_Blog


wypracowania historiaZegar cyfrowy na stronę
Myśli słowem pisane... | e-blogi
¿Qué tan bien ...?(Jak dobrze...?) 2016-03-31 12:35

Gdzie zaczyna się,


gdzie kończy się czaS?


Jak długie są momenty.


gdy życie przyśpiesza,


a potem zwalnia na chwilę?


Jak naprawdę


masz na imię?


Jak dobrze, człowieku


siebie samego znasz?


Czy nosisz maski,


czy może wolisz


swoją prawdziwą twarz?


© 


English version of the pooem:
Where do begin


where do end the time?


How long are the moments.


when life speeds up,


and then for while it slows down ?


What really


your name is?


How well, man


do you know yourself?


Do you wear  masks,


or maybe your true face


do you prefer?


© 
La mañana de primavera...(Wiosenny poranek...) 2016-03-30 11:13

"Spring morning  wakes up in the mist of flowers scent..."


"Wiosenny poranek w zapachu mgle budzi się..."
Złote krople


budzącego się


słońca


sączą się


przez rzedniejący


aksamit nocy...


Ptaków śpiew,


eksplozja 


radości


przegania


złe sny...


W zapachu


kwiatów


lekkiej mgle


przychodzi


wiosenny dzień...


©


English version of the poem:
Gold drops


of awakening


sun


ooze through


getting thinner


velvet of the night ...


Birds singing,


explosion


of joy


chases away


bad dreams...


In the light fog


of flowers scent


coming


spring day ...


©
Sólo por un tiempo ...(Tylko na chwilę...) 2016-03-29 10:27

Możesz mnie


zatrzymać,


lecz tylko


na chwilę...


Potem ucieknę,


nie oglądając się,


ulotna,


kolorowa,


jak motyl...


Zostawię cię


za sobą


daleko w tyle...


Wolna,


jak ptak


polecę


do nieba...


Promień słońca


poprowadzi mnie...


© 


English version of the poem:
You can


keep me ,


but only


for a while...


Then I'll run away,


not looking back,


fleeting,


colorful,


like a butterfly ...


I will leave you


far away


behind ...


Free,


like a bird


I will fly


to heaven...


Sunbeam


will guide me ...


© 
En el océano de emociones...(Po oceanie emocji...) 2016-03-28 11:21

"In the ocean of emotions are drifting souls , thirsty of love..."


"Po oceanie emocji dryfują dusze, spragnione miłości..."
Po oceanie 


falujących


emocji


dryfują


okręty dusz,


spragnionych 


miłości...


Samotne


serca,


na brzeg


wyrzucane,


budują mosty,


łączące


bezludne wyspy...


© 


English version of the poem:
In the ocean


of waving


emotions


drifting


ships of souls,


thirsty


of love ...


Lonely


hearts,


ashore


thrown,


building bridges,


joining


uninhabited islands ...


© 
La perplejidad...(Rozterka...) 2016-03-27 11:55

"The heart itelf asks if is the love or only the lust..."


"Serce sobie zadaje pytanie czy to jest miłość czytylko pożądanie...
Nie protestuję,


gdy obejmujesz mnie


swoim ramieniem,


jakbyś chronić chciał


przed całym złem 


tego świata...


Lecz w głębi duszy


pragnę bliskości


kogoś innego...


A serce sobie


zadaje pytanie:


Czy to jest miłość,


czy tylko pożądanie?


©


English version of the poem:
I do not protest,


when you embrace me


with your arm,


as you'd like to protect


from the all evil


of this world...


But in the bottom of the soul


I desire the closeness


of someone's else...


And the heart itself


this question asks:


Is it the love,


or only the lust?


©¡Felices Pascuas!(Wesolych Świąt Wielkanocnych!) 2016-03-26 18:12


An Easter Poem For You: Spring has sprung, the grass has riz, I wish I were in the chocolate biz! Happy Easter.


Wiosenny wiersz dla was:"Wiosna przyszła, urosła trawa,chciałbym dołączyć do czekoladowej zabawy!Wesołych Świąt Wielkanocvnych."


Para nuestra transgresiones...(Za nasze winy...) 2016-03-25 22:05

Za nasze


przewinienia


umarła


Boża miłość,


przybita


do krzyża...


Dla naszego


zbawienia


w walce


ze śmiercią


Boża dobroć


zwyciężyła...


© 


English version of the poem:
For our


trespasses


God's love


has died,


nailed


to cross ...


For our


salvation


in fight


with the death


God's goodness


has won ...


© 
La reunión con la luna ...(Spotkanie z księżycem...) 2016-03-24 11:59

"Lady night, dressed up in blackness, follows the Milky Way to meet her belowed moon..."


"Pani noc, ubrana w czerń, podąża Mleczną Drogą na spotkanie z ukochanym księżycem..."
Czas pełni...


Noc 


ubrała się


w czerń,


przetykaną


srebrem gwiazd...


Podążyła


Mleczną Drogą


na spotkanie


z ukochanym


księżycem,


szczęśliwa,


że choć przez chwilę


dane jej będzie


podziwiać


jego piękną,


niezapomnianą


twarz...


© 


English version of the poem:Full moon time ...


Night


dressed herself up


in blackness,


interwoven with


silver of the stars ...


She followed


Milky Way


for a meeting


with her beloved


moon,


happy,


that for a while


she'll be privileged


to admire


his beautiful,


unforgettable


face...


© Con miedos y deseos...(Z lęków i pożądania...) 2016-03-23 14:17

"Your word  is build of your fears and desire..."


"Twój świat zbudowany jest z twoich lęków i pożądania..."
Rozejrzyj się...


Widzisz ten świat?


Ty sam 


stworzyłeś go


tylko dla siebie


z pragnienia,


ze strachu,


z obaw


i pożądania...


Spójrz na ludzi


To twoje emocje


nagromadzone


w biegu lat, 


to twoje lustro


jaki jesteś,


oceń sam...


© 


English version of the poem:
Look around...


You see the world?


You've created it


by yourself


only for you


with desire,


with concern ,


with fears


and lust ...


Look at the people


It's your emotions


accumulated


in the course of years,


it's your mirror


what are you like,


decide for yourself ...


©


Las migas de la presente...(Okruchy teraźniejszości...) 2016-03-22 13:29

"Whiles- crumbs of reality in the journey to eternity..."


"Chwile- okruchy teraźniejszości w podróży do wiecznośći..."Czym są chwile?


Okruchami


teraźniejszości 


w wędrówce


do wieczności...


Czym chwile są?


Króciótkim


przystankiem,


oddechem zycia


w podróży do gwiazd...


© 


English version of the poem:What are the moments?


Crumbs


of present


in the journey


to eternity ...


What moments are?


a very short


stop,


breath of life


in the travel to the stars ...


© 
En reloj de arena de la vida...(W klepsydrze życia...) 2016-03-21 13:20

W klepsydrze życia


piasek czasu


przesypuje się...


Mijają dni, 


do przodu


wiedzie droga...


Za nami


coraz więcej,


przed nami


coraz mniej...


©


English versionof the poem:
In the hourglass of life


sand of time


pours ...


The days go by,


Forward


leads the way ...


Behind us


more and more,


ahead of us


less and less...


©
En la primera día de primavera...(W pierwszym dniu wiosny...) 2016-03-20 10:23

"The spring joy melts the ice in the heart..."


"Wiosenna radość topi w sercu lód..."
W pierwszym


dniu wiosny


topnieje


serca lód...


Radość,


kwitnąca 


w naturze


sprawia, że


w ciepłych


promieniach


słońca


miłości


czujesz głód...


© 


English version of the poem:
On  first


day of spring


melts


of the heart ice ...


Joy,


flowering


in nature


makes 


in the warm


rays of


the sun


for love


you feel hunger ...


© 
"The spring joy melts the ice in the heart..."


"Wiosenna radość topi w sercu lód..."


 


W pierwszym


dniu wiosny


topnieje


serca lód...


Radość,


kwitnąca 


w naturze


sprawia, że


w ciepłych


promieniach


słońca


miłości


czujesz głód...


© 


English version of the poem:


 


On  first


day of spring


melts


of the heart ice ...


Joy,


flowering


in nature


makes 


in the warm


rays of


the sun


for love


you feel hunger ...


© Do not ask the spring...(Nie pytaj wiosny...) 2016-03-19 13:36

Nie pytaj wiosny,


czy przyniesie ci


nową miłość...


Z ciepłym oddechem


lekkiego wiatru


ona przyjdzie do ciebie...


Nie pytaj wiosny,


czy przyniesie ci


nową radość...


W śpiewie ptaków


i kwiatów świeżości


ona poniesie cię...


©


English version of the poem:
Do not ask the spring,


if it will bring you


A new love...


With the warm breath


of the light wind


to you it will come...


Do not ask the spring


if it will bring you


a new joy...


In the birds'chirping


and in the flowers' freshness


it will carry you...


©
El susurro de deseo...(Szept pożądania...) 2016-03-18 14:00

Wiosną


kwitną marzenia


o miłości...


Słońce 


ciepłem


dotyka serca...


Zapachem kwiatów


budzi się 


nowa radość...


Wiatr niesie


cichy szept


pożądania...


© 


English version of the poem:
In spring


bloom dreams


about love...


The sun


with the heat


touches the heart ...


With scent of flowers


a new joy


wakes up ...


Wind carries


quiet whisper


of lust ...


© 
La poesía es ...(Poezja jest...) 2016-03-17 18:41

"Poetry for me is like an oxygen for life... "


"Poezja jest dla mnie jak dla życia tlen...
Poezja


jest dla mnie tym,


czym dla życia


jest światło,


ciepło, 


woda i tlen...


Natchnienie...


Tworzenie..


Słowa płyną


z głębi duszy,


serce układa je


w nowy wiersz...


© 


English version of the poem:
Poetry


for me is what


the light,


the warmth,


water and oxygen 


is for life...


The words flow


from the depths of the soul,


heart arranges them


into a  new row...


© 
El color de la esperanza...(Kolor nadziei...) 2016-03-16 18:06

Promienie słońca...


Iskierki radości...


Okruchy szczęścia,


wśród biegnących


życia chwil...


Lazur nieba...


Ekran gwiazd...


Kolor nadziei


wśród uciekających


życia dni...


©


English version of the poem:
Rays of sun...


Sparks of joy...


Crumps of happiness


among the running


of the life whiles...


The azur of the sky...


the screen of the stars...


Of the hope colour,


among the running


the days of life...


©
Mi agradecimiento...(Wdzięczność moja...) 2016-03-14 17:56

"Thank you, my angel for being close to me in the tangle of earthly things."


"Dziękuję ci, mój aniele za to, że w gąszczu ziemskich spraw jesteś blisko mnie..."
Mój aniele,


dziękuję ci,że


posród zwątpienia


ufać i wierzyć


ty nauczyłeś mnie...


Mój aniele,


dziękuję ci, że


pośród nienawiści


kochać z nadzieją


ty nauczyłeś mnie...


Mój aniele,


dziękuję ci że,


w gąszczu 


ziemskich spraw


ty prowadzisz mnie...


©


English version of the poem:
My angel,


thank you for that


in the midst of despair


to trust and believe


you taught me ...


My angel,


thank you for that


in the midst of hatred


to love with  the hope


you taught me ...


My angel,


thank you for that


in a tangle


of earthly things


you are guiding me ...


©
No traiciona me...(Nie oszukuj mnie...) 2016-03-13 17:03

"If you really love somebody, let this person know all the truth about you..."


"Jeśli naprawdę kogoś kochasz, pozwól tej osobie poznać całą prawdę o sobie..."
Nie oszukuj mnie...


Najbardziej


gorzka prawda


od najsłodszego


kłamstwa


lepsza jest...


Nie oszukuj mnie...


Bądź ze mną 


zawsze szczery


jeśli tylko


kochasz mnie...


©


English version of the poem:
Do not lie to me ...


The most


bitter truth


than the sweetest


falsehoods


better is ...


Do not lie to me ...


Be with me


always sincere


if only


you love me...


©
Los colores de la primavera...(Kolory wiosny...) 2016-03-12 16:20

Żółć...


Fiolet...


Biel...


Blady róż...


Jasna zieleń...


Kolory wiosny...


Cudowne 


barwy


nowego życia,


po smutnej zimie


magicznej


radości...


© 


English version of the poem:Yellow...


Violet ...


White...


Pale pink ...


Bright green ...


Of the spring colors ...


Wonderful


hues


of a new life,


after sad winter


of  magic


joy ...


© 
Mis elementos ...(Moje żywioły...) 2016-03-11 12:41

"A human- four elements in one body..."


"Człowiek- cztery żywioły w jednym ciele..."Przestrzeń wiatru


pod nieba błękitem


odkrywam z każdym


moim oddechem...


W wodnych głębinach


poświadomości


płyną uczucia,


moje łzy, moje uśmiechy...


Pasji iskra,


tląca się w duszy


jest do tworzenia


moim natchnieniem...


A rzeczywistość,


po której stąpam


i którą karmi się ciało


to moja ziemia...


©


English version of the poem:The space of wind


under the blue sky


I discover with each


of my breath ...


In water depths


of subconscious mind


are flowing feelings,


my tears, my smiles ...


Of passion spark


smoldering in the soul


is to create


my inspiration ...


And the  reality


on  which I tread


and which feeds on the body


is my earth ...


©
En la escuela de la vida...(W szkole życia...) 2016-03-10 11:25

"You learn all your life, and yet you fail the last exam..."


"Uczysz się przez całe swoje życie, a i tak oblewasz ostatni egzamin..."W szkole życia


codzienność


kolejną lekcją


do odrobienia...


Nauczycielem


jest sam los,


co rzeczywistość


za szybko zmienia...


Ciągle się uczysz,


a gdy ze śmiercią


w twarz staniesz


i tak oblejesz


ostatni egzamin...


© 


Englishversion of the poem:In the school of life


everyday is


another lesson


to do  ...


The teacher is


the fate itself


which the reality


too quickly changes...


You're constantly learning,


and when the death


you will face


and yet you fail


the last exam...


© 
La primavera lluviosa...(Deszczowa wiosna...) 2016-03-09 10:15

"There is a quiet beauty found in nature when the heaven weeps..."


"Jest ciche piękno w naturze, kiedy niebo płacze ..."
Wiosna...


Krople deszczu,


jak kryształowe


paciorki


korali,


na napęczniałych 


świeżą zielenią


gałęziach


wiesza wiatr...


Wiosna...


Szare chmury


zasłoniły


lazurowe


okno nieba,


jak stare,


brudne firanki...


©


English version of the poem:Spring...


Raindrops,


as crystal


beads


of corals,


on the swollen


from fresh greenery


branches


hangs the wind ...


Spring...


Gray clouds


obcsured


azure window


 of the sky,


like the old,


dirty hangings ...


©
Muerte no es el final ...(Śmierć nie jest zakończeniem...) 2016-03-08 17:03

"Only forgotten souls are really dead..."


"Tylko zapomniane dusze są naprawdę martwe..."
Śmierć


nie jest


zakończeniem...


I choćbyś


umarł,


to dalej


żyć będziesz...


Tak długo,


póki w sercach


innych ludzi


dla pamięci


o tobie


znajdzie się


miejsce...


©


English version  of the poem:
Death


is not


the end ...


And even


if you died


you further


will live ...


As long,


as in the hearts 


of other people


for memory


about you


will be found


the place...


©


En la oscuridad de la noche ...(W mroku nocy...) 2016-03-07 13:40

W blasku słońca,


w świetle dnia,


w mroku nocy,


w poświacie gwiazd,


ciebie głodna,


ciebie spragniona,


moja miłość


do ciebie gna,


niestrudzona,


nieskończona...


©


English version of the poem:


In the sunshine,


in the day light,


in the night darkness,


in the glow of stars,


of you hungry,


of you thirsty,


my love


to you speeds,


tireless


endless...


©
En tentación ...(Pokusa...) 2016-03-06 19:09

Moje zmysły


wodzisz


na pokuszenie...


Moim myślom


nie dajesz


spokojnie


zasnąć...


Rozpalasz


serca płomień,


czy to miłość


zapytam gwiazd...


© 


English version of the poem:


 


My senses


you take


into temptation ...


You do not let


my thoughts


calmly


fall asleep...


You kindle


in a heart a  flame,


If  it is love


I will ask the stars ...


© 
Los lados de la vida...(Bezdroża życia...) 2016-03-05 19:11

"Wandering through the wildneress of life, you lose true yourself..."


"Blądząc po bezdrożach życia, gubisz prawdziwe ja..."
Błądząc


po życia


bezdrożach


gubisz


swój własny


ślad...


Straciłeś cel,


podążasz


donikąd...


Nie jesteś 


już sobą,


człowiekiem,


którego znam...


© 


English version of the poem:
Eeering


through the


wilderness  of life,


you lose


your own


trace...


You lost the goal,


you follow


to nowhere...


You are not


longer himself,


a man, which I


used to know ...


© 


Detener el tiempo...(Zatrzymać czas...) 2016-03-04 18:09

Chcę chłonąć cię


wszystkimi


zmysłami...


Zatrzymać czas


tylko dla mnie,


tylko dla ciebie...


Emocji


niech spadnie


grad...


Huragan myśli


niech mocniej


zawieje...


Lawa uczuć


niech popłynie


w nas...


© 


English version of the poem:I want to imbibe you


of all


the senses ...


Stop the time 


just for me,


just for you...


Let it fall


of emotions


hail...


Hurricane of thoughts


let it harder


blow ...


Of feelings lava


in us 


let it flow...


© 
Debajo de los párpados...(Pod powiekami...) 2016-03-03 12:41

"Under the closed eyelids there is another,better world..."


"Pod przymkniętymi powiekami jest inny, lepszy świat..."Pod przymkniętymi


powiekami


jest inny świat...


Nie ma w nim


żadnych łez,


kłamstw,


złych emocji,


półprawd...


Tam każdy


jest tylko sobą,


maski giną gdzieś...


Marzenia czekają


na miłości dotyk,


a sen rzeczywisty jest...


© 


English version of the poem:Under the eyelids,


half closed


there is another world ...


There are 


no tears,


no lies,


negative emotions,


half-truths in it ...


There everyone


is only himself,


Masks are lost somewhere...


Fancies await


for loving touch,


and real is the dream  ...


© 
Impacientemente...(Niecierpliwie...) 2016-03-02 13:16

Kiedy nie ma cię


przy mnie,


kiedy znikasz


w codzienności


szarej mgle,


niecierpliwie


odliczam minuty


kiedy znów


spotkamy się...


Jesteś dla mnie


jak powietrze,


jak promień słońca


na krawędzi nocy, 


jak wiosną


ptaków śpiew...


© 


English version of the poem:
When you're not


by me,


when you disappear


in everyday life


gray haze,


impatiently


I am counting down the minutes


when again


we will meet...


You're for me


as the air,


like a ray of sunshine


on the edge of the night.


like in the spring


of birds chirping ...


© 


No estarás...(Nie będziesz...) 2016-03-01 11:51

"Be happy with what you have and are, be generous with both, and you won't have to hunt for happiness. "


"Bądź zadowolony z tego co masz i z tego kim jesteś, bądź nimi hojny , a nie będziesz musiał polować na szczęście."


William E. Gladstone


Ciesz się tym,


co posiadasz,


ciesz się z tego,


kim jesteś...


Doceń to i szanuj,


dziel się tym


z innymi,


dając im


jak najwięcej...


Poczujesz


w sercu radość


i nie będziesz


już gonić...


Gonić za czym?


Za szczęściem...


© 


English version of the poem:
Enjoy,


what you have,


enjoy this,


who you are...


Appreciate it and respect,


share it


with others,


giving them


as much as possible...


You will feel


joy in the heart 


and you will not


be chasing now ...


Chasing  for what?


For happiness ...


© 
Flag Counter
pogodynek.plStatystyki zbiorcze na stronę
 Statystyki
  e-blogi.pl  [Załóż blog!] rssSubskrybuj blogi
[Zamknij reklamy]