_Blog


wypracowania historiaZegar cyfrowy na stronę
Myśli słowem pisane... | e-blogi
Mi sol ...(Słońce moje.) 2017-07-23 10:49

Słońcem moim bądź,


tęczą barw złota


paletę życia pomaluj.


Blaskiem radości,


ciepłem promieni


osusz serca łzy.


I tak jak po nocy


na niebie


ze światłem budzi się


kolejny dzień,


nadzieję nową


na lepsze chwile daj.


© 


English version of the poem:
Be my sun,


with rainbow of gold 


paint the palette of life.


With the shine of joy,


and the ray of warmth


dry of the heart tears.


And like after night


on the sky


with the light's  waking up


Another day,


a new hope 


for better moments give.


©


Znalezione obrazy dla zapytania sun black and white


Anhelo.(Tęsknota.) 2017-07-17 22:26

W oknie wilgotnym 


od deszczowych łez 


stoi Tęsknota, 


szarymi oczami 


zaopatrzona 


w pustą dal.


Zegar odmierza 


sekundy, minuty, 


godziny samotności, 


a ona wciąż czeka 


na swój kawałek 


błękitu nieba


i jeszcze wierzy 


w swoje szczęście... 


©


Ehglish version of the poem:


In the window


wet from rainy tears


stands Longing,


her gray eyes


staring at


an empty distance.


The clock's ticking


seconds, minutes,


hours of loneliness,


And she's still waiting


for her piece


of blue sky


And still believes


In her happiness ...


©


Znalezione obrazy dla zapytania face in rainy window black and white
Entre el amor y el odio.(Między miłością a nienawiścią.) 2017-07-13 18:19

Na cienkiej linie 


między miłością, 


a nienawiścią 


balansujemy, 


zawieszeni 


nad przepaścią 


zmiennych uczuć. 


Ranimy siebie, 


choć się kochamy, 


bo klucze do serc 


leżą, zapomniane 


w kieszeni zdarzeń. 


I tylko wiary i chęci 


brak, 


żeby do życia przywrócić 


dawnych dni czas... 


©


English version of the poem:On a thin line


between love,


and hate


we are balancing,


being hung


over the abyss


of variable feelings.


We hurt ourselves,


although we love each other,


because the keys to the hearts


lie down, forgotten


in the pocket of the events.


And only faith and willingness


lack,


to bring back to life


of old days time ...


©


Znalezione obrazy dla zapytania balancing on the rope over the abyss black and white
Alienado.(Oddaleni.) 2017-07-12 14:26

Wciąż obok siebie


a jednak serca


oddalone


o całe kilometry


codzienności.


Gonimy za uczuciami,


lecz nie potrafimy


odnaleźć w oczach 


zagubionych 


wzruszeń.


Dusze jeszcze grają


melodie zapomniane


i tylko uszy


w zgiełku samotności


nie chcą ich wysłuchać.


Między ustami, 


a brzegiem pucharu


zawisło pytanie,


czy to jeszcze miłość


czy to już nienawiść...


©


English version of the poem:
Still side by side


And yet the heart


distant


by whole kilometers


of everyday life.


We chase for feelings,


but we can not


find in the eyes


lost


emotions.


Souls are still playing


melodies forgotten


and only ears


In the bustle of loneliness


do not want to hear them.


Between mouth,


and the edge of the cup


question raised,


is it still love,


or is it already hate ...


©


Znalezione obrazy dla zapytania touching hands black and white


Es nada que ... (To nic, że...) 2017-07-10 22:11


to nic że huragan


wirujących emocji


zmiótł


resztki rozsądku


z drzewa myśli


to nic że błyskawica


zmysłowych doznań


raziła


umierające 


z tęsknoty serce


to nic że tsunami


szaleństwa chwil


topiło


usychający


uczuć kwiat


to nic że lawina


kamieni rozstania


zburzyła


poukładany


życia rytm


©


English version of the poem:it's nothing that a hurricane


of whirling emotions


wiped out


remnants of reason


from the tree of thoughts


It's nothing that lightning


of sensual sensations


struck


dying


from yearning heart 


It's nothing that the tsunami


of momental madness 


drowned


withering


flower of feelings 


It's nothing that an avalanche


of parting stones


demolished


put together


of the life rhythm


©


 


Zdjęcie użytkownika Agnieszka Kuśmierczuk.


En mis ojos.(W moich oczach.) 2017-07-06 22:14

W moich oczach 


szumi zieleń 


bujnych łąk, 


na niej tańczy 


złota radość 


słonecznych dni. 


W moich oczach 


mądrość źrenic, 


z księżyca fraz 


czerpana, 


zostawia poświaty


perłowej znamię. 


©


English version of the poem:
In my eyes


rustles greenery 


of the lush meadows,


on it dances


gold joy


of sunny days.


In my eyes


wisdom of the pupils,


from the moon phrases


drawn,


leavesof the glow


pearly mark.


©


Znalezione obrazy dla zapytania eyes black and white


En el telar del tiempo.(Na krosnach czasu.) 2017-07-04 16:06

Na krosnach czasu


los tka nasze dni,


barwne kilimy 


codzienności


przed oczami migają.


A kiedy przeznaczenia


zerwie się cienka nić,


dłonią śmierci szarpana,


dzieła życia poznawszy,


odchodzimy do nirwany.


© 


zdj.fotopakamera.pl
English version of the poem:
On the loom of time


fate weaves our days,


colorful rugs


of everyday life


in front of the eyes flash.


And when of destiny


A thin thread will break,


by the hand of death gripped,


The work of life having know,


we go away to nirvana


© 


ph.fotopakamera.pl


Zdjęcie użytkownika Agnieszka Kuśmierczuk.


La mujer y el hombre.(Kobieta i mężczyzna.) 2017-07-02 11:25

Kobieta
symfonia


delikatności uczuć


wachlarz 


niedokończonych myśli


pachnący nutą 


księżycowej natury.
Mężczyzna
siła spokoju


zamknięta w skorupie emocji


pod pozorami 


szorstkości zarostu


odkrywana 


wrażliwość serca


© 


English version of the poem:


Woman
symphony


of delicate feelings


fan


of unfinished thoughts


fragrant with a note


of moon nature.
Man
the power of peace


closed in a shell of emotions


under the guises


of beard's roughness


discovered


of heart's sensitivity


© 


Zdjęcie użytkownika Agnieszka Kuśmierczuk.


Dilema.(Dylemat.) 2017-07-01 10:36

odwieczny dylemat


w człowieczej duszy


dwugłosem brzmi


czy mitycznego Dedala 


doświadczenia i rozsądku


posłuchać


a przez to nigdy


skrzydeł nie utracić


czy może niczym Ikar


poznać przestrzeń


nieba nowych horyzontów


i niemożliwego sięgnąć


©


English version of the poem:
eternal dilemma


in the human soul


with double voice sounds


if to mythical Dedal's


experience and reason


listen


and therefore never


lose the wings 


or maybe like Ikar


get to know the space


the sky of new horizons


and impossible to reach


©


Znalezione obrazy dla zapytania Ikar black and white


He perdido..(Zgubiłam.) 2017-06-30 23:32

ja bezimienna


ja nie nazwana 


zgubiłam duszę


straciłam 


własnych myśli bieg


na krańcu 


poplątanych wątków życia


los kubłem zimnych słów 


studzi emocji żar


w zgiełku człowieczeństwa


w blasku fleszy wyobrażeń 


bicie serca woła mnie 


a ja idę stanąć twarzą w twarz 


z prawdziwym ja 


©


English version of the poem:me nameless


me not called


I lost my soul


I lost my own


train of thoughts 


at the edge


of tangled threads of life


fate with bucket of cold words


cools down the ember of emotions


In the hustle and bustle of humanity


In the flashes  of imagination


heartbeat calls for me


and I'm going to face 


with real me


©


Znalezione obrazy dla zapytania face in the rainy window black and whiteFlag Counter
pogodynek.plStatystyki zbiorcze na stronę
 Statystyki
  e-blogi.pl  [Załóż blog!] rssSubskrybuj blogi
[Zamknij reklamy]