_Blog


wypracowania historiaZegar cyfrowy na stronę
Myśli słowem pisane... | e-blogi
Ángel la Luna ...(Anioł księżycowy...) 2015-07-31 07:15

Anioł księżycowy


wyłania się


z tafli wody, 


w świetle nocy


rozkłada


skrzydła swe...


Anioł księżycowy


przysiadł sobie


na białym piasku, 


gwiazd blaskiem


mienią się,  skrzą


jego włosy...


Anioł księżycowy


podnosi się, 


wnet odchodzi,


srebrna szata


jak nóż tnie


nocy czerń...


© 


English version of the poem:
Moon angel


emerges from


the water's surface,


in the night light


he spreads


his wings ...


Moon angel


himself perched


on the white sand,


of stars' glow


shimmer, sparkle


his hair ...


Moon angel


rises himself


soon leaves,


silver robe


cuts like a knife


of the night blackness...


©
Donde es ...(Tam, gdzie jest ...) 2015-07-30 10:43

"Where is the beauty, there's someone to see it."


"Tam gdzie jest piękno, jest ktoś, kto je widzi."Gdzie jest piękno,


jest też oko,


które go dostrzeże...


Gdzie jest prawda,


jest też ucho,


co będzie jej słuchało...


Gdzie jest szczęście,


jest też dusza,


która w nie uwierzy...


Gdzie jest miłość,


jest też serce,


co będzie kochać chciało...


©


English version of the poem:Where's the beauty,


there's also an eye


which this will perceive ...


Where is the truth,


there's also an ear,


which will  listen to it ...


Where is happiness.


there's also the soul,


which in it will believe...


Where is the love,


there's also the heart,


which will want to cherish...


©
El pensamiento.(Zamyślenie.) 2015-07-29 09:22

Pomarszczone, stare twarze


obłoków na nieba tle


trwają w zamyśleniu


nad ulotnością,


nad zmiennością


każdej z minionych chwil...


Życie i śmierć,


zdrada i grzech,


prawda i kłamstwo,


każdego, każdego dnia


w szalonym tańcu


ze sobą łączą się.


Pomarszczone, stare twarze


obłoków na nieba tle


znikają, zamyślone


nad ulotnością,


nad zmiennością


każdej z minionych chwil...


© 


English version of the poem:
Wrinkled, old faces


of clouds in the sky background


last thoughtfully


over the transience,


over the variability


each of the past moments ...


Life and the death,


betrayal and sin.


the truth and the lie,


each, every day,


in a mad dance


together they combine.


Wrinkled, old faces


of clouds in the sky background


disappear, thoughtful


over the transience,


over the variability


each of the past moments ...


© 
No hay ninguna ley...(Nie ma prawa...) 2015-07-28 08:31

"Even if you love someone, don't let him or her hurt your feelings and trample your personality..."


"Nawet jeśli kogoś kochasz, nie pozwól jemu lub jej ranić twoje uczucia i deptać twoją osobowość..."
Kiedy ktoś rani


twoje uczucia,


kiedy ktoś depcze


twoją osobowość,


miej siłę i odwagę


wyrzucić go na zawsze


ze swojego życia...


Tak będzie najlepiej,


bez niepotrzebnych słów,


bez niepotrzebnej złości...


Nawet ten, kogo kochasz


nie ma najmniejszego prawa


wcale ciebie nie szanować


i uśmiechu cię pozbawiać...


© 


English version of the poem:
When someone hurts


your feelings,


when someone tramples


your personality,


keep your strength and courage


throw him forever


of your life...


That would be best,


without unnecessary words,


without undue anger ...


Even the one you love


has not the slightest right


do not respect you


and deprive you smile ...


© Qué es lo que quiere de la vida...(Czego od życia pragniesz...) 2015-07-27 07:08

"Be careful what you want or expect from life, one day you can get it..."


"Bądź ostrożny, czego pragniesz lub czego spodziewasz się od życia, któregoś dnia możesz to dostać..."
Czego od życia pragniesz?


Czego od życia chcesz? 


Nie tylko w wyobraźni, 


lecz również w rzeczywistości


możesz to dostać, 


możesz to mieć...


Czego od życia żądasz? 


Czego od życia oczekujesz? 


Nie tylko we śnie, 


lecz również na jawie


to może się ziścić, 


to może spełnić się.


© 


English version of the poem :
What from life do you desire? 


What from life do you want? 


Not only in the dreams,


but in reality as well, 


you can get it, 


you can have it...


What from life do you demand? 


What from life do you expect? 


Not only in the sleep, 


but when awake as well, 


it can fullfill, 


it can come true. 


© 
Cuando el día muere...(Kiedy umiera dzień...) 2015-07-26 11:12

"When the day dies, a night is born with its dreams, visions and fears."


"Kiedy umiera dzień, rodzi się noc ze swoimi marzeniami, wizjami i lękami."
Umiera światło,


kończąc swój żywot


w słońca promieni


krwawej pożodze...


Zachłanna tak


czeluść nocy


coraz szerzej


wrota otwiera...


Nad horyzontem


ginącej łuny


ostatni krzyk,


zapada mrok...


Na autostradzie


nocnego nieba


mkną gwiazdy,


los drogowskazem...


©


English version of the poem:
Dying light,


ending his life


in sun rays


bloody conflagration ...


So greedy


abyss of night


wider and wider


opens its gate...


Over the horizon


of dying glow


last cry,


the darkness falls ...


On the highway


of night sky


whisking stars,


the fate is a signpost ...
Está lloviendo...(Pada deszcz...) 2015-07-25 13:11

"Rain, falling on the head, like tears, falling down the cheeks..."


"Deszcz, pada na głowę, jak łzy płynące po policzkach..."Deszcz, jak łzy,


na głowę padający...


Deszcz, jak krew,


w żyłach krążący...


A jeszcze wczoraj


słoneczna radość była,


szkoda, że tak szybko,


tak szybko się skończyła...


Deszcz, jak strumienie,


pod nogami płynące...


Deszcz,jak morze,


na ulicach szumiące...


A jeszcze wczoraj


słoneczna radość była,


szkoda, że tak szybko,


tak szybko się skończyła...


©


English version of the poem:Rain, like tears,


falling on the head...


Rain, like blood


running through the vains...


And only yesterday


there was a sunny joy,


it's a pity that so quickly,


so quickly it ended...


Rain, like the stream,


flowing under the feet...


Rain, like the sea,


huming in the streets...


And only yesterday


there was a sunny joy,


it's a pity that so quickly,


so quickly it ended...


©
Amigo.(Przyjaciel.) 2015-07-24 07:13

"Friendship is a gift from life, rare and precious, so take care of it well."


"Przyjaźń to dar od życia, rzadki i cenny, więc o nią dobrze dbaj."
Przyjaciel


to taki ktoś, 


kto swoimi


skrzydłami 


obejmie cię 


w potrzebie...


Przyjaźń to


od życia dar, 


rzadki i cenny, 


więc o nią dbaj. 


Przyjaciel 


to taki ktoś,  


dla kogo jesteś


najważniejszy


i kto cię nigdy


nie zawiedzie. 


Przyjaźń to 


od życia dar,


rzadki i cenny, 


więc o nią dbaj. 


©
English version of the poem:
Friend


is such someone'


who with


his wings


will cover you


in need...


The friendship is


the gift of life,


rare and precoius,


so take care of it...


Friend


is such someone,


for whom you are


the most important one


and who will never


let you down


The friendship is


the gift of life,


rare and precoius,


so take care of it...


©


La felicidad es ya tan...(Szczęście już tak ma...) 2015-07-23 08:55

"Happiness, love and life- they are the three things you can't fully understand..."


"Szczęście, miłość i życie- to trzy rzeczy których nie jesteś w stanie w pełni zrozumieć."
Szczęście już tak ma, 


że nie przyjdzie


na zawołanie, 


samo znajdzie cię...


Miłość już taka jest, 


że przychodzi ,


chociaż niechciana, 


nie zobaczysz jej...


Życie już tak ma, 


że zmienia rytm


kiedy mu pasuje, 


nie dogonisz go...


© 


English version of the poem:
The happiness is that


 it doesn't  come


on cue,


it itself will find you...


Such the love is,


that it comes,


although unwanted,


you won't see it...


The life is already so,


that it changes the  rhythm,


when it suits,


you won't catch up with it...


© 
El corazón no pregunta...(Serce nie pyta...) 2015-07-22 12:17

"Not mind but heart really matters in life..."


"W życiu naprawdę liczy się serce, nie rozum..."
W sercu uczucia,


w sercu wrażliwość,


w sercu radości smak,


w sercu miłość...


W sercu wyobraźnia,


w sercu puls życia...


Serce nie pyta,


nie stawia ograniczeń,


w sercu rozbrzmiewa


muzyka dźwięków ciszy...


© 


English version of the poem:
In the heart feelings,


in the heart sensitivity,


in the heart taste of joy,


in the heart love...


In the heart imagination,


in the heart pulse of life...


The heart doesn't ask,


doesn't put limitations,


in the heart resounds


the music of sounds of silence...


© 
No me preguntes...(Nie pytaj mnie...) 2015-07-21 09:30

"Do not ask me how to live, the right answer is in your heart."


"Nie pytaj mnie, jak żyć,właściwa odpowiedź jest w sercu twym."
Nie pytaj mnie,


dokąd zmierzam,


bo kręta i długa


jest droga moja...


Nie pytaj mnie,


gdzie mam dom,


bezpieczny port


jest mą ostoją...


Nie pytaj mnie,


jak masz żyć,


bo tylko serce 


zna odpowiedź...


© 


English version of the poem:
Do not ask me,


where do I go to,


as tortuous and long


is my way ...


Do not ask me,


where my  home is,


as the safe harbor


is my mainstay ...


Do not ask me,


how to live,


as only the heart


knows the answer...


© 
Entre los viejos tilos...(Wśród starych lip...) 2015-07-20 07:07

Wśród starych lip


trwa refleksja,  


zamyślenie,


kontemplacja


dźwięków ciszy...


Wśród starych lip


myśli szept, 


natchnienia znak, 


na ramieniu 


przysiadł motyl...


Wśród starych lip


taneczny lot


ptasich skrzydeł,


pieśni serca


jedyny rytm...


© 


English version of the poem:Among the old lime trees


ongoing reflection,


the thoughtfulness,


the contemplation


of sounds of silence ...


Among the old lime trees


whisper of thoughts,


of nspiration sign,


on the shoulder


perched the butterfly...


Among the old lime trees


dancing flight


of birds' wings,


of the heartsong


the only rhythm ...


© 
El amor este...(Miłość to...) 2015-07-19 10:30

"Love is like well spiced meal..."


"Miłość jest jak dobrze przyprawiona potrawa..."Miłość...


To być blisko,


to być daleko...


To rozmawiać,


to słuchać


drugiego człowieka...


Miłość...


To pewność,


to zwątpienie...


To kłótnie ,


to zgoda...


To zazdrość ,


to swoboda...


© 


English version of the poem:Love ...


It is to be close,


to be far away ...


It is to talk


it is to listen to


another man ...


Love...


It's the certainty,


it's the despair...


The arguments,


the harmony...


It's jealousy,


it's  freedom...


© 
Fechas...(Daty...) 2015-07-18 17:28

W kalendarzu życia


są takie dwie daty, 


z którymi choć się chce, 


nie można zrobić nic. 


Pierwsza to wczoraj, 


przeszłość skończona, 


druga z nich to jutro, 


niepewna pora...


Jest też trzecia data, 


dla nas najważniejsza,


dzisiaj,  tu i teraz, 


tu liczy się chwila najmniejsza...


© 


English version of the poem:
In the calendar of life


there are the two dates,


with which though you want to,


you can not do anything.


The first is yesterday,


the past finite,


the second one is tomorrow,


uncertain time ...


There is also the third date,


the most important to us,


today, here and now,


there  the smallest moment  matters...


© 


Da...(Podaruj...) 2015-07-17 07:55

"If you smile to the world, it smiles to you..."


"Jeśli uśmiechasz się do świata, świat uśmiecha się do ciebie..."
Uśmiechnij się do świata, 


świat uśmiechnie się do ciebie. 


Pomaganie jest jak oddech, 


dany komuś w potrzebie...


Nieść komuś radość, 


spełnić czyjejś marzenia...


Sprawić, by tu na ziemi


ktoś poczuł się jak w niebie...


Podaruj światu miłość, 


a świat uczucie ci da, 


pamiętaj że na nim


nie mieszkasz sam...


© 


English version of the poem:
Smile for the world,


the world will smile to you.


Helping is like a breath,


given to someone in need ...


To bring someone the joy,


make someone's dreams come true ...


To make here on earth


someone felt like in heaven ...


Give  the love to the world,


and the world the feeling will give you,


remember that on it


you do not live alone ...


© 
Eres mi vida ...(Ty jesteś moim życiem...) 2015-07-16 15:36

"Love is like the air for the body."


"Miłość jest jak dla ciała powietrze."
O tobie myślę,


do ciebie wzdycham,


za tobą tęsknię,


tobą oddycham...


Ty jesteś moim życiem,


ty jesteś mym powietrzem,


z tobą być, dla ciebie,


przestać wcale nie chcę...


Ciebie szukam,


ciebie serce woła,


ciebie pragnie dusza,


ciebie tulić chcą ramiona...


Ty jesteś moim życiem,


ty jesteś mym powietrzem,


z tobą być, dla ciebie,


przestać wcale nie chcę...


©


English version of the poem:
About you I think,


to you I sigh,


I miss you,


you're my breath...


You are my life,


you're my air,


to be with you, for you,


I don't want to stop  at all...


For you I look,


for you heart cries out


the soul wants you,


you my arms want to cuddle


You are my life,


you're my air,


to be with you, for you,


I don't want to stop  at all...


©
Como una mariposa...(Jak motyl...) 2015-07-15 08:55

"Soul of man- changing butterfly..."


"Dusza człowieka- zmieniający się motyl..."
Dusza człowieka


jest jak motyl, 


który zmienia się, 


wezwany przez


jakiś mądry głos...


Dusza człowieka


jest jak kwiat,


który rozkwita, 


podlewany przez


doświadczenia łzy...


©


English version ofthe poem:
The soul of man


is like a butterfly,


that changes itself,


summoned by


some wise voice ...


The soul of man


 is like a flower,


which flourishes,


watered by


of experience tears ...


©
EL milagro de color...(Kolorowy cud...) 2015-07-14 10:02

"The joy of sunshine and the sadness of rain drops give the wonder- the rainbow."


"Radość słonecznych promieni i smutek kropli deszczu dają cud- łuk tęczy."
Z radości


słonecznych promieni


i smutku


deszczowych kropel,


w miłosnym uścisku,


rodzi się barwny cud,


łuk tęczy...


Na krótką chwilę


pojawia się i znika,


jak wrażenie, jak sen,


jak szczęścia


ulotny moment...


© 


English version of the poem:
From the joy


of sunrays


and the sadness


of rain drops,


in a loving embrace,


colorful miracle is born,


the arc of the rainbow ...


For a brief moment


it appears and disappears,


like an impression, like a dream,


as of the happiness


fleeting moment...
Las señales.(Znaki.) 2015-07-13 07:06

"Feathers, butterflies, met by chance - angel's signs reminding you about his existence."


"Pióra, motyle, napotkane przypadkowo- znaki anioła, przypominające o jego istnieniu."Ptaki...


Pióra...


Motyle...


Płatki kwiatów, 


przez przypadek


napotkane...


To anioł


swój znak


dla nas zostawił...


On jest...


Pamięta...


Czuwa nad nami...


©


English version of the poem :Birds...


Feathers...


Butterflies...


Flowers' petals


came across


by the chance...


That's angel


who his sign


has left for us...


He is...


He remembers...


He watching over us...


©Un día como un sueño...(Dzień jak sen...) 2015-07-12 09:37

Ożywczy chłód wody...


Unoszę się i zanurzam...


Jeszcze raz i raz jeszcze...


Przez ciało przechodzi


przyjemności dreszcz...


Letni dzień, jak obraz,


jak kolorowy, miły sen...


Pora na odpoczynek...


Czas płynie leniwie,


nigdzie nie śpieszy się...


©


English version of he poem:Invigorating cold water ...


I rise myself and dip ...


Again and again ...


Through the body goes


of pleasure thrill...


Summer day like a picture,


like colorful, nice dream...


Time for the rest...


Time lazily flows by,


it hurries nowhere...


©
Ile...(Cuánto ...) 2015-07-11 08:22

"Life is the greatest surprise- you never know what to expect from it..."


"Życie to największa niespodzianka- nigdy nie wiecz, czego możesz od niego oczekiwać..."
Ile śladów stóp


na drodze życia


zostawią nasze kroki...


Tego nie wie nikt,


ani ty, ani ja...


Odpowiedź sam los


przyniesie kiedyś nam...


Ile kropel łez


uronią nasze oczy,


by ukoić serca żal...


Tego nie wie nikt,


ani ty, ani ja...


Odpowiedź sam los


przyniesie kiedyś nam...


Ile uśmiechów


w  chwilach radości 


zaznają nasze usta...


Tego nie wie nikt,


ani ty, ani ja...


Odpowiedź sam los


przyniesie kiedyś nam...


©


English version of the poem:
How many footprints


on the way of life


our steps will leave ...


No one knows,


neither you, neither me...


The answer fate itself


will bring  us once...


How many tear drops 


our eyes will shed


to soothe the heart's grief ...


No one knows,


neither you, neither me...


The answer fate itself


will bring  us once...


How many smiles


in the moments of joy


our lips will taste...


No one knows,


neither you, neither me...


The answer fate itself


will bring  us once...


©
Te amo ...(Kocham Cię...) 2015-07-10 07:04

Kocham Cię, 


jak na pustyni


kroplę wody...


Kocham Cię, 


jak w duszny dzień


wiatr dla ochłody...


Kocham Cię, 


jak tęczy  łuk


słońce i deszcz...


Kocham Cię, 


jak morskie fale


świeżą bryzę...


Kocham Cię,  


jaka jest ta miłość, 


sam najlepiej wiesz...


© 


English version of the poem :I love you, 


like on the desert


water's drop...


I love you, 


like on the stuffy day


for the coolness wind...


I love you,  


like rainbow's arc


the sun and the rain...


I love you, 


like sea waves


the fresh breeze...


I love you, 


you know the best, 


what my love is...


© 
La estrella el caer...(Spadająca gwiazda.) 2015-07-09 08:20

"Falling star- one's soul, departing quietly the firmament of life ..."


"Spadająca gwiazda- czyjaś dusza odchodząca cicho z firmamentu życia..."
Nocna wędrówka


pod aksamitem nieba,


lśniącym gwiazdami...


Spójrz, jedna z nich


właśnie spadła...


Zgasła...Umarła...


To czyjaś dusza,


odchodząca cicho


z firmamentu życia... 


Pomyśl tylko,


kiedyś ja i ty


skończymy tak samo...


Kto wie, ile czasu


zostało przed nami...


© 


English version of the poem:
Night hike,


under the velvet sky,


shining with stars ...


Look, one of them


just has dropped ...


Went out ... Died ...


This one's soul,


departing quietly


the firmament of life ...


Just think,


one day you and me


will end up the same...


Who knows how much time


is left  ahead of us ...


© El hechizo de una noche de verano...(Czar nocy letniej...) 2015-07-08 08:58

"The spell of the summer night, cast by the moonlight, lasts..."


"Czar nocy letniej, rzucony przez księżyca blask, trwa..."
Po zmroku na werandzie


płoną lampiony


światłem nastrojowym...


W ustach owoców smak,


dobrego wina łyk,


wiatru śpiewny szept...


Cisza i błogi spokój,


w teatrze natury


świerszcz koncert gra...


Czar nocy letniej


w ogrodach miłości


rzucił księżyca blask...


© 
English version of the poem:
After dusk on the veranda


burning lanterns


with romantic light...


In the mouth the fruit flavor,


a sip of good wine,


singsong whisper of the wind...


Blissful peace and tranquility,


in the theater of nature


cricket playing its concert...


A summer's night spell,


in the gardens of love,


cast by the moonlight...


© 
La muñeca ...(Lalka...) 2015-07-07 08:28

"Remember man, a woman is not like a doll, played with and left when you feel like it, it is also mind and soul to be appreciated as well..."


"Pamiętaj mężczyzno,kobieta nie jest jak lalka,którą się bawisz i zostawiasz, kiedy masz na to ochotę, to również umysł i dusza,które również należy docenić..."
Nie zamierzam być


twoją małą laleczką,


kiedy masz ochotę,


do zabawy braną,


kiedy chcesz ją zostawić,


w kąt odkładaną...


Zamierzam być kobietą,


tą jedyną, kochaną...


Ja to nie tylko ciało,


które pobudza zmysły,


to też umysł i dusza,


przez kogoś doceniane...


©


English version of the poem:
I'm not going to be


your little doll,


taken by you,


when you wanna play,


when you want to leave it,


in the corner put away...


I'm going to be a woman,


the only one belowed...


I am not only the body,


moving the senses,


it's also mind and soul,


by someone appreciated ...


©
El amor es efímero...(Miłość jest krucha...) 2015-07-06 06:58

“Love is fragile. And we're not always its best caretakers.


"Miłość jest krucha.A my nie zawsze jesteśmy jej najlepszymi opiekunami."


Nicholas Sparks 


Miłość jest krucha,  


jak płatki kwiatów,  


rzucane na wietrze...


Miłość ulotna jest, 


jak chmur obłoki,


pędzone powietrzem...


Miłość jest dziwna,


 jak z ostatniego snu


zapamiętane obrazy...


Miłość trudna jest, 


jak szczyty gór,  


mozolnie zdobywane...


©


English version of the poem:
Love is fragile, 


like flower petals, 


thrown on the wind...


Love is volatile, 


like the clouds, 


by the air driven...


Love is strange, 


like from the last dream


pictures remembered...


Love is  hard, 


like mountain peaks, 


laborously gained...


©
Más lejos de aquí...(Jak najdalej stąd...) 2015-07-05 09:11

"It does not matter how slowly you go as long as you do not stop."


"Nieważne, jak wolno idziesz, dopóki się nie zatrzymujesz."


 Jak najdalej stąd


wyrwać się,


chociaż na chwilę...


Zatrzymać się 


na moment,


niech wolniej


płynie czas...


O codzienności


móc zapomnieć,


zostawić ją w tyle...


Jak najdalej stąd


wyrwać się,


chociaż na chwilę...


©
English version  the poem:
As far as possible,


get out of here,


at least for a while...


Stop oneself


for a moment,


let the time


slower passes by...


About everyday life


be able to forget,


leave it behind...


As far as possible,


get out from here,


at least for a while...


©
El día de julio.(Lipcowy dzień.) 2015-07-04 09:35

Lipcowy dzień...


Wymarzony...


Bezmiar słońca...


Żar z nieba


sączy z góry


czysty błękit...


Lipcowy dzień...


Pełnia lata...


Upał i kurz...


Gorące ciało


w  wodnej toni


szuka ochłody...


©Así es la vida...(Takie jest życie...) 2015-07-03 06:56

"To fall in love is awfully simple,but to fall out oflove is simply awful."


"Zakochanie się jest strasznie proste, ale odkochiwanie się jest po prostu straszne."


Bess Myerson
Była sobie gdzieś miłość, 


która już się skończyła, 


były sobie gdzieś marzenia, 


które już się zniszczyły...


Takie jest życie, 


raz dobre,  a raz złe, 


ale to najcenniejszy dar, 


więc zawsze kochaj je...


Była sobie gdzieś tęsknota, 


która już nie chce pamiętać, 


była sobie gdzieś nadzieja, 


która już jest zwiędnięta...


Takie jest życie, 


raz dobre,  a raz złe, 


ale to najcenniejszy dar, 


więc zawsze kochaj je...


©La vida como arte...(Życie jak sztuka...) 2015-07-02 08:25

"Life is the best play in which we star ourselves."


"Życie to najlepsza sztuka, w której gramy siebie."W słowach,


w myślach,


w czynach,


w gestach


wyrażamy siebie...


Życie to sztuka,


najlepsza...


Najpiękniejsza...


Jedyna prawdziwa...


Tylko w niej


bez masek,


bez kostiumów


samych siebie


role gramy...


©
En la luz de las velas...(W blasku świec...) 2015-07-01 08:58

"In the candle light love plays its music."


"W blasku świec miłość swą muzykę gra..."
W blasku świec


zadrżą cienie...


Palce dłoni


splotą się,


w bliskości


odnajdą siebie...


W blasku świec


w pocałunku 


złączą się usta,


na strunach ciał


wygiętych w łuk


miłość muzykę gra...


© 
Flag Counter
pogodynek.plStatystyki zbiorcze na stronę
 Statystyki
  e-blogi.pl  [Załóż blog!] rssSubskrybuj blogi
[Zamknij reklamy]