_Blog


wypracowania historiaZegar cyfrowy na stronę
Myśli słowem pisane... | e-blogi
Mayo ...(Maj...) 2016-04-30 13:44

Maj...


Kwiatów


jabłoni


jasny róż...


Nowa miłość


w zapachu


bzów...


Maj...


Słowików


wśród gwiazd


nocny śpiew...


Tęcza


skrzydeł motyli


pośród drzew...


©


English version of the poem:
May...


Of apple trees


blossoms


light pink...


New love


in of the lilacs


scent...


May...


Of nightingales


among the stars


singing at night..


Rainbow


among the trees 


from wings of the butterflies...


©
Da al mundo...(Podaruj światu...) 2016-04-29 10:56

"Smile to the world and world will smile to you..."


"Uśmiechaj się do świata, a świat uśmiechnie się do ciebie..."
Podaruj światu


najpiękniejszy


uśmiech swój,


a on w podzięce


uśmiechnie się


do ciebie ...


Podaruj światu


największą


swoją nadzieję,


a on z wdzięczności


wesprze cię


w potrzebie...


© 
Give the world


your smile, 


the most beautiful


and it in thanks


will smile


to you ...


Give the world


your hope,


the greatest


and it in gratitude


in need 


will support you ...


©


¿Porque asi que?(Dlaczego tak?) 2016-04-28 20:10

Deszcz...


Krople wody


płyną


jak łzy...


Deszcz...


Wzmaga się 


w sercu żal...


Myśli ciemne,


jak burzowe


chmury,


w głowie


zbierają się...


Dlaczego tak


musiało być?


Na długi czas


straciłam cię...


©


English version of the poem:
Rain...


Of water drops


flowing


like tears...


Rain...


Sorrow in the heart


growing...


Dark thoughts,


like storm


clouds


gathering


in the head...


Why so 


it had to be?


I have lost you


for a long time...


©
Ámame como ...(Kochaj mnie tak...) 2016-04-27 19:33

Kochaj mnie tak,


jakby jutro


miało już nigdy


nie nadejść...


Kochaj mnie tak,


jakby to był


nasz ostatni raz...


Zamknięte oczy,


otwarte serca...


Miłosny swing


niech kołysze nas...


©


English version of the poem:
Love me like


as if tomorrow


was never


supposed to come...


Love me like


as i it was our


the last time...


Closed eyes,


opened hearts,


let of the love swing


rock us...


©
Vuela conmigo...(Poleć ze mną...) 2016-04-26 18:27

Popłyń 


ze mną tam,


gdzie rzeka uczuć


w duszy


swe źródła ma...


Poleć


ze mną tam,


gdzie niebo marzeń


w sercu


swój początek ma...


@


English version of the poem:
Sail


with me, where


the river of feelings


in the soul


its sources has got...


Fly


with me, where


the heaven od dreams


in the heart


its beginning has got...


@Volar entre los sueños...(Latać wśród marzeń...) 2016-04-21 10:43

"Life is less coroulful without the dreams..."


"Bez marzeń życie jest mniej kolorowe..."
Jeśli chcesz


polatać


wśród marzeń,


nie trzymaj


przeszłości


za rękę,


co pod stopami


skrzypi


na końcu języka


niewypowiedzianymi 


słowami...


Korzystaj z chwili,


ona i tak minie,


dla szczęścia


warto żyć...


©


English version of the poem:
if you want


to fly


among the dreams,


do not hold


the past


by the hand,


what underfoot


creaks


on the tip of tongue


untold


words ...


Enjoy the moment


it will still pass,


for happiness


it is worth to live...


©
Donde la alegría tiene su lugar,..(Tam, gdzie szczęście swe miejsce ma...) 2016-04-20 13:54

Podaj mi dłoń


i za mną idź...


Ja poprowadzę


cię do krainy,


gdzie nie ma bólu,


cierpienia i łez,


tam, gdzie prawdziwe


są wszystkie sny...


Podaj mi dłoń


i za mną idź,


ja zaprowadzę cię


tam, gdzie radość


swe miejsce ma,


gdzie szczęścia


możesz zaznać


jeśli tylko chcesz...


© 


English version of the poem:
Give me a hand


and follow me ...


I will lead


you to the land,


where is no pain.


suffering and tears,


where real are


all the dreams ...


Give me a hand


and follow me,


I'll take you


where joy


has its  place ,


where the happiness


you can experience 


if you only wish...


© 
Como un sueño, como una fantasía ...(Jak sen, jak marzenie...) 2016-04-19 18:40

Białe kule


dmuchawców,


lekkie jak sen,


w złoto czerwonych


promieniach


gasnącego


słońca ...


Barwne skrzydła


motyli,


jak marzenie,


z delikatnych


płatków kwiatów


swój lot


do nieba


wznoszących...


Zatrzymać


ten  piękny moment,


jak wyjątkowe


zdjęcie,


niech w pamięci 


bez końca trwa...


©


English version of the poem:
White balls


of dandelions,


as light as a dream,


in gold and red


rays


of dying


sun...


Colourful wings


of butterflies,


like a fancy


from delicate


of flowers petals


to the sky


their flight


raising up...


To keep 


this beautiful moment,


like a unique 


photo,


let it in memory


endlessly last...


©
Me recuerdo las fantasías ...(Przywołuję marzenia...) 2016-04-18 14:56

"Look at the flowers, yellow like the sun, there my joy you will find ... "


"Popatrz na kwiaty, żółte jak słońce, tam znajdziesz moją radość..."
Zapachem fiołków


otulam


twoją duszę ...


Miękkością


kwiatów wiśni


dotykam


serca twego...


W kwiatach,


żółtych,


jak słońce


znajdziesz


moją radość...


Lekkością


dmuchawców


przywołuję


marzenia...


© 


English version of the poems:
With the scent of violets


I embrace


your soul ...


With the softness


of cherry blossoms


I touch


your heart ...


In the flowers,


yellow,


as the sun


You will find


my joy ...


With the lightness


of dandelions


I recall


fancies ...


© 
Te quiero como ...(Kocham cię jak...) 2016-04-17 20:00

Kocham cię tak,


że słów mi brak...


Jak zwiędły liść


kroplę wody...


Jak ptak


lot swobodny


w powietrzu...


Jak fale morskie


chłodną bryzę


w upalny dzień...


Moja miłość


taka jest...


©


English version of the poem:
I love you so,


that I lack of words...


Like withered leaf


of water drop...


Like the bird


free flight


in the air...


Like sea waves


cool breeze


on a hot day...


My love


is like this...


©
Que significa...(Co znaczy...) 2016-04-16 19:05

Miłość...


To czyjeś


rozpaczy łzy


zamieniać


w nadziei


uśmiech...


Kochać...


To wypełnić


wodami


ciepłych uczuć


kielich duszy


tak pusty...


©


English version of the poem:
Love...


it's someone else's


tears of despair


replace


into of the hope


smile...


Love...


it is to fill in 


with the waters


of warm feelings


chalice of the soul


so empty ...


©


Las dilemas...(Rozterki...) 2016-04-15 19:23

"True love means to let someone go away, even if your heart is at loss..."


"Prawdziwa miłość znaczy pozwolić komuś odejść, nawet jeSli w rozterce jest serce..."
Jeśli zechcesz,


pozwolę ci


odejść,


nie zatrzymam cię,


nawet gdy moja


miłość wciąż trwa...


Bo kochać,


znaczy


wolność


komuś dać,


nawet gdy serce


w rozterce...


©
English version of the poem:
If you fancy,


I will let you


go away,


I won't hold you back,


even if my love


still master...


As to love


means


to freedom


give someone,


even if the heart


is at the loss...


©
Como tierras, desconocidos...(Jak nieznane lądy...) 2016-04-14 11:19

Jak lądy


nieznane,


odkrywamy siebie,


poznając


o nas


największe


tajemnice...


Żeglując


po bezmiarze


życia oceanu,


tęsknimy


za miłością


i ciepłem


swoich ramion...


© 


English version of the poem:
As lands,


unknown


we discover ourselves,


learning


about us


the greatest


secrets ...


Sailing through


the vastness


of life ocean,


we yearn


for love


and warmth


of our arms ...


© 
Look into my eyes...(Spójrz w moje oczy...) 2016-04-13 15:12

Spójrz 


w moje oczy...


Co widzisz w nich?


Miłość,


czy nienawiść?


Odwagę,


czy strach?


Radość 


i szczęście,


czy smutek i żal?


Spójrz w oczy moje,


odpowiedź już znasz...


©


English version of the poem;
Look


into my eyes ...


What in them do you see ?


Love,


or  hate?


Courage


or fear?


Joy


and happiness


or regret and sorrow?


Look into my eyes,


the answer you already know...


©
Es el mal...(Złem jest...) 2016-04-12 14:00

"Is it better to be like a rock and feel nothing, or is it better to be like a water and sink in the emotions?"


"Czy lepiej jest być jak skała i nie czuć nic, czy lepiej być jak woda i tonąć w emocjach?"
Kochać...


To nie grzech,


dawać komuś


szczęście


z radością...


O wiele


gorszym złem


jest nigdy


nie mieć w sercu


odrobiny miłości ...


©


Love...


It's not a sin,


to give someone


the happiness


with the joy...


Much


worse evil


it is never


not to have 


a bit of love in the heart...


©
La primavera, pintora...(Wiosna malarka...) 2016-04-11 11:33

Skromnymi


wstęgami


płyną rzeki


szafirków...


W żonkilowo


narcyzowych 


zakolach


drżące


motyle


mają


swój raj...


Tulipanowe


kobierce


ścielą się


wśród zielonej


murawy...


Wiosna,


malarka


tworzy


bajkowe


pejzaże...


© 


English version of the poem:
Modest ribbons


of grape hyacinth


rivers 


flow...


in the daffodil


and narcissus


meanders


trembling


butterflies


having


their paradise ...


tulip


carpets


spread themselves


among the green


grasslands ...


Spring,


painter


creates


fairytale


landscapes ...


© 
El pesimismo de la primavera...(Wiosenny pesymizm...) 2016-04-10 14:36

Modre


oko nieba


tonie w morzu


siwych chmur...


Krople deszczu


tańczą


na smutnej


tafli szkła,


łzawy


znacząc ślad...


I tylko 


słońca brak,


co ciepłem swym


dotknie serca...


Wiatr niesie


cichy szept 


swoich słów...


Wiosenny 


pesymizm


w duszę


się wkradł...


© 


English version of the poem:
Cornflower blue 


eye of the ky


drowning in the sea


of gray clouds ...


Raindrops,


dancing


of the sad


of the glass pane,


tearful


marking the track ...


And only


lack of sun,


what with its warmth


touches the heart ...


Wind carries


quiet whisper


of its  words ...


Spring


pessimism


into the soul


has crept up ...


©
Primavera tal es tan ...(Wiosna już tak ma...) 2016-04-09 14:59

"Even in the rain the spring is colourful and beautiful..."


"Nawet w deszczu wiosna jest piękna i kolorowa..."
Wiosna


już tak ma,


że nawet kiedy


słońca brak


i kiedy z chmur


kapie deszczem,


dzieli się z nami


radością barw


tęczy kwiatów...


Wiosna


już tak ma,


że kusi zapachami,


kwitnący


pełnią życia


miłości czas...


©


English version of the poem:
The spring


such is so,


that even when


the sunshine lacks


and when from clouds


drips the rain,


it shares with us


the joy of colours


of flowery rainbow...


The spring


such is so,


that it temptates


with the scents,


blomming with


the fullness of life


of the love time...


©
¿Cuántos? (Jak wiele?) 2016-04-08 10:41

Jak wiele


samotnych dróg


trzeba przejść


w życiu swym,


aby znaleźć


bratnią duszę,


by obok ciebie


szedł ktoś,


dzieląc twoje dni...


Jak wiele


samotnych dróg


trzeba przejść


w życiu swym,


aby znaleźć


swoją miłość,


a kiedy zapuka,


otworzyć dla niej


serca swego drzwi...


© 


How many


lonely roads


you need to walk through


in your life,


in order to find


soul mate,


sharing your days,


next to you


stepping someone...,


How many


lonely road


you need to walk through


in your life,


in order o find


your love,


and when she  knocks,


open for her


the door of your heart ...


© 
Quisiera saber...(Chciałabym wiedzieć...) 2016-04-07 18:44

Kiedy jesteś obok,


serce bije


rytmem


przyśpieszonym...


Spojrzenie,


niby przypadkiem


skierowane


w moją stronę...


Piękny uśmiech


i żarty na słowa...


Bliskości 


szukanie...


Chciałabym


wiedzieć,


co w twoim sercu


się chowa...


©


English version of the poem:
When you're beside,


heart beats


with the rhythm


accelerated ...


Sight,


casually


directed


in my direction...


Closeness


searching for ...


Beautiful smile


and jokes of words ...


I would like to


know,


what in your heart


hides ...


©
Qué profundidad su amor es ...(Jakgłęboka jest miłość twa...) 2016-04-06 18:44

"Show me, please, how deep your love is ..."


"Pokaż mi, proszę, jak głęboka jest twoja miłość..."
Otwórz dla mnie


swoje serce...


Przede mną


odkryj 


swoją duszę...


Do świata


tajemnic


mnie zaproś...


W wodach 


twych uczuć


mnie zanurz...


Chcę się przekonać,


jak głęboka


twa miłość jest...


© 


English version of the poem:
For me open


your heart ...


To me


unbosom


yourself ...


To the world


of secrets


invite me..


In the waters


of your feelings


immerse me ...


I want to see,


how deep


your love is ...


© 
El paisaje de abril ...(Kwietniowa sceneria...) 2016-04-05 19:51

Kwiecień


otwiera


na drzewach


pąki kwiatów...


Poranek


żegna noc


radosnym


śpiewem ptaków...


Wśród trawy,


soczystej zielenią


zakwitły


białe stokrotki...


W ogródku,


pod płotem


fiołków


zapach słodki...


©


English version of the poem:April


opens


on trees


the buds ...


Morning


bids farewell to night


with joyous


singing of birds ...


Among the grass


of lush with greenery


blossomed


white daisies ...


In the garden,


by the fence


of violets


scent the sweet ...


©
Mi más grande soñar ... (Moje największe marzenie...) 2016-04-04 17:48

Ty jesteś


moim


największym


marzeniem...


Uśmiechem


szczęścia


i darem losu...


Spełnieniem


najpiękniejszych


snów...


Miłością,


niezapomnianą,


aż do utraty tchu...


©


English version of the poem:You are


my 


biggest


dream...


Smile


of the happiness


and gift of the fate...


Fulfillment


of the most beautiful


dreams...


The love,


unforgettable,


untill the breathless ...


©
Los tulipanes blancos...(Białe tulipany...) 2016-04-03 14:12

Bukiet


białych


tulipanów,


w szklanym


wazonie...


Wiosny duch,


radości


tchnienie...


Nadzieja 


w duszy


w wiosennym,


ciepłym słońcu


do życia 


budzi się...


© 


English version of the poem:Bouquet


of white


tulips,


in glass


vase ...


Spring spirit,


of joy


breath...


Hope


in the soul


in the spring


warm  sun


to the  life


wakes up...


© 
Flor de magnolia...(Kwiat magnolii...) 2016-04-02 17:06

"When magnolias bloom, they remind me of our nights and afternoons...'


"Kiedy kwitną magnolie, przypominają mi o naszych nocach i popołudniach...
Różowy


magnolii kwiat


przypomina mi


ten czas, gdy


spłonęły rumieńcem


szalonych emocji


nasze wieczory i noce,


skradzione chwile


wiosennych dni...


Smak ust,


dotyk ciał,


eksplozja uczuć,


a w oczach dziki blask...


© 


English version of the poem:
Pink


magnolia flower


reminds me of


this time, when


burned down with the blush


of crazy emotions


our evenings and nights,


stolen whiles


of spring days ...


Taste of the lips ,


touch the bodies,


the explosion of feelings,


and in the eyes the glow, wild ...


© 
Un argumento...(Kłótnia...) 2016-04-01 11:45

Kłótnia...


Jego


gniewny krzyk...


Jej


rozżalenia łzy...


Ciężkie słowa


zawisły


między nimi


jak ciemne,


burzowe


chmury...


Powietrze


przesiąknięte


emocjami,


lecz miłości


skrzydeł brak...


© 


English version of the poem:Quarrel...


His


angry scream ...


Her


of the bitterness tears ...


Heavy words


hung


between them


like dark,


stormy


clouds ...


The air


steeped


by emotions


but love


of wings lacks  ...


© 

Flag Counter
pogodynek.plStatystyki zbiorcze na stronę
 Statystyki
  e-blogi.pl  [Załóż blog!] rssSubskrybuj blogi
[Zamknij reklamy]