_Blog


wypracowania historiaZegar cyfrowy na stronę
Myśli słowem pisane... | e-blogi
El fugacidad...(Przemijanie...) 2015-12-31 10:25

"Passing-changeability of time ..."
"Przemijanie-zmienność czasu..."

W głębinach świadomości
ginie czas
minionych chwil...
Kiedyś przyszłość,
a teraz.....
Zatartej historii
i wrażeń mgła,
gdzieś obok
wspomnień
snuje się cień...
Nowe przed tobą
odkrywa dzień,
więc wstecz za siebie
nie oglądaj się...
©
English version of the poem:

In the depths of consciousness
perishes the time
of bygone moments ...
Once the future,
and now.....
Faded history
and of impressions fog,
somewhere by
of memories
lollygags shadow ...
New ahead of you
discovers day
So behind you
do not look back ...
©Touch the heart...(Dotknij serca...) 2015-12-30 08:40

"Even the most hardened hearts have the bursting in surrounding them crust, through which you can get to their inside..."
"Nawet najbardziej zatwardziałe serca mają pęknięcie w otaczającej je skorupie, przez które można dotrzeć do ich wnętrza..."

Zimnego serca
dotknij
ciepłem miłości,
a roztopisz lód
i zabłyszczy
łza wzruszeń...
Twardego serca
dotknij
wibracją dobroci
a pęknie skorupa,
wrażliwości skarb
ukrywająca...
©
English version of the poem:

Cold heart
touch
by the warmth of love,
and melts the ice
and  shines
tear of emotion ...
Hard hearted
touch
by vibration of goodness
and  breaks the crust,
of sensitivity treasure
hiding ...
©Los amantes tardíos...(Spóźnieni kochankowie...) 2015-12-29 18:29

"Late lovers, sleeping peacefully under the cover of starlit tent of the night..."
"Spóźnieni  kochankowie śpią spokojnie pod osłoną rozgwieżdżonego  namiotu nocy...

Kolejna noc
na niebie
rozłożyła
swój namiot
rozgwieżdżony...
Spóźnieni
kochankowie,
przytuleni,
spokojnie śpią
pod jego osłoną,
magia uczucia trwa...
©
Another night
in the sky
put up
her tent,
starlit...
Late
lovers,
snuggled,
sleep peacefully
under its cover,
the magic of feeling lasts ...
©No te adelantar ...(Nie dogonisz...) 2015-12-28 08:49

"You won't catch up the whiles, fleeting as a butterflies..."
"Nie dogonisz chwil, ulotnych  jak motyle..."

Co było przed tobą,
teraz zostaje w tyle...
Tak pędzi ten czas,
zmieniają się chwile...
Wspomnienia krążą,
jak kolorowe motyle...
Dzień po dniu,
szybko mieszają się...
Nie, nie dogonisz ich,
choć tak bardzo chcesz...
©
English version of the poem:

What was ahead you,
now stays behind...
So rushes the time,
quickly changing the whiles...
Spinning round memories,
like colourful butterflies...
Day after days
they are mixing so fast...
You won't catch them up,
although you want to so much...
©Nada dura para siempre ...(Nic nie trwa wiecznie...) 2015-12-27 13:06

"Nothing is endless, every moment has its right time..."
"Nic nie jest bez końca, każdy moment ma swój właściwy czas..."

Nic nie trwa wiecznie...
Nic nie trwa bez końca...
Po burzy spokój...
Po deszczu słońce...
Po nocy dzień...
Po czuwaniu sen...
Po zimie wiosna...
Po smutkach radości...
Po upadku wzloty...
Po pechu szczęście...
Nic nie trwa bez końca...
Nic nie trwa wiecznie...
©
English version of the poem:

Nothing lasts forever...
Nothing lasts endlessly ...
After the storm peace ...
Sun after the rain ...
After the night day ...
After the vigil dream ...
After the winter, spring ...
After the sorrows joys ...
Ups after the falls...
After the bad luck happiness ...
Nothing lasts endlessly ...
Nothing lasts forever...
©Vestido con sueños...(Ubrana w marzenia...) 2015-12-26 11:55

"Dressed in a dreams, belated by all eternity doubts, I set off into the world ..."
"Ubrana w marzenia, spóźniona o całą wieczność zwątpień, wyruszam w świat..."

Ubrana w marzenia,
wyruszam w świat...
On już na mnie czeka...
Spóźniona o całą
wieczność zwątpień,
odmierzam swój czas
ilością kroków
ku szczęściu...
Wiara, nadzieja i miłość,
me wierne przyjaciółki,
w drodze wspierają mnie...
©
English version of the poem:

Dressed in dreams,
I set off into the world ...
He's waiting for me ...
Belated by all
eternity of doubts,
I measure up my time
with number of steps
to happiness ...
Faith, hope and love,
my faithful friends,
on the way support me ...
©La fuerza de las palabras ...(Siła słów...) 2015-12-25 14:08

 


"Don't talk, act... Don't say, show...Dont promise, prove..."
"Nie rozmawiaj, działaj... Nie  mów, pokaż... Nie obiecuj, udowodnij..."

Słowa mają
wielką moc,
ale bez czynów
są niczym...
Więcej działaj,
mniej mów...
Przestań być,
zacznij żyć...
Słowa mają
wielką moc,
ale bez czynów
są niczym...
Więc zamilcz,
swoje rób...
Przestań być,
zacznij żyć...
©
English version of the poem:

The words have
their great power,
but without acts
they are nothing...
Less speak,
more do...
Stop be,
start live...
The words have
their great power,
but without act
they are nothing...
So stay silent,
do what you do,
stop be,
start live...
©


©


Cómo vainilla ...(Jak wanilia...) 2015-12-22 18:55

"Love is like spicy dish, served in a nice way..."
"Miłość jest jak pikantna potrawa, gustownie podana..."

Miłość...
Jak wanilia
z nutą
gorzkich
migdałów...
Miłość...
Jak słodycz
ze szczyptą
soli
dodaną...
Miłość...
Jak ostra
potrawa
gustownie
podana...
©
English version of the poem:

Love...
As the vanilla
with a hint
of bitter
almonds ...
Love...
As the sweetness
with a pinch
of salt
added ...
Love...
As the spicy
dish
tastefully
served ...
©

El tiempo para la Navidad ...(Czas na Święta...) 2015-12-21 18:47

"Christmas is not the dishes and presents, it is the love, goodess and joy in our hearts..."
"Boże Narodzenie to nie potrawy i prezenty, to miłość, dobroć i radość w naszych sercach..."

Czas na święta...
Czas na serca
otwarte na
Bożą miłość...
Czas na święta...
Czas na serca
w których radość
zatańczyła...
Czas na święta...
Czas na serca
w których dobroć
zaiskrzyła...
©
English version of the poem:

Time for Christmas ...
Time for hearts
opened to
God's love ...
Time for Christmas ...
Time for hearts
In which the joy
danced ...
Time for Christmas ...
Time for hearts
In which goodness
sparkled ...
©Enchant me...(Zaczaruj mnie...) 2015-12-20 19:21

"Enchant me...Take me to the land of dreams..."
"Zaczaruj mnie...Do krainy marzeń zabierz mnie..."

Zaczaruj mnie
jeszcze raz...
Do krainy marzeń
zabierz mnie...
Niech każdy
piękny sen
chociaż raz
spełni się...
Zaczaruj mnie
jeszcze raz...
Pozwól mi
tak do syta
cieszyć się
całym szczęściem...
©
English version of the poem:

Enchant  me
once again...
Take me
to the land of dream...
Let every
beautiful dream
at least once
come true...
Enchant me
once again...
Let me
to the full
enjoy all
the happiness...
©
En invierno...(Zimą...) 2015-12-19 11:30

Zimą wiatr
szepcze
o utraconej
miłości...
Zimą drzewa
milczą
o przyszłej
wiośnie...
Zimą serca
marzą
o dusz
bliskości...
©
English version of the poem:

In winter wind
whispers
about the
lost love...
In winter trees
are silent
about the
next spring...
In winter hearts
dream about
of the souls
closeness...
©Una vez...(Kiedyś...) 2015-12-18 12:03

"I thought I will be never in love, but..."
"Myślałam, że nigdy już nie pokocham, ale...|

Kiedyś myślałam,
że nie pokocham,
że samotność
jest pisana mi...
Już zwątpiłam
w swoje szczęście,
gdy na zakręcie
życia drogi
znalazłam miłość,
bo spotkałeś mnie ty...
©
English version of the poem:

Once I thought,
I won't be in love,
that the loneliness
is meant to me...
I already doubt
in my luck,
but on the bend
of way of life
I found my love,
because you met me...
©Life is a fight... 2015-12-17 11:41

"Life is a fight and the man is a soldier..."
"Życie to walka, a człowiek jest żółnierzem..."

Życie to nie zabawa...
Życie to walka...
O marzenia...
O nadzieję...
O radość...
O szczęście...
A ty, człowieku,
jesteś żołnierzem,
albo przegrasz,
albo zwyciężysz...
©
English version of the poem:

Life is not a play...
Life is a fight...
For your dreams...
For your hope...
For your joy...
For your happiness...
And you, man,
you are the soldier...
You will loose,
or you will win...
©


Fuera de la niebla ventana...(Za oknem mgła...) 2015-12-16 10:47

"Foggy day and the dullness in lethargy..."
"Dzień we mgle i nijakość w letargu..."

Za oknem mgła
zakrywa
szarość dnia,
moczoną
deszczem...
Za oknem mgła
zakrywa
nijakość,
pogrążoną
w letargu...
©
English version of the poem:

Out of the window fog
covering
of day graynesss,
soaked
by the rain...
Out of the window fog
covering
the dullness
plunged into
lethargy...

©
Forgive me...(Wybacz mi...) 2015-12-15 11:29

"God forgives our sins if we are really sorry..."
"Bóg  wybacza nasze grzechy , jeśli naprawdę żałujemy..."

Wybacz mi, Boże
zdradę,
kłamstwa
i grzech...
Wybacz mi, Boże
że w twoją miłość
zwątpić
ośmieliłam się...
Wybacz mi, Boże,
że moje życie
po swojemu
ja przeżyć chcę...
©
English version of the poem:

Forgive me, God
my betrayal,
my lies
and my sin...
Forgive me, God
that in your love
doubt
I dared...
Forgive me, God
that the life
my own way
I wanna live...
©


I will never forget...(Nigdy nie zapomnę...) 2015-12-13 19:02

"I will never forget you..."
"Nigdy cię nie zapomnę..."

Nie zapomnę
twoich ust,
co usta moje
tak czule
całowały...
Nie zapomnę
twoich dłoni,
co mego ciała
tak lekko
dotykały....
Nie zapomnę
twego serca,
co serce moje
tak mocno
pokochało...
©
English  version of the poem:

I will not forget
your lips
What my lips
so tenderly
they kissed ...
I will not forget
your hands,
that my body
so slightly
they touch ....
I will not forget
your heart,
what with my heart
so hard
fell in love ...
©
¿Dónde están hoy?...(Gdzie są dziś?...) 2015-12-12 17:44

Gdzie są dziś
dziecięce
marzenia i sny?
Gdzie są dziś
młodzieńcze
ideały, dla których
chciało się żyć?
Odeszły...Uciekły...
Podeptane przez
brutalny świat,
pełen przemocy,
smutku i zła...
©
English vrsion of the poem:

Where are today
childish
bubbles and dreams?
Where are today
youthful
ideals, for which
one wanted to live?
They gone ... They ran away ...
Trampled by
brutal world,
full of vilence,
evil and sadness ...
©
Contigo ...(Z tobą...) 2015-12-11 19:36

"With you I wanna discover the best of feelings taste..."
"Z tobą odkrywać chcę najlepszy uczuć smak..."

Z tobą odkrywać
niepoznany
miłości raj...
Z tobą poznawać
najlepszy
uczucia smak..,
Z tobą przemierzać
najtrudniejszy
życia szlak...
Z tobą podziwiać
niezliczonych
gwiazd blask...
©
English version of the poem:

With you discover
unknown
of love paradise ...
With you learn
best
of feelings taste ..
With you wander
through the hardest
of life trail ...
With you admire
of countless
stars sparkle ...
©El sol diciembre ...(Grudniowe słońce...) 2015-12-09 11:04

Grudniowe słońce
łagodnie dotyka
mojej twarzy...
Grudniowe niebo,
błękitne,
jak marzenie...
Grudniowe chmury,
jak ciężki,
brudny koc...
Grudniowy śnieg,
jak niewinności
biała łza...
©
English version of the poem:

December sun
gently touches
my face...
December sky,
so blue,
like a dream...
December clouds,
like heavy,
dirty blanket..
December snow,
like of innocence
white tear...
©Quiero creer...(Chcę wierzyć...) 2015-12-08 11:16

"Do you believe that the hope has the wings?"
"Czy wierzysz,że nadzieja skrzydła ma?"

Chcę wierzyć,
że to, co czuję,
to miłość...
Chcę wierzyć,
że wciąż widzę
uczucia blask...
Chcę wierzyć,
że szczęście
jest prawdziwe...
Chcę wierzyć,
że nadzieja
skrzydła ma...
©
English version of the poem:

I wanna believe,
that what I feel
is the love...
I wanna believe,
that I still see
of feeling glow...
I wanna believe,
that the happiness
is the true...
I wanna believe,
that the hope
has the wings...
©El viento...(Wiatr...) 2015-12-07 11:11

"Winter wind rages..."
"Zimowy wiatr szaleje..."

Wiatr wieje,
wiatr szumi,
wiatr huczy,
wiatr wyje...
Wiatr krzyczy
wiatr szaleje,
wiatr niszczy
wiatr gna...
Wiatr dmucha,
wiatr ryczy,
wiatr świszcze,
wiatr gra...
©
English version of the poem:

Wind blows
wind hums
wind rumbles,
wind howls ...
Wind screams
wind rages,
wind damages
wind rushes ...
Wind puffs,
wind roars,
the wind whistles,
wind plays ...
©Cuando me quedo dormido ... (Kiedy zasypiam ...) 2015-12-04 20:05

W kołysce
z ramion
zasypiam
do rytmu
bicia serca...
Odpływam
w sen...
Rankiem
budzi mnie
twoje ciepło,
twój zapach,
a ja kocham cię...
©
English version of the poem:

In the cradle
from the arms
I fall asleep
to the rhythym
of the heart beat...
I drift away
into the dream...
Your warmth,
your smell
wakes me up
in the morning
and I love you...
©Gran parte de ti ...(Tyle ciebie...) 2015-12-03 19:39

"So much of you in me, that witout you my life would be empty..."
"Tak pełno ciebie we mnie, że bez ciebie moje życie byłoby puste..."

Tak pełno ciebie
we mnie jest,
bez ciebie
moje życie
traci urok,
traci sens...
Tak wiele mnie
w tobie jest,
beze mnie
twoje życie
traci urok,
traci sens...
©
English version of the poem:

So much of you
there is in me...
Without you life
loses its charm,
loses its sense...
So much of me
there is in you,
without me life
loses its charm,
loses its sense...
©Buenos y malos días ...(Dobre i złe dni...) 2015-12-02 18:27

"When the days are good you want to laugh, when the days are bad, you want to scream..."
"Kiedy dni są dobre, chcesz się śmiać, kiedy dni są gorsze, chcesz krzyczeć...

Były dobre dni,
kiedy głośno
śmiać się chciało...
Były gorsze dni,
kiedy krzyczeć,
to za mało...
Lecz idąc
swoją drogą
już dotarłeś
tak daleko,
prawie na szczyt,
że właśnie teraz
chcesz zawrócić
chyba nie powiesz mi?
Były dobre dni,
kiedy szczęście
sprzyjało...
Były gorsze dni,
gdy łez wiele
się polało...
Lecz idąc
swoją drogą
już dotarłeś
tak daleko,
prawie na szczyt,
że właśnie teraz
chcesz zawrócić
chyba nie powiesz mi?
©
English version of the poem:


They were good days.
when one loudly
wanted to laugh ...
There were bad days.
when to scream,
is not enough...
But going
your own way
you already gotten
so far,
almost to the top,
that just right now
you want to turn back
won't you tell me?
They were good days.
when happiness
was conducive ...
There were bad days.
when a lot of tears
were poured out...
But going
your own way
you already gotten
so far,
almost to the top,
that just right now
you want to turn back
won't you tell me?
©


Sendero de invierno ...(Ślad zimy...) 2015-12-01 17:49

Biała cisza
płatków śniegu
otuliła ziemię...
Chłód wdziera się
pod skórę...
Wiatr szarpie
gałęzie drzew...
Kominka blask
i spokój gwiazd...
Zima zostawia
swój ślad...
©
English version of the poem:

White silence
of snowflakes
covered the ground...
The chill
comes under
the skin...
The wind bends
tree branches...
Of fireplace glow
and peace of stars...
The winter leaves
its trail...
©

Flag Counter
pogodynek.plStatystyki zbiorcze na stronę
 Statystyki
  e-blogi.pl  [Załóż blog!] rssSubskrybuj blogi
[Zamknij reklamy]