_Blog


wypracowania historiaZegar cyfrowy na stronę
Myśli słowem pisane... | e-blogi
Como una novela para la vida...(Jak opowieść dla życia...) 2016-02-29 11:26

"Be like a novel, written everytime..."


"Bądź jak opowieść , pisana w każdy czas..."
Człowiek...


To opowieść


dla życia...


Słowo po słowie,


pisana


każdego dnia...


Czas wyznacza


kolejne rozdziały...


Narodziny


są prologiem,


a śmierć


jest finałem...


©


English version of the poem:
Man...


it is a novel


for life...


Word by word,


written


every day...


Tme sets


another chapters ...


Birth


is a prologue,


and the death


is a  final ...


©
Donde nace la poesía...(Gdzie rodzi się poezja...) 2016-02-28 14:28

"Poetry is born from the beauty and sensivity of the soul and of the heart..."


"Poezja rodzi się z piękna i wrażliwości duszy i serca..."
Poezja rodzi się


z emocji i uczuć


strumieniem


sączących się


w czyjejś duszy...


Poezja rodzi się


z marzeń i nadziei, 


tam gdzie czyjaś


świadomość


ma swój początek...


©


English version of the poem:
The poetry is born


from emotions and feelings


sipping


like a stream


in someone's soul...


The poetry is born


from the hope and the dreams,


where someone's


consciousness


has its beginning...


©
Cuando la noche vendrá ... (Kiedy nadejdzie noc...) 2016-02-27 15:32

Kiedy nadejdzie noc,


otulając mrokiem świat,


przyjdę do ciebie,


ubrana w niewinność


uczuć i marzeń...


A ty powoli,


bez zbędnych słów,


zdejmiesz ze mnie


mój cały wstyd,


piękno miłości


mi pokażesz ...


©


English version of the poem:
When the night will come,


covering the world with the dark,


I will come to you,


dressed up in the innocence


of feelings and dreams...


And you slowly,


with no neccessary words


will take off from me


my whole ashame,


the beauty of love


showing me...


©


Por un buen comienzo...(Na dobry początek...) 2016-02-26 21:17

Na dobry


początek dnia


najlepsza jest


filiżanka


pozytywnych


myśli, uczuć


emocji


z odrobiną


uśmiechu


i radości,


do serca


przez serce


podana...


©


English version of the poem:
For a nice


beginning of a day


the best is


A cup of


positive


thoughts, feelings


and emotions,


with a bit of


smile,


happiness


from the heart


by the heart


served..


©Los copos de nieve...(Płatki śniegu...) 2016-02-25 18:33

"Find  time to admire and appreciate the glittering lights of snowflakes."


"Znajdź czas, aby podziwiać i docenić, błyski światłana płatkach śniegu."


Debasish MridhaPłatki śniegu...


Setki, tysiące,


miliony,


rzucanej 


przez wiatr


maleńkiej


delikatności...


Tak szybko giną


na ciepłej dłoni,


żegnane nutą


romantyczności


zimne okruchy


anielskich łez...


© 


English version of the poem:Snowflakes...


Hundreds, thousands,


millions


thrown


by the wind


tiny


delicacy ...


So quickly die


on a warm hand,


seen off by note


of romanticism


cold crumbs


of angelic tears ...


© 
Qué significa amar...(Co znaczy kochać...) 2016-02-24 19:26

Miłość...


To bliskość serc,


siebie spragnionych...


To jedność dusz


w pięknej harmonii


ze sobą złączonych


To czuły dotyk, 


to ciepło


ukochanych dłoni...


To bezpieczeństwa


poczucie


w burzowe dni...


To  wiedzieć, 


co znaczy


ja kocham cię...


© 


English version of the poem:
Love...


It is closeness of hearts,


 thirsty of each other ...


It is unity of souls


in beautiful harmony


joined together


It is fond touch ,


the warmth


of beloved hand ...


it is of security


sense


on  stormy days ...


It is know,


what means


I love you...


© 
La impresión de noche...(Nocna impresja...) 2016-02-23 21:23

"Night...Beautiful impression in the moonlight"


"Noc...Piękna impresja w blasku księżyca..."
Noc...


W blasku


księżyca


cienie


zabłąkane


mkną 


w poszukiwaniu


drogi do gwiazd,


kołysane


cichym


szeptem wiatru...


Noc...


Zadowolone


marzenia śpią


z nadzieją


na lepszy dzień...


© 


English version of the poem:
Night...


In the glow


moon


stray


shadows


whisking


in search of


the road to the stars,


swayed by 


a quiet


whisper of wind ...


Night...


satisfied


dreams sleep


with the hope


for the better day ...


© 
Debido a que la vida hace ...(Bo życie gna...) 2016-02-22 21:00

Dziś jesteś


małym dzieckiem,


jutro starcem,


co ma siwe włosy,


potem ze śmiercią


stajesz twarzą w twarz...


Bo życie pędzi,


bo życie gna,


dodając lat,


zmarszczkami


znacząc twarz...


© 


English version of the poem:
Today you are


a small child,


Tomorrow old man,


which has gray hair,


then with the death


you come face to face ...


Because life hurries,


because life rushes,


adding years,


with the wrinkles


marking the face ...


© 
La vida es un sueño ...(Życie jest snem...) 2016-02-21 14:04

"Life is a dream and the death is awakening..."


"Życie jest snem a śmierć jest przebudzeniem..."
Życie jest snem...


Pięknym, 


zwykłym,


zapomnianym,


lub koszmarem...


Śmierć jest


przebudzeniem,


brutalną rzeczywistością


końcem


wszystkich marzeń...


©


English version of the poem:
Life is a dream ...


beautiful


ordinary


forgotten,


or a nightmare ...


Death is


an awakening,


to harsh reality


the end of 


all othe dreams ...


©
¿Dónde está mi suerte?(Gdzie jest moje szczęście?) 2016-02-20 15:37

"If you wonder where your happiness is, just turn around, as it hides behind your back..."


"Jeśli zastanawiasz się, gdzie jest twoje szczęście, po prostu się odwróć, bo ono chowa się za twoimi plecami..."
Idziesz przez życie,


zastanawiasz się czasem,


gdzie jest szczęście moje?


Nie ma go tu, nie ma tam...


Zgubiło się, czy uciekło?


A ono ukrywa się


tuż za twoimi plecami...


Odwróć się i spójrz,


ono na ciebie patrzy


swoimi pięknymi oczami...


© 


English version of the poem:
You go through the  life,


wondering sometimes,


where is my luck?


It is not here, It is not there ...


Got it lost or escaped?


And it hides


just behind your back ...


Turn around and look.


It peeks at you


with its beautiful eyes ...


© 
Sueño de la primavera...(Sen o wiośnie...) 2016-02-19 11:35

Lazur 


pogodnego nieba,


słońca blask...


Ptaków śpiew


o poranku...


Świeża,


jasna


zieleń


traw, liści...


Żółtych żonkili


kwitnący rząd...


Sen o wiośnie


właśnie się ziścił...


© 


English version of the poem:
An azur


of the clear sky,


of the sun glare ...


Birds' singing


in the morning...


Frresh,


bright


greenery


of grass, leaves ...


Of yellow daffodils


flourishing row ...


Dream of spring


has just came true ...


© 
La .primavera lluviosa...(Deszczowa wiosna...) 2016-02-17 13:26

Deszczem,


chłodem,


wiosna 


wita 


poranki...


Pod ciemnym


płaszczem


ciężkich chmur


krokusy. przebiśniegi,


radości błysk...


©


English version of the poem:
With the rain,


with the chill


the spring


welkomes


the mornings...


Under the dark


coat


of heavy clouds


crocusses,snowdrops


of the joy sparkle...


©
Cree en la esperanza ...(Uwierz w nadzieję...) 2016-02-16 19:16

"Believe in better days and do not give up..."


"Uwierz w lepsze dni  i nie poddawaj się..."
Nie poddawaj się,


kiedy jest źle...


Uwierz w nadzieję,


a szczęście


samo cię znajdzie...


Nie załamuj się,


kiedy gorzej jest...


Uwierz w siebie,


a radość


sama przyjdzie...


©


English version of the poem:
Do not give up,


when it's bad ...


Believe in hope


And the happiness


itself will find you ...


Do not break down,


when it is worse ...


Believe in yourself,


and the joy


itself will come ...


©
A través del sol, través de la lluvia ...(Przez slońce, przez deszcz...) 2016-02-15 18:15

"From the rain to the sun you go through the life...


"Z deszczu dio słońca idziesz przez życie swe...":
Przez burze,


przez grad,


przez deszcz,


przez wiatr


prowadzi


twoja droga,


życie twe ...


Przez  słońce,


przez tęczę


podążasz,


nie zatrzymując się...


© 


English version of the poem:
Through the storms,


through the hail,


through the  rain,


through the wind


leads


your way,


your life ...


Through the sun,


through the rainbow


you follow,


not stopping ...


© I will not go away...( Nie odejdę...) 2016-02-14 17:50

Nie odejdę..


Nurt


rzeki uczuć


do ciebie


ze sobą


zabiera mnie...


Nie odejdę...


Podsycany


miłością


ogień w sercu


się tli...


Kocham cię...


© 


English version of the poem:
I will not go away ..


The current of 


the river of feelings


to you


with itself


takes me ...


I will not go away ...


Stoked by


the love


fire in the  heart


loops itself ...


I love you...


© 
Porque la verdad es...(Bo prawda jest...) 2016-02-13 18:50

Czasem prawda


nie potrzebuje


żadnych słów,


bo prawda jest


milczeniem...


Czasem prawda


nie potrzebuje


żadnych strojów, 


bo prawda jest 


 bez odzienia...


Czasem prawda


nie potrzebuje 


żadnych czynów,


bo prawda jest 


sumieniem...


©


English version of the poem:Sometimes the truth


does not need


no words,


because the truth is


the silence ...


Sometimes the truth


does not need


any costumes,


because the truth is


without clothing ...


Sometimes the truth


does not need


any acts


because the truth is


conscience ...


©


Mi segundo, una mejor alma ...(Moja druga, lepsza dusza...) 2016-02-12 22:09

Mój anioł-


to moja druga,


to lepsza dusza...


Mój anioł-


on nie pozwala mi


potknąć się o grzech...


Mój anioł-


on wierzy we mnie,


chociaż mi wiary brak...


Mój anioł-


za rękę prowadzi mnie


drogą, aż do końca...


©


English version of the poem:My angel-


this is my second,


a better soul ...


My angel-


It does not allow me


stumble over sin ...


My angel-


He believes in me,


although I lack faith ...


My angel-


by the hand leads me


on the way, to the end ...


©
La primavera, alegra...(Wiosna,radosna...) 2016-02-11 12:37

"Spring is like breath of life fo r the sleeping nature..."


"Wiosna-jak tchnienie życia dla uśpionej natury..."
Wiosna, radosna


lekkością wiatru,


kroplami deszczu


otwiera świeżą


zieleń pąków liści...


Błękit nieba-


obietnica słońca,


jak ciepło miłości,


tchnienie życia


i szczęścia śpiew...


©


English version of the poem:
Spring, joyful


with the lightness of  wind,


with the raindrops


opens fresh


greenery of leaf buds ...


An azur of the sky -


the promise of sun,


like the warmth of love,


the breath of life


and of the happiness singing ...


©
El amor y el sufrimiento...(Miłość i cierpienie...) 2016-02-10 13:48

"There is no love without suffering and there is no suffering without love..."


"Nie ma miłości bez cierpienia icierpienia bez miłości...Miłość i cierpienie...


Cierpienie i miłość...


Jak światło i mrok,


jak słodycz i gorycz


człowieczy los


ze sobą miesza je...


Pytasz, czemu tak,


czy nie można inaczej?


To właśnie po to,


aby docenić życie,


w każdej sytuacji


dobre strony zobaczyć...


© 


English version of the poem:Love and suffering ...


Suffering and love ...


Like light and darkness,


as sweetness and bitterness


the human's  fate


mix them with each other ...


You ask, why is it so,


if it can not be otherwise?


It is just for


to appreciate the life,


in each case


good sides to see ...


© Antes de decir "Te amo"...(Zanim powiesz:"Kocham...") 2016-02-08 14:41

"I love-so short and so important word..."


"Kocham-tak krótkie a tak ważne słowo..."Kocham...


Zanim powiesz


to słowo,


zastanów się,


jak dużo 


ono znaczy...


Ktoś jest


ci najbliższy,


za kim tęsknisz, 


w kogo wierzysz,


komu ufasz,


na kim ci zależy...


Z kim życie swe


na dobre i na złe


w miłości


chcesz przeżyć...


© 


English version of the poem:I love ...


before you say


this word,


consider,


how much


it means ...


Someone is


closest to you,


for whom you miss,


who you believe in,


in who you trust


for whom you care ...


Who with your life


for good and bad


in love you want to


live through ...


© 
El día de la primavera despierta...(Wiosenny dzień budzi się...) 2016-02-07 15:39

Z deszczem


budzi się


nowy,piękny


wiosenny dzień...


Spoza chmur


uśmiecha się


coraz szerzej


ciepłe słońce...


Drzewa ożyły,


tchnieniem wiatru


pokryte


świeżością pąków...


Radość chwil


wiosennej pory


wydaje się


nie mieć końca...


©


English version of the poem:
With the rain


wakes up


new, beautiful


spring day...


From behind the clouds


smiles itself


wider and wider


the warm sun...


The trees came alive,


covered by


the freshness of buds...


The joy of whiles


of the spring time


seems


to be endless...


©
Por el fin del mundo...(Do końca świata...) 2016-02-06 17:01

Do końca świata 


i jeden dzień


będziemy razem trwać...


Do końca świata


i jeden dzień


uczucia będą w nas...


Do końca świata 


i jeden dzień


muzyka serc niech gra...


Do końca świata


i jeden dzień


na skrzydłach szczęścia gnać...


© 


English version of the poem:
To the end of the world


and one day


together we will last ...


To the end of the world


and one day


the feelings will be us ...


To the end of the world


and one day


let the music play in the hearts ...


To the end of the world


and one day


on the wings of happiness scamper ...


© 
Cuando el corazón es el anhelo...(Kiedy serce tęskni...) 2016-02-05 23:26

"When the heart is longing, muffle it with the love..."


"Kiedy tęskni serce, otul je miłością..."
Kiedy łzy


smutku płyną,


pociesz...


Kiedy ciało


drży z zimna,


przytul je...


Kiedy dusza 


marznie,


daj jej nadzieję...


Kiedy serce


samotne tęskni,


pokaż mu miłość...


© 


English version of the poem:
When the tears


of sadness flow,


comfort ...


When the body


shivers from the cold,


hug it...


When the soul


freezes,


give it the hope ...


when the heart


lonely is longing,


show it the love ...


©
Como joyas preciosos...(Jak cenne klejnoty...) 2016-02-04 18:39

Gonić swe myśli,


jak skrzydlate motyle...


W sercu schować


promyk słońca,


na szczęście...


Narysować w duszy


tęczy łuk, kolorowy...


Dobre chwile pozbierać


jak cenne klejnoty,


i podziwiać ich piękno...


©


English version of the poem:
To chase one's thoughts,


like wingy butterflies...


To hide in the heart


a ray of sun,


for a good luck...


To draw in the soul


a rainbow, colourful...


To pick up nice moments


like precious jewels


and admire their beauty...


©
Por las inclemencias del tiempo ...(Na niepogodę...) 2016-02-02 18:11

Na troski,


na smutek,


na łzy


najlepsze są:


Ciepły uśmiech,


dobre słowo,


i życzliwości gest...


One sprawią, że


znikną w sercu


deszczowe chmury,


a w duszy


zaświeci słońce...


© 


English version of the poem:
For the concerns,


for sorrow,


for tears


the best are:


Warm smile,


good word,


and of the kindness gesture ...


They will make that


disappear in the heart


rainy clouds,


and in the soul


the sun will shine ...


© 
Como los dos ángeles...(Jak anioły dwa...) 2016-02-01 18:59

"She and he- being like lost in brutal world two angels..."


"Ona i on- jak dwa anioły , zagubione w brutalnym świecie..."
Ona i on


jak anioły dwa,


zagubione


w dzikim świacie,


w świecie


pełnym kłamstw...


Ona i on,


jak anioły dwa,


zatracone


w brudnym świecie,


w świecie


pełnym zła...


© 


English version of the poem:


She an he,


like the two angels,


being lost


in the wild world,


in the world


full of lies...


She an he,


like the two angels,


being doomed 


in the dirty world,


in the world


of evil full...


© Flag Counter
pogodynek.plStatystyki zbiorcze na stronę
 Statystyki
  e-blogi.pl  [Załóż blog!] rssSubskrybuj blogi
[Zamknij reklamy]