_Blog


wypracowania historiaZegar cyfrowy na stronę
Myśli słowem pisane... | e-blogi
Sen o miłości... 2016-01-31 19:45

Splecione dłonie,


przy ramieniu ramię,


w dwóch ciałach


kochające się


serca śpią...


Wspólny sen


im się śni


o wielkiej miłości,


o szczęściu


pięknych dni...


©


English version of the poem:
Joined hands,


shoulder to shoulder,


in the two bodies


loving each other


hearts asleep ...


They are dreaming


a common  dream


of a great love,


the happiness


of beautiful days ...


©


Estoy esperando a la primavera ...(Czekam na wiosnę...) 2016-01-28 10:18

"Waiting for the spring is like waiting for the joy..."


"Czekanie na wiosnę jest jak czekanie na radość..."
Czekam na wiosnę...


Na ciepły wiatr,


igrający we włosach...


Czekam na wiosnę...


Na drobny deszcz,


jak świeży prysznic...


Czekam na wiosnę...


Na zieleń drzew


i zapach kwiatów...


Czekam na wiosnę...


Na ptaków śpiew 


w promieniach słońca...


©


English version of the poem:
I'm waiting for spring...


For a warm wind,


playful in the hair ...


I'm waiting for spring...


For a tiny rain,


like a fresh shower ...


I'm waiting for spring...


For the green trees


and the scent of the flowers ...


I'm waiting for spring...


For the birds chirping


in the sunshine ...


©
Ser como...(Być jak...) 2016-01-27 13:24

Kochać...


To być promykiem


radości,


ciepła


i nadziei


w sercu


drugiej osoby...


Kochać...


To zmieniać


łzy smutku


w łzy szczęścia,


kryształowe...


© 


English version of the poem:
Love...


It is to be a ray


of joy,


of heat


and hope


in the heart of


the other person ...


Love...


It is to change


tears of sorrow


into the tears of happiness,


crystal ...


© 
Luz y oscuridad...(Światło i mrok...) 2016-01-26 22:24

"The darness and the light in each of us make us so different from each other..."


"Światło i mrok w każdym z nas sprawiają, że różnimy się od siebie..."
Ty w duszy


masz mrok,


ja w sercu


mam słońce...


Ty wolisz


swoje kłamstwa,


ja prawdę,


do końca...


Taki jesteś ty,


taka jestem ja...


Światło i cień


od zawsze w nas...


© 


English version of the poem:
In your soul


there is a gloom...


In my heart


there is a sun...


You prefer


of yours lies,


I prefer truth,


till the end...


Such are you,


such is me...


Light and shadow


always within us...


© 
Poema de invierno...(Zimowy wiersz...) 2016-01-24 19:10

“Snow falling soundlessly in the middle of the night will always fill my heart with sweet clarity...” 


"Śnieg padający bezszelestnie w środku nocy, zawsze wypełnia moje serce słodką czystością ..."


― Novala Takemoto, Missin' (Novel)
Zima...


Płatki śniegu,


jak zagubieni


w mroku życia


niepowtarzalni ludzie


między drzewami


wirują na wietrze...


Zima...


Białe zaspy


wirują wokół nóg, 


jak koty,spragnione


ludzkich pieszczot...


Szronu i mrozu


magiczny czas...


© 


English version of the poem:
Winter...


Snowflakes,


as lost


in the twilight of life


inimitable people


among the trees


rotate in the wind ...


Winter...


White drifts


whirl around the legs,


as cats, thirsty


of human caresses ...


Of rime and frost


magical time ...


© 
El amor es hermoso...(Miłość piękna jest...) 2016-01-22 18:30

Nie zapomnij o mnie,


mój drogi,


kiedy będziesz daleko...


Pamiętaj o mnie,


kiedy będziesz bllisko...


Miłość jest piękna,


mój drogi,


chociaż czasem zrani,


wspomnienia o niej


zachowam w sercu wszystkie...


© 


English version of the poem:
Do not forget about me,


my dear,


when you're far away...


Remember about me,


when you are close by ...


Love is beautiful,


my dear,


although sometimes hurts,


memories of her


all I will keep in my heart ...


© 
Creo en nosotros ...(Ja wierzę w nas...) 2016-01-21 13:21

"I believe in our love, I believe in us.."


"Ja wierzę w naszą miłość, ja wierzę w nas..."
Tak bardzo


wierzę w nas...


Wierzę w to,


że mimo wichrów,


że mimo burz,


których nie szczędzi


nam przekorny los


w radośći szczęścia,


w cieple miłości,


w świetle nadziei


razem będziemy trwać...


© 


English version of the poem:
So much


I believe in us...


I believe in it ,


that despite the winds,


that despite the storms,


which does not spare


to us the perverse fate


In the joy of happiness.


in the warmth of love,


in the light of hope


together we will last ...


© Acerca de la noche...(O nocy...) 2016-01-19 12:45

Noc...


Cisza snu...


Ulice w czerni


pogrążone...


Światła lamp


jak małe słońca,


strażnicy spokoju...


I księżyc, 


jak anioł stróż,


wśród chmur


błyszczący...


©


English version of the poem:
Night...


The silence of sleep ...


Streets in black


mired ...


Lamplights


like a small sun,


guardians of peace ...


And the moon,


like a guardian angel,


among the clouds


shiny...


©
Mis pensamientos juguetón ...(Myśli moje rozbrykane...) 2016-01-18 12:33

"And my thoughts light, fly away high in the sky ..."


"A myśli moje lekkie, ulatują wysoko do nieba..."
Lekkie jak piórka,


myśli moje,


rozbrykane,


na głos


nie wypowiedziane,


ulatują wysoko,


ku niebu...


Długą drogą 


do gwiazd


prowadzi je


serca znak...


©


English version of the poem:
Light as a feather,


my thoughts,


frisky,


out loud


not spoken,


fly away high


heavenward ...


On a long way


to the stars


them guides 


of the heart sign ...


©
El futuro ...(Przyszłość...) 2016-01-17 18:00

"Our future is like white sheet of paper..."


"Nasza przyszłość jest jak biała kartka papieru..."
Przyszłość...


Białe jak śnieg,


nie zapisane,


czyste strony


naszego życia...


A słowa popłyną,


dyktowane


głosem serca...


Smutkiem...


Radością...


Szczęściem...


Nudą codzienności...


Przeszłość


wyczyta w nich


co ujrzy i co chce...


© 


English version of the poem:
Future...


White as snow,


not written


blank pages


of our life ...


And the words will flow.


dictated


by your heart ...


By sadness ...


By the joy ...


By the happiness...


by the boredom of everyday life ...


Past


will read in them


what it sees and what it wants ...


© 


El solicitud...(Prośba...) 2016-01-16 16:20

"O lord, give me the strenght when I am getting weaker..."


"O panie, daj mi siłę, gdy słabnę...
Kiedy słabnę,


siłę mi daj,


aby trwać...


w samotności


daj miłość mi,


aby kochać...


Gdy boję się,


odwagę mi daj,


by pokonać strach...


Kiedy dusza w rozterce,


pokój jej daj,


niech ukoi ją ...


© 


English version of the poem:
When I am getting weaker,


Give me the strength.


to last ...


In solitude


give me the love,


to love ...


When I am afraid,


give me courage,


to overcome the fear ...


When the soul is in a quandary,


Give to it the peace.


Let it soothe it ...


© 


No es el momento ...(Jeszcze nie czas...) 2016-01-14 18:15

Jeszcze nie czas,


by usunąć się


w cień samotności


i zapomnienia...


Jeszcze nie czas,


by zamienic sie w pył,


okruchy historii,


tańczące na wietrze...


Jeszcze nie czas,


by stać sie cegiełką,


jedną  z wielu


w murze wieczności...


©


English version of the poem:
It's not time,


to remove yourself


in the shadow of loneliness


and oblivion ...


It's not time,


would turn into dust,


crumbs of history,


dancing in the wind ...


It's not time,


To become a brick,


one of the many


in the wall of eternity ...


©
Lago de los recuerdos...(Jezioro wspomnień...) 2016-01-13 18:31

"I love the magic moment of immersing myself in the lake of memories..."


"Kocham ten magiczny moment zanurzenia się w jeziorze wspomnień..."
Magia chwil


sprawiiła, że


w jeziorze wspomnień


lekka, 


eteryczna,


w poszukiwaniu


zapomnianych


wzruszeń


zanurzam się...


Podświadomości


wartki nurt


porywa mnie...


Fale biją o brzeg...


zagubione emocje


odnajdują się...


©


English version of the poem:
Magic of moments


made it that


in the lake of memories


light,


ethereal,


in search of


forgotten


emotions


I immerse myself ...


Of subconsciousness


rapid current


grabs me up...


The waves beat the shore ...


Lost emotions


find themselves ...


©Estoy buscando ...(Szukam...) 2016-01-12 21:17

Gdy na dworze mróz,


szukam ciepła


w blasku


twoich oczu...


W dotyku


twoich dłoni...


W słowach


prosto z serca...


W uczuciach,


dających szczęście...


©


English version of the poem:
When outside there's afrost,


I am looking for warmth


in the glow


of your eyes ...


In the touch


of your hands ...


In the words


straight from the heart...


In feelings,


giving happiness ...


©
The fate will not take back from me...(Los nie odbierze mi...) 2016-01-10 19:00

" The fate will not take back from me what is the most precious..."


"Los nie odbierze mi tego co mam najcenniejsze..."
W sercu,
w duszy,


świeci słońce


radości,


szczęścia...


Nawet los


nie odbierze mi


miłości,


wiary,


nadziei,


marzeń i snów,


tego co najcenniejsze...


© 


English version of the poem:
In the heart,


in the soul,


the sun shines


of joy,


happiness ...


Even fate


won't take back from me


love, 


faith,


hope,


fancies and dreams,


that  is most precious ...


© 
I figured you up...(Wymyśliłam cię...) 2016-01-08 12:09

Wymyśliłam cię...


Od początku


aż do końca...


W wyobraźni


stworzyłam


obraz twój...


Ubrałam go


w marzenia,


rozjaśniłam


blaskiem słońca...


W pamięci


mojej duszy


zostawię go


do dni końca...


© 
English version of the poem:
I figured you up...


From the beginning


till the end...


In my imagination


I created


picture of you...


I dressed it up


in the dreams,


brighten up


with the sunshine...


In the memory


of my soul


will leave it


till the end


of my days...


© 


La vida es un milagro...(Życie jest cudem...) 2016-01-07 12:31

"Life is a magic...Every day you can see its wonders..."


"Życie jest magią... Każdego dnia możesz zobaczyc jego cuda..."
W kroplach rosy 


przegląda się dzień...


Po świeżej bieli


śpiącej zimy


naręczem kwiatów 


wiosna rozkwita...


Życie jest cudem...


Każdego dnia


swoją magią


dotyka cię...


©


English version of the poem:
In the dewdrops


looks at itself the day


After fresh whiteness


of sleepy winter


with armful of flowers


blossoms the spring...


Life is a miracle ...


Every day


it touches you


with its magic...


©
Todo sobre el amor...(Wszystko o miłości...) 2016-01-05 14:06

Miłość...


to kłótnie ,


a potem zgody...


To tęcze w sercach


w dni niepogody...


Miłość...


To pustka w duszy,


gdy kogoś brak...


To karuzela życia,


co pikantny ma smak...


©


English version of the poem:
Love...


That is bickering,


then consents ...


Those are  rainbows in hearts


on bad weather days ...


Love...


spicy tastes ...


This is emptiness in the soul,


when lack of someone  ...


This is carousel of life,


that spicy tastes ...


©
El insomnio otra vez...(Insomnia raz jeszcze...) 2016-01-04 12:20

Uśpione miasto...


Cisza i ja...


Może sen


przyjdzie znów,


zanim zgaśnie


ostatnia z gwiazd...


Księżyca sierp...


Ciemność i ja...


Może sen


przyjdzie znów,


zanim zgaśnie


ostatnia z gwiazd...


© 


English version of the poem:


 


Sleeping town...


Silence and me...


Maybe the dream


will come again,


before goes out


the last of stars...


The crescent moon...


Darkness and me...


Maybe the dream


will come again,


before goes out


the last of stars...


© 
A new day... 2016-01-03 18:03

Pierwszy brzask


pruje


fastrygi nocy...


Jaśnieje niebo...


Wstaje dzień,


budzony deszczem...


Wiatr od rana


przegania


ciężkie chmury...


Zaspane ciało


nie chce wstawać...


Jeszcze za wcześnie...


© 


English version of the poem:
The first dawn


rips


the basting of night ...


Brightens up sky ...


Gets up the day,


awakened by by rain...


Wind from the morning


chases for


heavy clouds...


Sleepy body


does not want to get up...


Yet still to early...


© 
En el día de invierno corto...(W krótki zimowy dzień...) 2016-01-02 14:51"On winter days and nights longing in the heart..."
"W zimowe noce i dni tęsknota w sercu tkwi..."W krótki, zimowy dzień
dusza śpiewa
o nadziei...
Z odmętów
zapomnienia
wyłaniają się
marzenia...
W krótki, zimowy dzień

nie chce marznąć
samotne serce...
W tęsknocie,
ciepła miłości
potrzebuje
jak najwięcej...
© 
English version of the poem:
On short,
winter day,
about the hope
the soul sings...
From the depths
of oblivion
encounters
the dreams...

On short,
winter day,

lonely heart
don't want to freeze...
In longing,
warmth of love
as much as possible 
it needs...
© Flag Counter
pogodynek.plStatystyki zbiorcze na stronę
 Statystyki
  e-blogi.pl  [Załóż blog!] rssSubskrybuj blogi
[Zamknij reklamy]