_Blog


wypracowania historiaZegar cyfrowy na stronę
Myśli słowem pisane... | e-blogi
El amor es...(Miłość jest...) 2015-11-29 16:39

"Love is such a spark, which allows you to see the light in the darkness..."
"Miłość to taka iskra, co pozwala ci widzieć światło w ciemności..."

Miłość...
To taki ogień,
co płonie
tak długo,
jak długo
ciepłe
uczucia
w sercach
nie gasną...
Miłość...
To taka iskra,
co w mroku
pozwala ci
widzieć
światło...
©
English version of the poem:

Love...
It is such a flame,
which burns
as long,
as long
warm feelings
aren't put out
in the hearts...
Love...
It is such a spark,
which allows you
to see the light
in the darkness...
©
De costumbre noche de otoño...(Zwykła jesienna noc...) 2015-11-28 13:06

Na szafirowym niebie
jasnych obłoków
mknący rząd...
Okrągły księżyc
zanurzony
w tęczowej
poświacie...
Nagie drzewa,
w ciemnym kącie
czai się kot,
cisza i spokój,
zwyczajna
jesienna noc...
©
English version of the poem:
On the saphire sky
of fair clouds
running row...
Round moon
immersed
in rainbow glow...
In the dark corner
creeping cat...
Peace and quiet,
usual fall night...
©Una antigua iglesia...(Stary kościół...) 2015-11-27 14:10

Stary kościół
z zegarem na wieży,
za oknem
niedaleko,
biciem dzwonów
w dzień i w nocy
odmierza czas...
Stary kościół,
nieco tajemniczy,
z przeszłości sekrety
on dobrze zna...
©
English version of the poem:

 An old church,
 with a clock
on the tower,
behind the window,
close by,
with striking the bells,
on day and at night
it tells the time...
An old church,
a bit mysteroius,
the secrets of the past
it knows well...
©Para el frío del otoño...(Na jesieinne chłody...) 2015-11-25 10:37

"For the autumn chill your closness  is the best warmth..."
"Na jesienne chłody twoja bliskość jest najlepszym ciepłem..."

ciepło twoich dłoni...
Na jesienne smutki
radosny uśmiech twój...
Na jesienne tęsknoty
bliskość dwojga ciał...
Na jesienną szarugę
tęcza twoich uczuć...
Na jesienne chmury
miłości słońca blask...
©
English version of the poem:

For the autumn chill
the warmth of your hands...
For the autumn sadness
your cheerful smile...
For the autumn longing
the closeness of two bodies...
For the autumn grayness
the raibow of your feelings...
For the autumn clouds
the sunshine of love...
©
Como el alegría de la mañana...(Jak radość poranka...) 2015-11-24 09:53

"The happiness is like bright day after the dark night...
Szczęście jest jak jasny dzień po ciemnej nocy..."

Szczęście jest jak
promień słońca
gdy za oknem
jesienna szaruga...
Szczęście jest jak
radość poranka
po ciemnej nocy,
zbyt długiej...
Szczęście jest jak
zapach kwiatów,
kiedy wiosną
życie się budzi...
©
English version of the poem:

The happiness is like
the ray of sun
when outside the window
there is an autumn grayness...
The happiness is like
joy of the morning,
after the dark night,
too long...
The happiness is like
the fragrance of flowers,
when in the spring
the life wakes itself up...
©El sentido...(Sens...) 2015-11-23 10:05

"When the God doesn't answer, it doesn't mean He can't hear you..."
"Kiedy Bóg nie odpowiada, nie znaczy to, że cię nie słyszy...":

Gdy spotyka cię coś,
czego nie rozumiesz,
Bogu zadajesz pytanie,
jaki jest życia sens...
A on jednak milczy,
a on nie odpowiada...
A może na twej drodze
zostawił swój ślad,
a ty w pośpiechu
przeoczyłeś go...
©
English version of the poem:

 When you come across
 something you do not get,
 you ask the God
 a question
 about sense of life ...
 But He is silent ...
 But He does not answer ...
 Or maybe it your way
 He left his trace,
 but in hurry
 you have missed it ...
©


Acerca de ti...(O tobie...) 2015-11-21 17:30

"You are everywhere, where I look..."
"Jesteś wszędzie tam, gdzie patrzę..."

W obłokach
twoja twarz...
O tobie
szepcze wiatr...
Twoje imię
śpiewa deszcz...
A w powietrzu
zapach znajomy
tam, gdzie byliśmy
razem, ty i ja...
©

English version of the poem:
In the clouds
there's your face...
About you
whispers the wind...
Your name
sings the rain...
And in the air
known scent
of where we
together were...
©
El frío... (Chłód...) 2015-11-19 17:00

"Chill of frozen feelings and longing for the warmth of another human..."
"Chłód ostygłych uczuć i tęsknota za ciepłem drugiego człowieka..."

Szarość...
Marazm...
Chłód
ostygłych
uczuć,
emocji...
Serce,
dusza
tęskni
za ciepłem
drugiego
człowieka...


©

English version of the poem :

Greyness...
Stagnation...
Chill
of frozen
feelings,
emotions...
Heart,
soul
are longing
for the warmth
of another
human...


©
En la nota de otoño...(Na jesienną nutę...) 2015-11-18 13:12

Na brudnym niebie
nad brzegiem rzeki
rybitwy krzyk,
smutna melodia
jesiennych dni...
Deszcz kroplami
osiada
na rzęsach,
to już koniec
czasu piękna...
©
English version of the poem:

On the dirty sky
on the river bank
of tern scream,
sad melody
autumn days ...
Rain drops
settle
on the eyelashes.
this is the end
of beauty time...
©Do not say anything... (Nie mów nic...) 2015-11-17 11:23

"When in my heart there is a heavy rain,  you are my sun..."
"Kiedy w mym sercu ulewa,  ty jesteś moim słońcem..."

Nie mów nic...
Nie trzeba...
W błękicie
twoich oczu
odnalazłam
kolor nieba...
Nie mów nic...
Nie trzeba...
Ty jesteś
słońcem mym,
gdy w sercu
ulewa...
©
English version of the poem :

Don't say anything...
It's not necessary...
In the blue
of your eyes
I found the colour
of heaven...
Don't say anything...
It's not necessary...
You are
sun of mine
when in heart
there's heavy rain...
©What is? (Czym jest? ) 2015-11-16 11:10

"Life without faith is like walking in darkness..."
Życie bez wiary jest jak spacer w ciemności..."

Czym jest życie
bez wiary?
Ciemnością...
Czym jest życie
bez nadziei?
Zwątpieniem...
Czym jest życie
bez miłości?
Tęsknotą...
Czym jest życie
bez szczęścia?
Nicością...
©
English version of the poem :

What is life
without faith?
The darkness...
What is life
without hope?
The doubtness...
What is life
without love?
The longing...
What is life
without happiness?
The nothingness...
©El parque del otoño...(Jesienny park...) 2015-11-15 10:39

"Autumn park, all in grief, crying with the rain..."
"Jesienny park, cały w smutku, płacze deszczem..."

Jesienny park,
w smutku
pogrążony,
rzuca pod nogi
ostatnie liście...
Jesienny park,
w żałobnym
nastroju,
płacze deszczem
rzęsiście...
©
English version of the poem:

Autumn park,
plunged
in grief,
throws under feet
the last leaves ...
Autumn park,
in mourning
mood,
cries with the rain
plentifully ...
©Allí, donde ...(Tam, dokąd...) 2015-11-14 09:18

"There, where fate will giude me, I will take only what is most precious ..."
"Tam, gdzie los będzie mnie prowadzić, zabiorę tylko to, co jest najcenniejsze ..."

Tam,  dokąd los
zaprowadzi mnie,
na szczęście
zabiorę
garść
dobrych wspomnień...
W kieszeni
schowam
najpiękniejszy
uśmiech...
A w sercu
zatrzymam
najcieplejsze
uczucia,
ogrzeją mnie
w zimne dni...
©
English version of the poem:

Wherever fate
will guide me,
for a good luck
I'll take
handful
of good memories ...
In the pocket
I will hide
the most beautiful
smile...
In the heart
I will keep
the warmest
feelings,
they will heat me up
on cold days ...
©Último otoño...(Późna jesień...) 2015-11-13 11:44

"Late autumn- the saddest and the most reflexive season of the year...
"Późna jesień- najsmutniejsza i najbardziej refleksyjna pora roku..."

Chłodny dotyk
jesieni
zostawia
biały szron
na drzewach...
Ucisza
ptasi śpiew,
nostalgiczną
melodię
nuci wiatr...
Wplata
w warkocze
gęstej mgły
tęsknoty nić
za tym, co mija...
©
English version of the poem:

The cool touch
of autumn
leaves
white frost
on trees...
Calms
the birdsong,
nostalgic
melody
hums the wind ...
Waves into
the braids
of thick fog
of longing thread
for what passes away ...
©Llámame... (Zawołaj mnie...) 2015-11-11 17:36

"Call me and I will come..."
"Zawołaj mnie, a ja przyjdę..."

Zawołaj mnie
o pierwszym brzasku...
Zawołaj mnie
gdy słońce gaśnie...
Zawołaj mnie
w księżyca blasku...
A ja przyjdę
w rosy łzach...
A ja przyjdę
w chmurach złotych...
A ja przyjdę
w ciszy gwiazd...
©
English version of the poem :

Call me
at first dawn...
Call me
when the sun dies...
Call me
in the moon shine...
And I will come
in tears of the dew..
And I will come
in golden clouds....
And I will come
in silence of stars...
©
Yo soy el humano... (Jestem człowiekiem...) 2015-11-10 17:56

"Water, air, fire and earth- simply the human..."
"Woda, powietrze, ogień, ziemia- po prostu człowiek..."

Rzeka uczuć
płynie we mnie,
jestem człowiekiem...
Myśli wiatr
we mnie wieje,
człowiekiem jestem...
Płomień duszy
we mnie płonie,
jestem człowiekiem...
Siła ziemi
wzmacnia mnie,
człowiekiem jestem...
©
English version of the poem :

The river of feelings
inside me flows,
I am the human...
The wind of thoughts
inside me blows,
the human I am...
The flame of soul
inside me burns ,
I am the human...
The power of Earth
strenghtens me,
the human I am...
©Cuando los sentimientos están a la espera... (Gdzie czekają uczucia...) 2015-11-09 18:11

Tam,  gdzie tęcza
kończy się i zaczyna,
iskry uczuć
czekają
z nadzieją
na miłości
płomień...
I w sercach
zostawią
trwały ślad...
©
English version of the poem:

Where the rainbow
ends and starts,
sparks of emotions
waiting
with hope
on flame
of love ...
And in the hearts
will leave
permanent mark ...
©Dos ángeles...(Dwa anioły...) 2015-11-08 12:52

"Two angels, one winged happily going up to their happiness...
"Dwa anioły, jednoskszydłe szczęśliwie unoszą się do góry ku swemu szczęściu..."

Dwa anioły
jednoskrzydłe
w objęciach
miłości
ku szczęściu
unoszą się...
Dwa anioły
jednoskrzydłe
stworzone
dla siebie są
żeby razem
w wieczności trwać...
©
English version of the poem :

Two angels,
one winged,
in the arms
of the love
to the happiness
are going up...
Two angels,
one winged
created for
themselves are
so that together
in eternity last...
©


En la niebla... (We mgle...) 2015-11-07 12:56

"Autumn walk in the middle of the night- the best thing to think."
"Jesienny spacer w środku nocy- najlepsza rzecz dla przemyśleń..."

W  środku nocy
jesienny spacer...
Cisza...
Spokój...
Nieba czerń...
Jeziora brzeg...
Zarys drzew...
Suchych traw
blady cień...
Drogi wstęga,
ginąca we mgle...
©
English version of the poem :

An autumn walk
at half night...
Silence...
Peace...
Of the sky black...
Of the pond bank...
The outline of trees...
Of dry grasses
shadow pale...
Of the way ribbon,
dissappearing in mist...
©
Amado Dios...(Dobry Boże...) 2015-11-06 13:07

Dobry Panie Boże,  
Ty najlepiej wiesz,
co przyniesie mi
kolejny nowy dzień:
czy radość,  czy łzy,
czy słońce,  czy deszcz...
Dobry Panie Boże,
Ty najlepiej wiesz,
co przyniesie mi
kolejny nowy dzień,
czy spełnią się marzenia,
czy jawą będzie sen...
©
English version of the poem:

Good Lord,
You know best
what will bring me
another new day:
or joy or tears,
whether the sun or rain ...
Good Lord,
You know best
what will bring me
another new day,
or fancies will come true.
or waking is a dream ...
©


Poema oscura...(Mroczny wiersz...) 2015-11-05 12:59

"Torn soul is fills itself with darkness ..."
"Rozdarta dusza wypełnia się ciemnością..."

Do duszy rozdartej
ciemność mroku
jak noc,zbliża się...
Biel zmienia się
w szarości cień...
Potem jest czerń,
zwątpienie,
bezsilność,
osamotnienie,
rozpaczy dno,
na koniec śmierć...
Własna śmierć...
Czy tak musi być?
Czy tak właśnie chcesz
zakończyć życie swe?
Pomyśl o tym,  że jest
ktoś, kto kocha cię...
©
English version of the poem:

To the torn  soul
darkness of the murk
as night approaches ...
White is changing
into gray shade ...
Then there's the black,
doubt,
powerlessness,
loneliness,
of despair bottom,
finally death ...
Own death ...
Is it to be?
Is that how you want
to end your life?
Think about, that there is
someone who loves you ...
©
Por sueño...(Przez sen...) 2015-11-04 13:35

"Through the dream I feel the touch of love..."
"Dotyk miłości czuję przez sen..."

Przez sen
czuję jak
głaszczesz
moje włosy...
Przez sen
czuję jak
dotykasz
policzka...
Przez sen
czuję jak
całujesz
moją twarz...
Wzruszone
serce zadrży,
na jawie
zna miłość...
©
English version of the poem:

Through the dream
I feel as
you stroke
my hair...
Through the dream
I feel as
you touch
the cheek ...
Through the dream
I feel as
you kiss
my face...
Moved
heart trembles,
in reality
it knows love ...
©November poem.(Listopadowy wiersz.) 2015-11-03 11:07

"November-the saddest and the gloomiest month of the year..."
Listopad- najsmutniejszy i najciemniejszy miesiąc w roku..."

Listopad
nuży szarością...
Listopad
męczy deszczem...
Listopad
otula mgłą...
Listopad
ziębi chłodem...
Listopad
straszy mrokiem...
Listopad
hula na wietrze...
©
English version of the poem :

November
wearies with grayness...
November
tires with the rain...
November
enfolds with the fog...
November
chills with the cold...
November
scaries with the gloom...
November
carouses in the wind...
©In the stars there is the beginning...(W gwiazdach początek...) 2015-11-02 15:34

"In the stars begins and ends the life..."
W gwiazdach początek i koniec życia..."

W gwiazdach
początek życia
duszy ludzkiej
jest dany...
W nowym ciele
przychodzimy
na ziemię,
tu żyjemy
i tu umieramy...
A kiedy  śmierci
nadejdzie czas,
powraca dusza
znów do gwiazd...
©
English version of the poem:

In the stars
the beginning
of human soul
is given...
In the new body
we come down
to the Earth,
there we live,
there we die...
And when of death
the time will come,
goes back the soul
again to the stars...
©
Do not be sad...(Nie smućcie się...) 2015-11-01 17:00

"Birth and death cannot exist one without the other...
"Narodziny i śmierć nie mogą bez siebie istnieć..."

Nie smućcie się,
ci którzy jeszcze
pozostajecie
wśród żywych...
Dusze tych,
co odeszli,
zabrani
przez śmierć,
nie płaczą,
szczęśliwie  
wiecznego
spokoju
zaznawszy...
©
English version of the poem:

Do not be sad,
those who yet
still remain
among the living ...
The souls of those
that passed away,
taken by
the death,
do not cry,
happily
to the eternal
rest
having been put...
©Flag Counter
pogodynek.plStatystyki zbiorcze na stronę
 Statystyki
  e-blogi.pl  [Załóż blog!] rssSubskrybuj blogi
[Zamknij reklamy]