_Blog


wypracowania historiaZegar cyfrowy na stronę
Myśli słowem pisane... | e-blogi
Silencio.(Milczenie...) 2015-10-31 16:47

"Let's immerse in the silence and listen to its sounds..."
"Zanurzmy się w ciszy i posłuchajmy jej dźwięków..."

Pomilczmy razem
w objęciach
naszej ciszy...
Zasłuchani
w jej dźwięki,
pozwólmy
ponieść się
jej czystemu
głosowi,
na fali
głębokiej
jeziora słów...
©
English version of the poem:


Let's kep mum together
in the arms
of our silence ...
Listening
to its sounds,
let us
be carried away
by her pure
voice,
on the wave
deep
lake  of words ...
©
The nasty autumn...(Paskudna jesień...) 2015-10-30 19:20

Niebo topi
swoje smutki
w szarości
chmur,
rozdartych przez
żalu deszcz...
W powietrzu
zapach
suchych liści
przypomina mi
spalone marzenia,
nadzieje i sny...
©
English version of the poem :

The sky drowns
its worries
in the grayness
of clouds,
torn by
of sadness rain...
In the air
of dry leaves
fragrance,
it resembles me
burnt down fancies,
hopes and dreams...
©
If you love... (Jeśli kochasz...) 2015-10-29 12:56

"To love means to accept the tiny wrinkles on the ocean of perfection..."
"Kochać znaczy zaakceptować drobne zmarszczki na oceanie doskonałości..."

Jeśli kochasz,
zaakceptuj
drobne zmarszczki
na oceanie
doskonałości...
Jeśli kochasz,
bądź radością,
która sprawia,
że mimo trosk
chce się żyć...
Jeśli kochasz,
podaruj ciepło
wyjątkowe,
co ogrzeje
czyjejś serce...
©
English version of the poem :

If you love,
just accept
tiny wrinkles
on the ocean
of perfection...
If you love,
just be the joy,
which makes that
in spite of concerns
one wants to live...
If you love,
just give the heat,
exceptional,
that will warm up
someone's heart...
©
Los etudes de amor...(Miłosne etiudy...) 2015-10-28 15:49

"Play me love etudes on the stave of senses..."
"Zagraj mi miłosne etiudy na pięciolinii zmysłów..."

Zaczaruj mnie...
Słowem...
Spojrzeniem...
Dotykiem...
Na pięciolinii
zmysłów
zagraj mi
miłosne etiudy...
Nasze serca
niech porwie
do tańca
szalonych
emocji walc...
©
English version of the poem:

Enchant me ...
By  word ...
By glance ...
By touch ...
On a stave
of the senses
play me
love etudes ...
Let our hearts
snatch
to dance
by crazy
emotional waltz ...
©
Ángel en el amor...(Zakochany anioł...) 2015-10-27 11:59

"Angel in love gives the wings to the ones he want to care for..."
"Zakochany anioł oddaje swe skrzydła tym. o których chce dbać..."

Anioł zakochany,
tylko tobie
na zawsze wierny,
tylko tobie
na zawsze oddany...
Sercem...
Duszą...
Ciałem...
Anioł zakochany,
zna twój obraz
na pamięć...
Myśli...
Pamięta...
Wspiera...
Kocha...
Wierzy...
©
English version of the poem:

Angel in love,
only you
always loyal,
only you
always devoted ...
Of the heart ...
Of the soul ...
Of the body ...
Angel in love,
knows your image
by heart...
He thinks ...
He remembers ...
He supports ...
He loves ...
He believes ...
©
El tango de amor...(Tango miłości...) 2015-10-26 12:04

"Love is like dancing tango together..."
"Miłość jest jak wspólny taniec tango..."

Dopóki ogień
jest w ciałach...
Dopóki serca
biją dla siebie...
Dopóki dusze
trawi tęsknota...
Zatańczmy
raz jeszcze
miłości tango
pełne uczuć,
pasji życia
i namiętności...
©
English version of the poem:

As long as the fire
is in the bodies ...
As long as the hearts
beat for themselves ...
As long as souls
etches longing ...
Let's dance
once again
of love tango
full of feelings,
passion for life
and infatuation ...
©Una imagen de otoño ...(Jesienny obraz...) 2015-10-25 13:00

"Bloody red and golden brown are everywhere when it is autumn time..."
"Krwawa czerwień i złoty brąz są wszędzie w jesieni czas..."

Krwawą czerwienią
i złotym brązem
opadłych liści
jesień znaczy
pożółkłe dywany
suchej trawy...
Karminowe owoce
dzikiej róży
wiszą samotne
pomiędzy kolcami
nagich gałązek...
Błękitne korale
jesiennej tęsknoty
pobladłe niebo
rzuca wszędzie
na rosę perlistą...
©

English version of the poem :

With bloody redness
and golden browness
of the fallen down leaves
an autumn tracks
the yellowish carpets
of the dry grass...
The carmine fruit
of the wild rose
are hanging lonely
among the thorns
of the naked twiggies...
The light blue chaplets
of the autumn longing
became pale the sky
throws everywhere
on the dew sparkling...
©Love like falling asleep...(Miłość jak zasypianie...) 2015-10-24 10:47

"Falling in love with you is like falling asleep..."
"Zakochiwanie się w tobie jest jak zasypianie..."

Zakochałam się w tobie,
tak jak zapada się w sen...
Najpierw długo i powoli
pogrążałam się w uczuciu,
a potem szybko i nagle
odkryłam inny świat,
w moim sercu dla ciebie
miejsce znalazło się...
Mówią miłość jest ślepa,
ale lepiej widzi serce,
więc proszę nie budź mnie,
chcę zobaczyć jak najwięcej...

English version of the poem:

I fell in love with you ,
just like falling asleep ...
First long and slow
I was sinking into feeling
and then quickly and suddenly
I discovered another world.
in my heart for you
I found place there ...
They say love is blind.
but better sees the heart,
so please do not wake up me,
as much as possible I want to see ...
©
Memorias del verano... (Letnie wspomnienia...) 2015-10-23 15:24

"Summer memories of kisses salty as tears..."
"Letnie wspomnienia pocałunków słonych,  jak łzy..."

Jesienią
na plaży
krzyk mew,
morza szum,
fal,  spienionych
szept,  czy śpiew...
Złocistych
bursztynów garść,  
słoneczne
wspomnienie
letnich dni
i pocałunków,
słonych jak łzy...

English version of the poem :

In the autumn
on the beach
of seagulls scream,
of the sea noise,
of waves foamed
whisper or singing...
Handful
of gołd ambers,
sunny
memory
of summer days
and the kisses,
salty as tears...
La felicidad es extraño ...( Szczęście dziwne jest...) 2015-10-22 19:22


"Happiness is strange- you never know which ways does it go...''
"Szczęście jest dziwne-nigdy nie wiesz, którymi chodzi drogami...''

Szczęście ma
swoje ścieżki,
szczęście chodzi
dziwnymi drogami...
Czasem przycupnie
gdzieś za zakrętem
i nawet się nie obejrzymy,
jak zostanie w tyle,
ominięte, zapomniane...
Albo wyskoczy
gdzieś z kryjówki
tuż przed samymi oczami
i zdumionemu człowiekowi
pomacha ręką
na powitanie...

English version of the poem:

The happiness
has got its paths,
the happiness
walks strange ways...
Sometimes it's squatting
somewhere around the bend
and before we know it,
it stays behind,
ignored, overlooked...
Or it will jump out
somewhere out of hiding,
just before all eyes,
waving its hand
in greeting
to amazed man...

Otoño triste. ( Smutna jesień. ) 2015-10-20 17:58

"An autumn is the time,  when golden shine come together with the greyness..."
"Jesień to czas,  kiedy złoty blask miesza się z szarością..."

Jesień.
W kawałkach
suchych liści
nieuchronność
przemijania...
Wiatr porywa
skrawki
porzuconych
wspomnień...
Jesień.
Smutna pora
się zaczyna...
Złoty blask z szarością
się miesza...

English version of the poem :

In the pieces
of dry leaves
inevitabillity
of passing...
The wind grabs
of abandoned
memories
scraps...
An autumn...
Sad season
begins...
Golden glow
with the greyness
mixed up....
Una nostalgia de otoño ...(Jesienna nostalgia...) 2015-10-18 21:51

 ,,An autumn rainy weather is like crying...''
,,Jesienna słota jest jak płacz..."

Jesienna słota...
Kroplami deszcz
sączy się
nostalgia myśl
i smutku cień...
Jesienna słota...
W chmurach
zamiast słońca
czai się
depresji czerń...

English version of the poem :

An autumn wet weather...
With drops of rain
trickles
nostalgy of thoughts
and of the sadness shadow...
An autumn wet weather...
In heavy clouds
instead of the sun
lurks
of depression blackness...
Where the life tastes differently. (Tam gdzie życie inny ma smak....) 2015-10-17 12:38

Niech zatańczą
dookoła nas
radości chwile,
jak drżący koliber
niech pofruną
ku kwiatom
pachnącym...
Okruchy szczęścia
na skrzydłach
tęczowych
niech ulatują
ku słońcu,  
przecinając
błękit nieba,  
tam gdzie życie
inny ma smak...

English version of the poem :

Let the moments of joy
dance around us,
let them fly,
like trembling humming bird,
to the flowers,  
fragrant...
Let the crumbs of happiness
on rabow wings
go up
to the sun,
cutting through
the blue sky,
where the life
tastes differently...
Los elementos. (Żywioły. ) 2015-10-16 07:48

"The elements-all different,  every beautiful..."
"Żywioły- każdy inny,  wszystkie piękne..."

Woda...
W kroplach rosy
mnogość uczuć...
Powietrze...
W szumie wiatru
świeżość myśli...
Ziemia...
W grudce gleby
siła życia...
Ogień...
W małych iskrach
działania impuls...
©

English version of the poem :

Water...
The multitude of feelings
in  the dewdrops...
The air...
In the rustle of wind
of thoughts freshness...
The Earth...
In clod of soil
power of the life...
The fire...
In tiny sparks
of action impulse...
©
Un tiempo de otoño ... (Czas jesieni...) 2015-10-15 16:57

Czas jesieni...


Spacer w deszczu, 


po kałużach, 


szyby okien, 


zaplakane...


Czas jesieni...


Wieczory, 


drżące z chłodu, 


kurtyny mgieł, 


tuż nad ranem...


©


English version of the poem :
An autumn time...


Walk in the rain,  


through the puddles, 


weeping


of window glasses...


An autumn time...


The evenings, 


shivering from the cold, 


courtains of mists, 


just in the morning....


©
En el océano de la vida ...(W oceanie życia...) 2015-10-14 17:46

"Like two boats,  drifting in the ocean of life..."


Jak dwie łodzie, dryfujące po oceanie życia..."Dryfując


po oceanie życia, 


jak dwie łodzie, 


gnane przez wiatr,  


płyniemy tam, 


gdzie znajdziemy


nasze miejsce


na świecie...


Stałych uczuć


bezpieczny ląd...


©


English version of the poem :Drifting


in the ocean of life, 


like two boats, 


by the wind hurried, 


we're floating there, 


where we'll find


our place


in the world...


Of constant feelings


safe land...


©
La vida es mi musa...(Życie moją muzą...) 2015-10-13 10:45

"If you want to write a poem,look for the inspiration in your life, you will always find something worth telling about it..."


"Jeśli chcesz napisać wiersz, poszukaj inspiracji w swoim życiu, zawsze znajdziesz coć, o czym warto powiedzieć..."Słowa 


składam


w wersy...


Wersy


w strofy...


Strofy


w wiersze...


Samo życie


moją muzą, 


inspiracją


natchnieniem...


Znajdziesz


w nim


coś z poezji, 


a jak wiele, 


sam nie wiesz...


©


The words


I put together


in verses ...


Verses


in stanzas ...


Strophes


in poems ...


Life itself


is my muse,


brainchild,


inspiration ...


You will find


in there


a bit of poetry


and how much,


you do not know ...


©
Lo que realmente quiero ...(Czego naprawdę chcę...) 2015-10-12 10:54

Późną nocą


ty śpisz,


tuż obok mnie,


tak spokojnie,


pogrążony


w marzeniach...


A moje myśli


niepokoi


smutku ćma...


Czuję, że w życiu


czegoś mi brak,


za czym tęsknię


w ciszy, jak ta...


Pod żyrandolem


z miliona gwiazd


gnam przed siebie,


wciąż dalej i dalej,


gdzie znajdę to,


czego naprawdę chcę...


©


English version of the poem:
Late at night,


you sleep,


just by my side,


so peacefully,


lost


in your dreams...


And my thoughts


bothered by


of sadness moss...


I feel that


something in life


I lack,


that I miss


in the silence like that...


Under the chandelier


of millions stars


ahead I rush,


still on and on,


where Iwill find


what I really want...


©
La mujer que amas ... (Kobiecie, którą kochasz...) 2015-10-11 18:56

"If you really love the woman, tell her that she is beautiful..."


"Jeśli naprawdę kochasz kobietę,powiedz jej, że jest piękna..."
Tej kobiecie, 


którą kochasz


powiedz, 


że jest piękna...


Spójrz głęboko


w jej oczy, 


delikatny, 


jak muśnięcie, 


pocałunek 


złóż na rzęsach...


Tej kobiecie,  


którą kochasz, 


pozwól czuć


bicie serca...


Otwórz


przed nią


swój cały świat


i podaruj


kawał szczęścia...


©


English version of the poem :
Tell the woman, 


the one,  


you love


that she is pretty...


Look deeply


in her eyes, 


gentle, 


as the brush


give the kiss


on the eyelashes...


Let the woman, 


the one,  you love


feel the beating


of the heart...


Open for her


your whole world


and pass down


a piece of joy...


©If you think that... (Jeśli myślisz, że...) 2015-10-10 14:55

"Your beautiful heart is the best gift you can give to someone..."


"Twoje piękne serce to najlepszy dar,  który możesz komuś dać..."
Jeśli myślisz,  


że nie masz nic, 


co możesz


komuś dać, 


powiem ci,


że się mylisz...


Masz przecież 


piękne serce,


czy ono też


może być moje? 


Nie oczekuję


niczego więcej...


©


English version of the poem :
If you think, 


that nothing you have, 


you could give


to someone, 


I will tell you, 


that you're wrong...


You have got


a beautiful heart, 


could it also


be mine? 


I do not expect


anything more...


©


Between the lips and the edge of the cup. (Pomiędzy ustami, a brzegiem pucharu. ) 2015-10-09 12:48

'There is such a place, where the mind argues with the heart..."


"Jest takie miejsce,gdzie rozum kłóci się z sercem..."
Między ustami, 


a brzegiem


pucharu


jest takie miejsce, 


gdzie ze sobą


sprzeczają się


mądry rozum 


i głupie serce...


Między ustami, 


a brzegiem


pucharu


jest takie miejsce, 


gdzie mądry rozum


uparcie mówi " nie ", 


a głupie serce


pragnie szczęścia...


©


English version of the poem :
Between the lips


and the edge


of the cup


there is such a place, 


where the wise mind


and the stupid heart


argue


with each other...


Between the lips


and the edge


of the cup


there is such a place, 


where the wise mind


stubbornly says " no "


and the stupid heart


wants its happiness...


©
Under the rainy shower...(Pod deszczowym prysznicem...) 2015-10-08 13:43

"Autumn weather- rain and sun come together..."


"Jesienna aura- deszcz i słońce  razem..."
Z ciemnych,


ciężkich chmur


strumienie wody


leją się z góry...


Pod deszczowym


prysznicem


mokną włosy,


ubranie i ciało...


A obok drzewa


tych troje ludzi


tak spokojnie


piękną pieśń


śpiewa...


Na chwilę


przystaję,


z zachwytem


słuchając


słów o miłości...


potem idę dalej,


a oni nie przestają...


Nieważne,


że jest mokro,


nieważne,


że pada deszcz...


Gdy w uszach


gra muzyka,


w ich świecie


dobrze im jest...


©


English version of the poem:
From the dark,


heavy clouds


streams of water


pouring down...


Under the rainy


shower


soaking hair,


clothes and body...


And near the three


the young people of three


so peacefully


are singing


the beautiful song...


I stop myself


for a moment,


listening with amazement


to the words about love...


And then I move on,


and they carry on...


It doesen't matter,


if it is wet,


it doesn't matter


if it rains...


When in the ears


the music plays,


in their world


they are well...


©Estoy esperando...(Czekam...) 2015-10-07 11:37

"Waiting for the feeling is like waiting for the wind on a hot day..."


"Czekanie na uczucie jest jak czekanie na wiatr w gorący dzień..."
Czekam...


Na uczucie,


co przyniesie


podniecenia


miły dreszcz...


Czekam...


Na uczucie,


co popłynie


jak radości łez


ciepły deszcz...


Czekam...


Na uczucie,


co w sercu


zapisze się


jak miły wiersz...


©


English version of the poem;
I am waiting...


For the feeling,


that will bring


of the excitement


pleasant thrill...


I am waiting...


For the feeling,


that will flow,


as of the joy tears


the warm rain...


I am waiting...


For the feeling,


that in the heart


will write itself down


as a beautiful poem...


©
Libre como un pájaro... (Wolna jak ptak...) 2015-10-06 11:25

"Loose like a bird, flying to the stars..."


"Wolna jak ptak, lecący do gwiazd..."
Wolna, 


jak ptak, 


lecący 


na skrzydłach swych...


Wyżej...


Szybciej...


Śmielej...


Bez granic...


Uwalniam


umysł, 


niech płynie


do gwiazd...


© 


English version of the poem :
Loose, 


like a bird, 


flying


on its wings...


Higher...


Faster...


More boldly...


Without limits...


I free up


my mind, 


let it flow


to the stars...


© Me gusta el otoño. (Lubię jesień. ) 2015-10-05 11:47

''I like autumn days, full of sun and rain."


"Lubię jesienne dni, pełne słońca i deszczu"Lubię jesień...


Babiego lata


cieniutka nić, 


we włosy


wplątana...


Lubię jesień...


Słońca blask, 


pełen złota, 


opadłych liści


barwne dywany...


Lubię jesień...


Poranne mgły, 


szare niebo, 


błyszczące ulice, 


deszczem kąpane...


©


English version of the poem :I like autumn...


Of gossamer


thin thread, 


entangled


in the hair...


I like autumn...


Of sun shine, 


full of gołd, 


of fallen down leaves


colourful carpets...


I like autumn...


Morning mists, 


of the sky gray, 


shining streets, 


bathed by the rain...


©
El sufrimiento y la felicidad ... (Cierpienie i szczęście ...) 2015-10-04 12:18

"Even if you are suffering now, it does not mean, you cannot be happy..."


"Nawet jeśli teraz cierpisz, nie znaczy to, że nie możesz być szczęśliwy..."
Cierpienie...


Nawet ono


nie wyklucza


prawdziwego


szczęścia...


Wystarczy


tylko chcieć


silnym być,


aby uciec


od tego,


co boli...


A wtedy


zamiast


ciężkich chmur


na niebie życia


będzie tęcza...


©


English version of the poem :
Suffering...


Even this one


doesn't rule out


true


happiness...


It would be enough


just to want


to be strong one,


to escape from


what is painful...


And then


instead of


heavy clouds


there'll be a rainbow


on the sky of life...


©
Dejame Soñar... (Pozwól mi śnić...) 2015-10-03 11:11

"Don't wake me up,  let me dream this beautiful dream..."


"Nie budź mnie,  pozwól mi śnić ten piękny sen..."
Pozwól mi


śnić...


Nie budź


marzeń...


Niech śpią


po całym dniu, 


po brzegi


wypełnionym


rzeczywistością...


Pozwól mi 


śnić...


Chcę jeszcze


pozostać


w krainie


miłości...


©


English version of the poem :
Let me


dream...


Don't wake up


delusions...


Let them sleep


after the all day, 


filled up


to the brim


with everyday life...


Let me


dream...


I wanna yet


to stay


in the land


of love...


©
No necesito...(Nie potrzebne mi...) 2015-10-02 11:07

"I don't need unkept promises and words,thrown to the wind..."


"Nie potrzebne mi niedotrzymane obietnice i słowa, rzucone na wiatr..."Niepotrzebne mi


stosy kart, 


niedotrzymanych


obietnic...


Niepotrzebne mi


góry kamieni


słów,  na wiatr


rzucanych...


Niepotrzebne mi


sterty zdjęć emocji,  


nie wywołanych...


© 


English version of the poem:I don't need


piles of cards


of promises,


unkept...


I don't need


heaps of stones


of the words,


thrown to the wind...


I don't need


stack of photos


of emotions,


not evoken...


© I won't hołd you back. (Nie zatrzymam cię. ) 2015-10-01 14:53

"If you want to go away,  I won't hołd you back..."


"Jeśli chcesz odejść, nie zatrzymam cię..."Jeśli zechcesz


kiedyś odejść,


nie uronię łzy,


nie zatrzymam cię...


Jeśli kochasz, 


powrócisz...


Stęsknione


twoje serce


upomni się


o tą miłość...


© 


English version of the poem :If you want to


go away one day, 


I won't shed a tear, 


I won't hold you back...


If you are in love, 


you will come back...


Longing


your heart


will reassert


this love...


© 
Flag Counter
pogodynek.plStatystyki zbiorcze na stronę
 Statystyki
  e-blogi.pl  [Załóż blog!] rssSubskrybuj blogi
[Zamknij reklamy]