bezkresnym


morzu życia,


jest człowiek


bez miłości,


szukający


bratniej duszy...


Jak liść,


rzucany


na wietrze,


jest dusza,


tęsniąca


za bliskością...


©


English version of the poem:
Like a boat,


lonely


drifting


over the endless


sea of life,


is the man


without love,


looking for


the soul mate...


Like a leaf,


thrown,


on the wind,


is the soul,


longing for


the closeness...


©
Seducirme ...(Uwiedź mnie...) 2016-05-29 17:55

Uwiedż mnie,


gdy zbliża się lato...


W zapachu peonii,


jaśminów


i dzikiej róży,


kuszącym,


miłość przed sercem


schowała się...


Uwiedź mnie,


w promieniach słońca


chcę czuć, że jesteś...


© 


English version of the poem:
Seduce me,


when summer is near ...


In the smell of peonies,


jasmines


and the wild rose,


tempting,


love from the heart


hid itself...


Seduce me,


in the sun rays


I wanna feel that you are...


© 
Cuando la noche...(Kiedy noc...) 2016-05-28 19:29

"When the night is about to come, think about me in your dream ... "


"Kiedy zbliża się noc, pomyśl o mnie we śnie... "
Wieczór z wolna


zamyka


czerwienią


wrota słońca...


Czas zwalnia...


Noc


coraz szyciej


tka gęstą


pajęczynę


ciemności...


A ty pamiętaj


o mnie,


we śnie...


© 


English version of the poem:
Evening slowly


closes


with red


the gates of the sun ...


The time slows down ...


Night


quicker and quicker


weaves a dense


spiderweb


of the darkness ...


And you remember


about me,


in your dream...


© 
Mi sol...(Słońce moje...) 2016-05-27 20:23

Moje życie...


Radość...


Szczęście...


Uśmiech...


Nadzieja...


Ciepło...


Miłość...


Uczuć


deszcz...


Słońce moje...


©


English version of the poem:
My life...


Joy...


Happiness...


Smile...


Hope...


Warmth...


Love...


Of feelings


rain...


My sun...


©
El mayo soleado...(Słoneczny maj...) 2016-05-25 13:08

Słoneczny maj...


Kolorowy...


Pachnący


konwaliami,


świeżym sianem


na łące...


Piękny maj...


Zanurzony 


W nieba błękicie...


Dla zabawy


goniący motyle...


Pełen życia...


©


English version of the poem:
Sunny may...


Colourful...


Fragrant 


of lillies of the valley


and fresh hay


on the meadow...


Beautiful may...


immersed


in the blue sky...


For a joy


chasing butterflies...


Full of life...


©
No arrepiente...(Nie żałuj...) 2016-05-24 11:53

Nie żałuj tego,


co minęło


i nie wróci...


Zostaw za sobą


mgłę wspomnień...


Nie obawiaj się


tego, co będzie...


Dla ciebie los


wybiera


najlepszą drogę...


©


English version of the poem:
Do not regret,


what has passed


and will not come back ...


Leave behind


fog of memories ...


Do not be afraid


of what will be ...


For you the fate


chooses


the best way ...


©
El tiempo se acaba ...(Czas ucieka...) 2016-05-23 11:13

"Time is running away and we are hiding behind the courtain of memories..."


"Czas ucieka, a my chowamy się za kurtyną wspomnień..."Czas ucieka...


Dni znienacka


w lata się zmieniają...


A my... 


Z obawy


przed nieznanym


chowamy się


za kurtyną


wspomnień,


marzeń,


pięknych snów...


A czas pędzi...


Kto z nas wie,


czemu i dokąd


tak gna...


©


English version of the poem:Time is running away...


Days suddenly


in the years change ...


And we ...


With the fear


of the unknown


are hiding 


behind the curtain


of memories,


fancies,


sweet dreams...


And the time scurries...


Who of us knows,


why and where


is pelting so ...


©
La lila...(Bez..) 2016-05-22 13:25

Bukiet bzów,


kolorowy...


W białych


płatkach


tchnienie


świeżości...


W rózowych 


kwiatkach


miłości


doktyk...


W fiolecie 


naręczy


nad uczuciami


zamyślenie...


©


English version of the poem:
Bouquet of lilacs,


colourful...


In white


petals


breath


of freshness...


In pink


flowers


touch


of love...


In purple


armfuls


over the feelings


thoughtnesss...


©Donde la vida...(Tam, gdzie życie...) 2016-05-20 17:15

Nie zabieraj mi


skrzydeł,


tak, abym mogła


polecieć,


tam, gdzie myśl


sięga zenitu...


Nie zabieraj mi


tęczy barw,


tak, abym mogła


marzyć,


tam gdzie życie


swój sens ma...


©


English version of the poem:
Do not take me


wings,


so I could


fly away,


where the thought


reaches the zenith...


Do not take me


colours of rainbow,


so I could


dream,


where the life


has its sense...


©
La melancolía ...(Melancholia...) 2016-05-19 18:35

Za oknem 


piękne słońce,


za oknem


błękit nieba...


Nostalgia...


A w sercu


pada deszcz,


a w duszy


smutek śpiewa...


Melancholia...


© 


English version of the poem:
Outside the window


beautiful sun,


outside the window


the blue sky ...


Nostalgia...


And in the heart


it's raining,


and in the soul


the sadness sings ...


Melancholy...


© 
No el diamante ...(Nie diament...) 2016-05-18 20:56

Nie bukiet


świeżych kwiatów,


nie na palcu


drogi diament...


Nie z słodkich słów


obietnice dane...


Lecz uczynki


pełne uczuć 


są najpiękniejszym


miłości wyznaniem...


©


English version of the poem:
Not the bouquet


of fresh flowers,


not on the finger


expensive diamond...


Not of sweet words


promises given,


but the acts


full of feelings


are the most beautiful


of love declaration...


@
Deja la primavera...(Pozwól wiośnie...) 2016-05-16 19:50

Różowe rzeki


opadłych


płatków kwiatów


płyną pod stopami...


Ogrody,


pełne życia


tryskają 


fontanną barw...


W morzu zieleni


toną łąki i drzewa...


Daj oczarować się


pani wiośnie...


Niech mocniej


zabije serce...


Niech dusza


zatańczy z radości...


©


English version of the poem:
Pink rivers


off fallen down


blossom petals


flowing under the feet...


Gardens,


full of life,


squirting


fountain of colours...


In the sea of greenery


sinking meadows and trees...


Let yourself be charmed


by miss spring...


Let harder


bit the heart...


Let the soul


with the joy dance...


©
La felicidad como un tesoro ...(Szczęście jak skarb...) 2016-05-15 14:48

Szczęście...


To skarb


bez ceny...


Obdarzasz


nim innych...


A mimo to


masz go więcej...


Bo szczęście


to rzecz jedyna,


którą żeby pomnożyć,


trzeba najpierw podzielić...


©


English version of the poem:
Happiness


is like the treasure


without price...


You give it


to the others...


And yet despite it


more of it you have...


Because the happiness


is the only thing


that needs to be shared


to become multiplied...


©
Deja el amor...(Pozwól miłości...) 2016-05-14 23:07

Kiedy maj


pachnie bzem


i pod gwiazdami


słowiki spać


nie pozwalają,


na wiosnę


zakochaj się...


Pozwól miłości


przypłynąć do


bezpiecznej


przystani,


gdzie twego serca


cichy brzeg...


©


English version of the poem:
When the may


is fragrant of lilacs,


and nightingales


under the stars


don't allow fall asleep,


at spring time


fall in love...


Let the love


flow into


the safe


harbour,


where of your heart


there's quiet bank...


©
¿Dónde estás?(Gdzie jesteś) 2016-05-13 13:40

Idę...


Przez słońce


i deszcz...


Przez wiatr


i przez mgłę...


Szukam ciebie...


Gdzie jesteś,


mój przyjacielu?


Powiedz mi...


Chciałabym, 


byś tu teraz był...


©


English version of the poem:
I go...


Through the sun


and through the rain...


Through the wind


and through the mist ...


Looking for you...


Where are you,


my friend?


Tell me...


I wish now


you were here...


©
Ser como un árbol ......(Jak drzewo być...) 2016-05-11 14:02

Jak drzewo być...


Nie martwić się


szybkością


pedzących dni...


Na sobie nosić 


siły i odwagi ślady


z przeciwieństwami losu


codziennej walki...


Cieszyć się słońca


promieniami,


wiatrem i deszczem...


Pamiętać o korzeniach


i dla innych być


schronieniem...


©


Be like a tree ...


Do not worry


aout the speed


of rushing days ...


Wearing oneself


of strength and courage traces


with the opposites of fate


daily struggle ...


Enjoy the sun


rays,


wind and rain ...


Remember the roots


and for others to be


the shelter ...


©
Las campánulas azules... (Dzwonki...) 2016-05-10 19:13

Niebo,


pełne slońca...


Zieleń drzew,


dookola...


Dzwonki,


jak marzenie...


My, zakochani,


zakręceni...


Pozwólmy 


pięknej wiośnie


trzymać nas


w ramionach...


©


English version of the poem:
The sky,


full of sun...


Greenery


of trees around...


Bluebells,


like a dream...


We, fallen in love,


pixilated,


Let


the cute spring


hold us


in her arms...


©Como una polilla ... (Jak ćma...) 2016-05-09 22:30

Cicha noc... Ciemna noc...


Wszystko śpi, a my...


W siebie zapatrzeni...


Tak blisko przytuleni...


Słuchamy głosu


naszych serc...


Jak nocna ćma,


krąży myśl,


jak siebie tracimy,


gdy codzienność


wciąż do przodu


każe nam gnać...


©


Quiet night...Dark night...


Everything sleeps, and we...


Looking at ourselves...


So tightly embraced...


Listening to the voice


of our hearts...


Like a night moth,


circling the thought,


how we lose ourselves


when everyday life


make us still


forward run...


©
Ver a través del corazón ... (Widzieć sercem...) 2016-05-08 19:55

"Only looking through the heart, you can see true things..."


"Tylko patrząc sercem, możesz zobaczyć prawdziwe rzeczy..."
Zamykam oczy...


Otwiera się 


okno duszy...


Teraz widzę lepiej...


Teraz widzę więcej...


To, co piękne...


To, co dobre...


To, co prawdziwe...


Tak można patrzeć


tylko sercem...


©


English version of the poem:
I close my eyes...


opens itself


window of the soul ...


Now I see better ...


Now I see more ...


What is beautiful ...


What is what good ...


What is true ...


This way  you can look


only through the heart ...


©
El diluvio de ecos...(Lawina wspomnień...) 2016-05-07 16:14

Życie 


już takie jest,


że niektóre


obrazy


wywołują


lawinę wspomnień...


Są takie chwile,


o których


ciężko zapomnieć...


Są pożegnania,


co słów żadnych


nie mają


i są osoby,


które w sercu


na zawsze pozostają...


©


English version of the poem:
The life


so such is,


that some


of pictures


make the deluge


of the echoes...


There are whiles,


that are hard


to forget about...


There are farewells 


without


any words


and there are people


that forever


remain


in the heart ...


©El único y verdadero...(Jedyna i prawdziwa...) 2016-05-06 19:11

Chcę być


twoją nocą


i twoim dniem,


twoją radością,


spełnionym snem...


Chcę być


twoim szczęściem,


zachwytu łzą,


jedyną, prawdziwą


miłością twą...


©


English version of the poem:
I wanna be


your night


and your day,


your joy


and your dream...


I wanna be


your happiness,


of the delight tear,


the only, true


love of yours...


©
Cuando el amor se va...(Kiedy miłość odchodzi...) 2016-05-05 20:34

"When the love goes away, only emptiness remains..."


"Kiedy odchodzi miłość, tylko pustka pozostaje..."
Odchodzi


miłość...


Za wcześnie, 


by marzyć...


Za późno


na łzy...


Pusty ślad


w sercu 


został, 


tam, gdzie kiedyś


swoje miejsce


miałeś ty...


©


English version of the poem:


The love


goes away...


Too early


to dream...


Too late


for tears...


Empty trace


remained


in the heart,


where someday


your place


you used to have...


©
Al igual que las imágenes....(Jak obrazy...) 2016-05-04 14:38

"Whiles like pictures, changing day by day..."


"Chwile jak obrazy, zmieniające się dzień po dniu..."
Kim dla kogoś


jesteśmy, 


ile dla kogoś


znaczymy,


pokaże czas...


Ranki, dnie,


wieczory, noce


zmienne jak obrazy...


Dziś pamiętają,


jutro już nie ma nas...


©
English version of the poem:
Who we are


for someone,


how much we mean


for somebody,


will show the time...


Mornings, days,


evenings, nights,


changeable as the pictures,


today they remember,


tomorrow there won't be us...


©Cuando los golpes de oportunidad...(Kiedy okazja puka...) 2016-05-03 11:39

"Sometimes you do not have to look far for the chance to be happy..."


"Czasem nie musisz szukać daleko szansy bycia szczęśliwym..."
Gdy okazja


puka,


wiedz kiedy


otworzyć


dla niej drzwi...


Czasem


nie trzeba


szukać daleko


swojej szansy


by szczęśliwym być...


©


English version of the poem:
When the opportunity


knocks,


know when


open 


the door for her...


Sometimes


there's no need


to look far


for the chance


happy to be...


©
Mayo, hermoso mayo ...(Maj, cudny maj...) 2016-05-01 14:18

"May, beauteous May wakes up sleeping senses..."


"Maj, cudny maj budzi uśpione zmysły..."
Maj...


Cudny maj


miesza


w sercach...


Naręczem


kwiatów


wonnych


czaruje...


Na miękkie


dywany


traw niekoszonych


zaprasza...


Maj...


Cudny maj


budzi 


do życia zmysły...


©


English version of the poem:
May...


beauteous May


muddles


in the hearts ...


With armful


of flowers,


odoriferous


enchants ...


To the soft


carpeting


of grass unmown


invites ...


May...


beauteous May


raises


the senses to the life ...


©

Flag Counter
pogodynek.plStatystyki zbiorcze na stronę
 Statystyki
  e-blogi.pl  [Załóż blog!] rssSubskrybuj blogi
[Zamknij reklamy]